VÔ ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH

5thanhcuchi

New member
<P> VÔ ĐẠO TRONG ĐỜI SỐNG TÂM LINH </P>
<P> </P>
<P>    ÔNG CHỦ MÊ LI ĐẠO CAO ĐÀI  </P>
<P>    NGƯỜI THẤY CƯỜI RUNG THẬT HƯỚC HÀI </P>
<P>   BỒ ĐÁ PHỤ TÌNH TRAI TRẺ BỊNH </P>
<P>   MỚI HAY THỨC TỈNH GÁI THAM TÀI </P>
<P>   CÔNG MINH CẦU ĐẠO ÁNH TỪ BI </P>
<P>   TỈNH GIẤC MƠ ĐỜI CHÍ TÔN Ngài </P>
<P>   THUYỀN RỒNG BÁT NHẢ CHỜ NGƯỜI CHẾT  </P>
<P>    Thiên Nhãn MUÔN ĐỜI SOI SÁNG DÀI </P>
<P>    5 THÀNH CỦ CHI  30-3-2007 </P>
<P>  </P>
<P>   </P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT size=5><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><strong>  CẢNH</strong> <strong>THẢM HỌA CỦA ÐỜI , CUẢ ÐẠO.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><strong><FONT face="Times New Roman"> </FONT></strong></FONT><FONT size=4> Ðàn tại Thánh Thất Thái Hoà, ngày 01.7.ÐÐ.30 ( Ất Mùi ) (18.8.1955 ) </FONT></P>
<P><FONT size=4>                    <strong>                <FONT face="Times New Roman, Times, serif">THI</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT size=4>                 <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Ngoãnh lại non sông trãi mấy ngàn,</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Biét bao Hiền Thánh đã mưu toan  ;</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Quyết đưa dân tộc lên đường mới ,</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                 Ðại   Ðạo  lần  Ba  mở  lối  đàng <strong>.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>  Bản Thánh Trần Hưng Ðạo chào chư Thiên ân , Thiên sắc, chư Ðạo tâm.                   Bản Thánh miễn lễ mời an vị  .</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>   Cuối Hạ Ngươn nhơn lọai khắp trên mặt địa cầu, không riêng một ai được thanh tịnh , không trừ một ai thoát khỏi luật tuần hoàn biến đổi , tất  thảy phải quay theo cơ luân chuyển của công lệ tạo đoan , năm châu chung chịu trong vòng khói lữa binh đao , người người phải chôn chặt trong ao sầu biển khổ vùng lữa núi gươm  .</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>        Cái thảm hoạ của đời đã gây nên vô tận khổ đau, trăm nghìn nguy khốn cho muôn triệu sinh linh .  Thế mà , đời có mấy ai tĩnh ngộ hồi tâm , tìm thấy tai hoạ mỗi ngày do đâu mà có , lại còn cố làm cho yên, cố hàn gắn cho được . Còn cố bao nhiêu lại còn gây chất cao hoài bikịch, mỗi ngày mỗi thêm tấn trò oái oăm bí hiểm .</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>       Trong thiên hạ , bây giờ có người dòm tới ngó lui, nhìn quanh ngoãnh lại, cũng không biết trông vào nơi nào , kẻ nào mà cầu phương giải cứu, nên đành nhắm mắt kêu Trời  dãy dụa với chuỗi ngày đau khổ mà cũng có số ngưòi mưu vinh cầu sống trong ngòi lữa chiến tranh ; cũng có hạng ngáo ngáo ngơ ngơ chết sống trối người, miễn mình có ăn có mặc là xong, còn tai hại đến đâu họ sao mình vậy .</strong></FONT></P>
<P>     <FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4><strong>Ôi ! Ghê sợ cho nhơn loại hiện thời , cả một đám đông như ốc không hồn , như thuyền không lái, nạn bè phái nỗi lên, họa đảng phe óng dậy .  Trong số còn lại , cũng được gội ít hồng ân , họ cũng hô hào thét vang với ba pháp môn cũ kỹ để giải quyết cho cuộc đời tàn.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman"><strong><FONT size=4>         <FONT face="Times New Roman, Times, serif">Thế mà ngọn đuốc huệ quang chiếu sáng một góc trời  đông bị pha lẫn với ngọn lữa  chiến tranh, kẻ bạc đức thiển căn không phân biệt được ma đời , Thánh Ðạo.  Ôi ! thảm thảm cho nhân loại  </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif">! </FONT></FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>         Ðại Ðạo</strong> ra <strong>đời , CHÍ TÔN ngự thế , hạt giống từ hoà gieo rãi mà chưa mấy kẻ hữu duyên hưỡng cơ tận độ .</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>        Con thuyền Bát Nhã thả chốn hãi dương bị ngọn sóng vật chất cuộn lôi muốn chụp nhận .  Trong cơn giông tó mười phương , giưã lúc bão bùng năm cõi , mà thuềyn lại thiếu kẻ lái lèo, thiếu tay cầm sào , tát nước , nên ơn cứu rỗi chúng sinh bị trở ngại , dù gấp rút cũng không làm sao đưa tay vớt hết lớp người đương chìm đắm !</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>       Các Hiền ôi ! Cái trở ngại lớn lao kia , chẳng biết các Hiền có bình tĩnh được mà thấy cho chăng trong vai sứ mệnh cứu đời , cái vai trò thủy thủ .  Vì chưa trrọng quyền  tổ chức , chưa thấy nhiệm vụ phân công , nên kẻ muốn chống  tới chèo đi  người lại ưng bỏ neo cuốn buòm , lái không ra lái , bạn chẳng nên bạn , lón nhỏ bất đồng , dưới trên nhiều ý mà gây ra trở ngại vô chừng , làm cho chiếc bách lừng khừng không y theo ý hướng của vị chủ nhơn ông  trọng hệ về phương Tận độ .</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>    Ôi ! Ðau đớn thay  ! Chán ngán lắm rồi !  Bây giờ các Hiền nên thong dong bình tĩnh mà nhớ lại lời Thầy , xét kỷ sự tồn vong , quyết định lúc nầy nhơn loại vin vào đâu được cứu ?  Chứ trong Nam bảy Phái năm Chi   ngoằi Bắc ba phe bốn nhóm,thì làm sao cứu độ được ai?   Ðã không cứu độ  được  người mà còn gây mâu thuẩn giưã nhau , đã chết , mà không khéo rồi đây cũng chết hết  !</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>     Nạn phái phe  là một tai vạ lớn lạo chẳng những mang tội với người, mà với luật pháp  Thiên điều chẳng nhỏ . Phái phe đã giết chết  bao nhiêu sinh lực  của Ðại Ðạo  lắm rồi, đã làm mờ ám Chơn truyền , không còn chiếu sáng , đã đưa lại ngờ vực  cho nhơn loại , đã lộ tướng chia rẽ bất bình . Dù Chơn truyền Ðạo pháp CHÍ TÔN  có giữ vào tay cũng bị phần đông các Hiền trong Phái phe đã đem cái phàm tính cá hữu mà che lấp con đường THUẦNCHƠN VÔ NGÃ.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>    Các Hiền nơi đây được Hồng ân Chánh pháp, nhờ các Ðấng Thiêng liêng chỉ dạy nên được đức thuận tâm hoà mặc dù bản ý cá tâm không muốn chia Phái lập Chi không khỏi đã mang danh một nhóm.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>     Bây giờ, đã đành nạn phái phe các nơi cũng không còn ai muốn nói nữa , hay giữ lại làm gì , nhưng cái Pháp lâu vô minh đã giết chết con tin sinh lực của THẦY nên nó thiếu hăng hái, kém ái tha, thiếu đoàn két.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>      Thôi việc đó cũng chẳng ngại lo, ngày mai, nhờ sức từ bi vá ân điển của THƯỢNG ÐẾ, các Chi Ph1i sẽ lần luợt  quay về con đường khi mới tách.</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>      Bây giờ ở đây , các nhóm của Hiền là cái nội bộ với nhau, thì lẽ tất nhiên phải tâm đầu ý hợp, trên xướng dưới tùy, ngoài yê trong ái.   Hễ đã đồng một mực thuận hòa , thì ai còn cải được.  Nhưng trái lại , cũng là việc buồn cười  trước chẳng diùu sau  , sau không theo trước , mỗi người mỗi ý ,còn thêm mỗi chỗ mỗi riêng cáng khác .  Ôi ! Việc ấy là việc tối hại vô cùng . Tuy nói không nghịch chẳng thù, chứ tồn trung lý tưỡng bất đồng la nguyên nhân chia rẽ, manh nha xáo trộn  !</strong></FONT></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Vậy các Hiền ngay bây giờ còn trong giai đoạn kiện toàn củng cố, mà cơ hội gặp gở luận bàn nên có một <EM>quy ước nơi</EM> <EM>tâm, thiên điều tại sự , </EM>lo chỉnh lập Cơ quan về hình thức cho chí tinh thần , về nội dung cho đến tổ chức , nhất nhất cũng phải lo cho xong  .  Kẻ Hướng đạo người nhân viên cũng  phải chung một quy trình hành chánh ; đối với nhơn sanh , trên Hội Thánh luật pháp phân minh  ; ngưòi đạo hữu , vị Thiên phong cho ra bề thế. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Phải làm, phải tính, phải lo. Kẻ có đức, người có tài, kẻ có sức , người có công, xúm nhau xây đắp . Ðừng lôi thôi, nói trước quên sau , hay trước dạ, trước vâng, rồi sau phiền sau trách ! </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Bỡi vậy, nhất là phải lựa ngưòi mẫn cán có đức có công tuyển sung vào Hành chánh , kẻ có lòng người ngưỡng mộ , quyết chí học Ðạo lập công, trãi cuộc khảo đảo không lay thì cũng nên thuyên hiệm vào hàng Nội chánh.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Ban Phổ Thông đứng dậy, mau bước lên đi, đuốc sáng đèn chong mau chỉ con đường đi tới.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>    Ban Phước Thiện có sẵn nên đáng trống túc còi, maukêu réo mười phương đi vào cửa Ðạo.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Phần Minh Tra Bảo Pháp cũng phải sớm có người để minh chứng công bằng, ngăn đường thoái hoá.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>     Kinh điển, lễ bái, thờ phượng , phải được duy nhất mà tôn nghiêm. Tín ngưỡng phải được nung sôi cho Thiên Nhơn sớm gặp. </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>              Bản Thánh chào Chư Thiên ân Ðạo hữu./-</FONT></strong></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>         </strong></FONT></FONT></P> 
 

Facebook Comment

Top