Vũ Trụ Quan Cao Đài

admin

Administrator
Thành viên BQT
<P><FONT color=#ff0000> <strong>VŨ TRỤ QUAN của ĐẠO CAO ĐÀI</strong></FONT></P>
<P><strong><FONT color=#993300>Mục Lục :</FONT></strong></P>
<UL style="COLOR: #ff0000" ="square">
<LI><FONT color=#800000>Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Phần Hữu hình của Vũ trụ</FONT>
<OL style="COLOR: #0000ff">
<LI><FONT color=#800000>Sự hình thành Vũ trụ</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Vũ trụ có Vô thỉ Vô chung không?</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Các Vũ trụ khác</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Giải thích Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài theo Khoa học Nguyên tử</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Địa vị của Địa cầu chúng ta trong CKVT</FONT> </LI></OL>
<P></P>
<LI><FONT color=#800000>Phần Vô hình của Vũ trụ</FONT>
<OL style="COLOR: #0000ff">
<LI><FONT color=#800000>Tam thập lục Thiên</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Thập nhị Thiên - Cửu Trùng Thiên</FONT>
<LI><FONT color=#800000>Tứ Đại Bộ Châu</FONT> </LI></OL>
<LI><FONT color=#800000>Tổng Kết về Vũ Trụ Quan</FONT>.</LI></UL></FONT>
<H3 align=center><FONT color=#ff0000 size=4><A name="Quan niem ve Vu tru cua Dao Cao Dai">VŨ TRỤ QUAN của ĐẠO CAO ĐÀI</A></FONT></H3>
<P ="THAN1">Quan niệm về Vũ trụ của Đạo Cao Đài giải đáp một cách minh bạch các vấn đề về vũ trụ sau đây:</P>
<UL>
<UL ="disc">
<LI>
<P ="THAN">Sự hình thành của vũ trụ hiện hữu như thế nào? </P>
<LI>
<P ="THAN">Vũ trụ hiện hữu có giới hạn không? Gồm có bao nhiêu ngôi sao? </P>
<LI>
<P ="THAN">Vũ trụ có vô thỉ vô chung không? </P>
<LI>
<P ="THAN">Những khám phá của khoa học ngày nay có phù hạp với Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài không? </P>
<LI>
<P ="THAN">Địa vị của Quả Địa cầu của nhơn loại chúng ta trong Càn Khôn Vũ Trụ. </P></LI></UL></UL>
<P ="THAN1">Đó là những vấn đề then chốt về Vũ trụ mà Triết lý Cao Đài sẽ đề cập đến với nhiều mới lạ chưa từng thấy.</P>
<P ="THAN1">Theo Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài thì Vũ trụ hiện hữu của chúng ta có 2 phần:</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Phần Hữu hình thấy được. </P>
<LI>
<P ="THAN">Phần Vô hình không thấy được. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<H3><FONT color=#ff0000 size=4><A name="Phan Huu Hinh cua Vu Tru">* Phần HỮU HÌNH của VŨ TRỤ:</A></FONT></H3>
<P ="THAN1"><B><A name="Su hinh thanh Vu tru"><FONT color=#0000ff>1. Sự hình thành Vũ trụ:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Sự hình hành Vũ trụ theo Triết lý của Đạo Cao Đài, được Đức Chí Tôn giảng dạy, tóm gọn trong hai đoạn Thánh Ngôn sau đây:</P>
<P ="THAN1"><B>TNHT. II. 62:</B> <I>"Thầy đã nói với các con rằng: Khi chưa có chi trong Càn khôn Thế giới thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi phân ra Tứ Tượng, Tứ Tượng biến Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng, mới lập ra Càn khôn Thế giới.</I></P>
<P ="THAN1"><I>Thầy lại phân Tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là: Vật chất, Thảo mộc, Côn trùng, Thú cầm, gọi là chúng sanh."</I></P>
<P ="THAN1"><B>TNHT. I. 32:</B> <I>"Nếu không có Thầy thì không có chi trong Càn khôn Thế giới nầy, mà nếu không có Hư Vô chi Khí thì không có Thầy."</I></P>
<P ="THAN1">Trong sách Đại Thừa Chơn Giáo, phần Vũ trụ, Đức Chí Tôn giảng dạy như sau:</P>
<P ="THAN1">"Trước khi chưa định ngôi Thái Cực, thì trong khoảng không gian ấy còn đương mịt mịt mờ mờ với khí Hông Mông, vì đó là thời kỳ Hỗn Nguyên vậy.</P>
<P ="THAN1">Không gian ấy là Vô Cực.</P>
<P ="THAN1">Trong Vô Cực ấy lại có một cái Nguyên Lý thiên nhiên tuyệt diệu tuyệt huyền, rồi lại có thêm một cái Nguyên Khí tự nhiên nữa. Lý với Khí ấy, tức là Âm với Dương trong buổi Hồng Mông thời đại.</P>
<P ="THAN1">Lý Khí ấy lần lần ngưng kết với nhau mà đông tụ lâu đời nhiều kiếp, mới thành ra một khối Tinh Quang rất đầy đủ các sự tốt đẹp. Chừng đúng ngày giờ, khối ấy nổ tung ra một tiếng vang lừng dữ dội phi thường, làm rúng động cả không gian, bèn có một khối Đại Linh Quang từ trong tiếng nổ ấy văng ra lăn lộn quây quần giữa chốn không trung, bắn tủa hào quang rất chiếu diệu rạng ngời, trùng trùng điệp điệp, rực rỡ chói lòa khắp cả mọi nơi.</P>
<P ="THAN1">Ấy chính là ngôi Chúa Tể của Càn khôn Vũ trụ đã được biến hóa ra vậy.</P>
<P ="THAN1">Vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái Cực, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, thiên biến vạn hóa, vô tận vô cùng, nắm trọn quyền hành thống chưởng cả CKVT và lấy cơ thể Âm Dương mà phân thanh biện trược, làm máy động tịnh để gom tụ Khí Hư Vô, đặng hóa sanh muôn loài vạn vật.</P>
<P ="THAN1">Máy Âm Dương ấy cứ vần vần xoay chuyển, không ngưng nghỉ một giờ khắc nào, để dưỡng dục chúng sanh, bảo tồn Thiên Địa.</P>
<P ="THAN1">Khắp trong Vũ trụ, biết bao là quả Linh cầu, có quả trược, có quả thanh, có bực cao bực thấp, có cái sáng cái tối, thảy thảy đều tuân theo máy Thiên Cơ mà tuần tự chuyển luân xoay chạy: cái lại cái qua, cái lên cái xuống, không bao giờ ngưng nghỉ đặng.</P>
<P ="THAN1">Linh cầu nào cao thanh khinh phù thì vượt qua mấy cõi khác mà lên ngất trên thượng từng không khí.</P>
<P ="THAN1">Vậy, quả Địa Cầu của các con đây, tuy là một quả Địa Cầu vật chất hữu hình trọng trược, song cũng còn thuộc bực khá, chớ dưới nữa lại có lắm quả Địa Cầu còn trọng trược hơn nữa. Những quả Địa Cầu như thế thì nặng trầm chìm tột dưới đáy sâu của Vũ trụ, nên rất tối tăm mờ mịt, âm khí nặng nề, thảm sầu buồn bã gớm ghê!"</P>
<P ="THAN1">Qua các bài Thánh Ngôn vừa trích bên trên, chúng ta rút được các điểm sau đây:</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>a) Hư Vô chi Khí: (Khí Hư Vô)</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Thời nguyên thủy, cả không gian có một chất khí Hồng Mông Hỗn Độn, mờ mờ mịt mịt, hiện hữu mà không biết được nguồn gốc có từ hồi nào và do đâu. Khí đó được gọi là Hư Vô chi Khí hay Khí Hư Vô.</P>
<P ="THAN1">Khí Hư Vô còn được gọi bằng nhiều danh từ khác nữa: Khí Hồng Mông, Khí Vô Vi, Khí Tiên Thiên, Khí Hạo nhiên.</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Phật giáo gọi Khí Hư Vô là Chơn Như. </P>
<LI>
<P ="THAN">Lão giáo gọi khí ấy là Đạo. </P>
<LI>
<P ="THAN">Nho giáo gọi khí ấy là Vô Cực. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>b) Thái Cực:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Khí Hư Vô lần lần ngưng kết, đông tụ lại với nhau lâu đời nhiều kiếp, chừng đúng ngày giờ thì nổ ra một tiếng lớn rúng động cả không gian, sanh ra một khối Đại Linh Quang phát ra hào quang chiếu diệu.</P>
<P ="THAN1">Khối Đại Linh Quang ấy được gọi là Thái Cực, là Đại Hồn của Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, trọn lành trọn tốt, toàn tri toàn năng, tuyệt diệu tuyệt huyền, biến hóa vô cùng, nắm trọn quyền hành tạo hóa.</P>
<P ="THAN1">Vũ trụ từ đây mới bắt đầu có ngôi Thái Cực, tuyệt đối, duy nhất.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>c) Lưỡng Nghi - Tứ Tượng - Bát Quái:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Ngôi Thái Cực lấy cơ thể của mình mà phân định ra Lưỡng Nghi: Nghi Âm và Nghi Dương, cũng gọi là Khí Dương quang và Khí Âm quang. Đó là hai khối năng lượng vĩ đại vô cùng tận mang hai tánh chất đối nghịch nhau, nhưng lại có ái lực với nhau.</P>
<P ="THAN1">Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế chưởng quản Khí Dương quang, còn Khí Âm quang chưa có ai chưởng quản, vì lúc bấy giờ chỉ có một mình Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế được hóa sanh ra mà thôi. Ngài liền hóa thân ra Đức Phật Mẫu và giao cho Đức Phật Mẫu chưởng quản Khí Âm quang.</P>
<P ="THAN1">Vũ trụ từ đây mới có hai Khí Dương quang và Âm quang do hai Đấng đầu tiên chưởng quản là Đức Thượng Đế và Đức Phật Mẫu. Đức Phật Mẫu chỉ là một hóa thân của Đức Thượng Đế.</P>
<P ="THAN1">Trong công cuộc sáng tạo ra CKVT, Đấng Thượng Đế làm tới đâu và cần người chưởng quản thì Ngài dùng quyền pháp vô biên của Ngài mà hóa thân ra người ấy để làm nhiệm vụ do Ngài sắp đặt.</P>
<P ="THAN1">Hai Khí Dương quang và Âm quang xoay chuyển không ngừng, đun đẩy cho rộng lớn thêm ra mãi để tạo thành Tứ Tượng. Tứ Tượng là bốn tượng: Thái Dương, Thái Âm, Thiếu Dương, Thiếu Âm.</P>
<P ="THAN1">Tứ Tượng tiếp tục xoay chuyển, càng rộng ra thì tốc độ xoay chuyển càng lớn, tạo thành Bát Quái gồm: Càn, Khảm, Cấn, Chấn, Tốn, Ly, Khôn, Đoài.</P>
<P ="THAN1">Bát Quái tiếp tục xoay chuyển, càng rộng thêm ra, tốc độ quay càng lúc càng lớn, để rồi đun đẩy va chạm nhau, phát sanh nhiệt độ rất lớn, hàng tỷ độ, tạo nên một áp suất vô cùng lớn, phát ra tiếng nổ dữ dội, bắn phá ra chung quanh các quả cầu lửa bay khắp không gian, quay cuồng dữ dội, tạo ra các Mặt Trời.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>d) Mặt Trời - Địa Cầu - Mặt Trăng:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Các quả cầu lửa gọi là các Mặt Trời tiếp tục cháy sáng và quay tròn dữ dội, rồi bắn phá ra các quả cầu lửa nhỏ hơn, quay quanh Mặt Trời, để rồi nguội dần, tạo thành các Địa cầu. Các Địa cầu nầy là những Hành tinh của Mặt Trời.</P>
<P ="THAN1">Có những Địa cầu lớn, lúc chưa nguội, lại quay nhanh, văng ra các quả cầu nhỏ hơn nữa, rất mau nguội lạnh, tạo thành các Vệ tinh hay còn gọi là Mặt Trăng, quay quanh Địa cầu.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#008000><I><B>Tóm lại:</B></I></FONT></P>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Các Mặt Trăng quay quanh Địa cầu, tức là Vệ tinh quay quanh Hành tinh. </P>
<LI>
<P ="THAN">Hệ thống Địa cầu và Mặt Trăng (Hành tinh và Vệ tinh) cùng quay chung quanh Mặt Trời. </P>
<LI>
<P ="THAN">Hệ thống gồm Mặt Trời, các Địa cầu, các Mặt trăng được gọi là Thái Dương Hệ. Các Thái Dương Hệ đều quay quanh một Tâm điểm, gọi là Tâm của Vũ trụ. </P></LI></UL>
<P ="THAN1">Theo Khoa Học Thiên Văn, Thái Dương Hệ của chúng ta gồm có 9 Hành tinh quay chung quanh Mặt Trời. (Khi Hành tinh quay thì nó vẫn mang theo các Vệ tinh quay theo.)</P>
<P ="THAN1">Sau đây là thứ tự và khoảng cách của Hành tinh với Mặt Trời từ gần đến xa:</P>
<P ="THAN1">(Khoảng cách từ Mặt Trời đến Địa cầu của chúng ta là 150 triệu Kilômét, được dùng làm đơn vị Thiên văn, viết tắt đvtv, để đo khoảng cách từ các Hành tinh đến Mặt Trời: 1 đvtv = 150 triệu Km)</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber12 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=5 width="80%"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=2>TT</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="25%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=2>Hành tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=2>Khoảng cách đến mặt trời</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=2>Đường kính</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="15%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=2>Khối lượng riêng</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=2>Số vệ tinh</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">1</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thủy tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>0,39đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>4878km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%"><FONT face="Times New Roman" size=3>5,4g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">0</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>2</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>Kim tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>0,72đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>12104km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>5,2g/cm<SUP>3</SUP> </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>0</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">3</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Trái đất</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1,00đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>12756km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%"><FONT face="Times New Roman" size=3>5,5g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">1</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>4</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>Hỏa tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>1,52đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>6787km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>3,9g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>2</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">5</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Mộc tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>5,20đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>142984km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1,3g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">16</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>6</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>Thổ tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>9,55đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>120536km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>0,7g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>22</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">7</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Thiên tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>19,21đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>51118km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1,2g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">15</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>8</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>Hải tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>30,10đvtv </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>49528km </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="15%" bgColor=#f0ffff><FONT face="Times New Roman" size=3>1,6g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#f0ffff>8</TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">9</TD>
<TD vAlign=top align=left width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Diêm tinh</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>39,40đvtv</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>2284km</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="15%"><FONT face="Times New Roman" size=3>2,0g/cm<SUP>3</SUP></FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">1</TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1"><B><A name="Vu tru cua Duc Ngoc Hoang Thuong De"><FONT color=#0000ff>2. Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Trong khoảng không gian bao la vô cùng tận, có rất nhiều Vũ trụ được hình thành, mà Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ là một phần tử.</P>
<P ="THAN1">Vũ trụ nầy được tượng trưng bằng Trái Càn Khôn thờ nơi Bát Quái Đài của Tòa Thánh Tây Ninh, mà Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế đã dạy Ngài Phối Sư Thái Bính Thanh làm, trong bài Thánh Ngôn sau đây:</P>
<P ="THAN1"><B>TNHT. I. 45:</B> <I>"Bính! Thầy giao cho con lo một Trái Càn khôn, con hiểu nghĩa gì không? Cười... Một trái như Trái Đất tròn quay, hiểu không? Bề kính tâm 3 thước 3 tấc, nghe con, lớn quá, mà phải vậy mới đặng, vì là cơ mầu nhiệm Tạo Hóa trong ấy, mà sơn màu xanh da trời, cung Bắc Đẩu và Tinh tú vẽ lên Càn khôn ấy.</I></P>
<P ="THAN1"><I>Thầy kể Tam thập lục Thiên, Tứ Đại Bộ Châu, ở không không trên không khí, tức là không phải Tinh tú, còn lại Thất thập nhị Địa và Tam thiên Thế giới đều là Tinh tú. Tính lại 3072 ngôi sao. Con phải biểu vẽ lên đó cho đủ.</I></P>
<P ="THAN1"><I>Con giở sách Thiên văn tây ra coi mà bắt chước. Tại ngôi Bắc Đẩu, con phải vẽ hai cái bánh lái cho đủ và sao Bắc Đẩu cho rõ ràng. Trên vì sao Bắc Đẩu, vẽ con Mắt Thầy, hiểu chăng?</I></P>
<P ="THAN1"><I>Đáng lẽ trái ấy phải bằng chai, đút trong một ngọn đèn cho nó thường sáng. Ấy là lời cầu nguyện rất quí báu cho cả nhơn loại CKTG đó, nhưng mà làm chẳng kịp thì con tùy tiện làm thế nào cho kịp Đại Hội, nghe à!"</I></P>
<P ="THAN1">Theo bài Thánh Ngôn trên đây, Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có hai phần:</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Phần Vô hình và </P>
<LI>
<P ="THAN">Phần Hữu hình. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><I><B>- Phần Vô hình</B></I></FONT> gồm: Tam thập lục Thiên (36 từng Trời) và Tứ Đại Bộ Châu (4 Bộ Châu lớn) ở không không trên thượng từng không khí. (Xem chi tiết nơi phần sau)</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><I><B>- Phần Hữu hình</B></I></FONT> gồm: Thất thập nhị Địa (72 quả Địa cầu) và Tam thiên Thế giới (3000 Thế giới), tổng cộng là 3072 ngôi sao. (Bởi vì khi chúng ta nhìn lên bầu trời thấy các Hành tinh, Vệ tinh và các Thế giới đều là những ngôi sao)</P>
<P ="THAN1">Địa cầu mà nhơn loại chúng ta đang ở là Địa cầu số 68 trong Thất thập nhị Địa.</P>
<P ="THAN1">Mặt khác, các nhà Thiên Văn học trên Thế giới đã dùng các Viễn vọng kính, kính Thiên Văn quang phổ,.... đã tìm thấy được hàng tỷ ngôi sao ở trong nhiều dãy Thiên hà.</P>
<P ="THAN1">Vậy, Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế chỉ có 3072 ngôi sao thì quả là rất bé nhỏ so với những gì mà khoa Thiên Văn khám phá được.</P>
<P ="THAN1">Như thế, bên ngoài Vũ trụ của chúng ta còn có biết bao Vũ trụ khác, có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn Vũ trụ của chúng ta.</P>
<P ="THAN1"><B><A name="Vu tru co Vo thi Vo chung khong"><FONT color=#0000ff>3. Vũ trụ có Vô thỉ Vô chung không?</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Vô thỉ hay Vô thủy là không có chỗ bắt đầu, tức là không có nguồn gốc. Vô chung là không có chỗ tận cùng.</P>
<P ="THAN1">Vũ trụ là một thực thể nên cũng phải nằm trong định luật Sanh Tử, tức là: Thành, Trụ, Hoại, Không, giống y như các thực thể khác. Hễ có Sanh ra ắt phải có lúc Tử, để rồi sau đó được tái tạo tức Sanh ra trở lại, rồi sau một thời gian thì bị hủy diệt, và cứ thế tiếp diễn mãi trên con đường tiến hóa vô cùng tận. Nhưng trong khoảng thời gian từ lúc Sanh ra cho đến lúc bị Hủy diệt, lâu hay mau là tùy theo thực thể.</P>
<P ="THAN1">Đối với một Vũ trụ thì khoảng thời gian ấy rất dài, có thể đến hằng tỷ năm, khó có thể tưởng tượng nổi, nên mới có nhiều người cho rằng Vũ trụ nầy là Vô thỉ Vô chung.</P>
<P ="THAN1">Thật ra, như trong phần trình bày trên, Vũ trụ có khởi đầu, và mức khởi đầu đó là Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế, tức là Thái Cực, bởi vì chính Đấng Thượng Đế ấy đã tạo hóa ra CKVT và vạn vật hiện hữu.</P>
<P ="THAN1">Lại hỏi: Ai sanh ra Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế?</P>
<P ="THAN1">Đáp: Khí Hư Vô sanh ra Ngọc Hoàng Thượng Đế.</P>
<P ="THAN1">Đến đây, sự tìm hiểu của chúng ta phải dừng lại, bởi vì nếu tiếp tục hỏi nữa thì không còn cách nào giải đáp được.</P>
<P ="THAN1">Chúng ta, cả Vũ trụ của chúng ta đang trên đường tiến hóa, tiến hóa mãi cho đến vô tận vô biên, chớ không phải chúng ta đi trên con đường tròn, không có điểm đầu tiên và điểm cuối cùng, vì đi trên vòng tròn thì không phải là <I><B>tiến hóa,</B></I> mà chỉ là sự <I><B>biến hóa</B></I> theo một chu kỳ nhứt định.</P>
<P ="THAN1">Sự khác nhau ở chỗ <I>Tiến hóa</I> chớ không phải <I>Biến hóa.</I></P>
<P ="THAN1"><B><A name="Cac Vu tru khac"><FONT color=#0000ff>4. Các Vũ trụ khác:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Vũ trụ của Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế mà chúng ta đang ở đây chỉ gồm có 3072 ngôi sao. Bên ngoài Vũ trụ nầy còn có rất nhiều Vũ trụ khác nữa, đang biến chuyển không ngừng trong khoảng không gian bao la vô cùng rộng lớn.</P>
<P ="THAN1">Những Vũ trụ chung quanh, có những Vũ trụ to lớn hơn, có những Vũ trụ nhỏ bé hơn, có những Vũ trụ đang hoạt động như của chúng ta, có những Vũ trụ đang trong thời kỳ hủy diệt, cũng có những Vũ trụ đang trong thời kỳ tái tạo.</P>
<P ="THAN1">Tất cả những Vũ trụ nầy như là những tế bào trong vô lượng tế bào trong một Siêu Đại Vũ trụ vô tận vô biên, không thể hiểu biết hết được.</P>
<P ="THAN1">Mỗi Vũ trụ đều có một Đấng Ngọc Hoàng Thượng Đế tạo ra và ngự trị, cầm quyền vô vi, vận hành và tiến hóa không bao giờ ngừng nghỉ.</P>
<P ="THAN1"><B><A name="Giai thich Vu tru quan cua Dao Cao Dai theo Khoa hoc Nguyen tu"><FONT color=#0000ff>5. Giải thích Vũ trụ quan của Đạo Cao Đài theo Khoa học Nguyên tử:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>a) Quang tử - Âm điện tử - Dương điện tử:</B></FONT></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><I><B>Quang tử,</B></I></FONT> tên khoa học gọi là Photon, là hạt ánh sáng. Hạt nầy không có khối lượng, truyền đi theo dạng sóng (gọi là sóng ánh sáng) với vận tốc rất nhanh: 300 ngàn cây số trong một giây (300.000 Km/giây)</P>
<P ="THAN1">Thái Cực là một khối năng lượng vĩ đại dưới dạng ánh sáng, gồm vô số Quang tử. Các Quang tử nầy được Thái Cực bắn ra chung quanh thành những tia sáng. Trong một lúc nào đó, các tia sáng kết hợp thành từng <I>bó sóng ánh sáng,</I> để rồi kết hợp và ngưng tụ lại, biến đổi năng lượng ánh sáng thành khối lượng vật chất, dưới dạng các hạt có mang điện tích: điện tích Âm và điện tích Dương.</P>
<P ="THAN1">Sự ngưng kết để biến đổi năng lượng ánh sáng (biểu thị bằng chữ <B>E:</B> Énergie) thành vật chất có khối lượng là <B>m</B> (Masse), với vận tốc ánh sáng là <B>C</B> = 300.000 Km/giây, theo công thức của nhà Bác học Einstein:</P>
<P style="TEXT-ALIGN: center" ="THAN"><B>E = mC<SUP>2</SUP></B></P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><I><B>Âm Điện tử:</B></I></FONT> Hạt vật chất nhỏ có mang điện tích âm được gọi là Âm Điện tử, tên khoa học là <B>Électron,</B> viết tắt là <B>e</B>, có khối lượng và điện tích đo được là:</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Khối lượng = 0,9. 10<SUP>-27</SUP> gram. </P>
<LI>
<P ="THAN">Điện tích = - 1,6. 10<SUP>-19</SUP> coulomb. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1">Dương Điện tử: Hạt vật chất có mang điện tích dương gọi là Dương Điện tử, tên khoa học là <B>Proton,</B> viết tắt là <B>p</B>, có khối lượng và điện tích đo được là:</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Khối lượng = 1840 lần khối lượng của e. </P>
<LI>
<P ="THAN">Điện tích = + 1,6. 10<SUP>-19</SUP> -19 coulomb. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1">Như vậy, từ Quang tử Photon, đã tạo ra được 2 loại vật chất có dạng hạt: Électron và Proton mang điện tích Âm và điện tích Dương, có trị số ngang bằng nhau, nhưng khác dấu.</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber13 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=7 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="48%" colSpan=2><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Thái Cực</FONT></B></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="4%"> </TD>
<TD vAlign=top align=middle width="48%" colSpan=2><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Photon</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=left width="24%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nghi Âm</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="24%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nghi Dương</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="4%"> </TD>
<TD vAlign=top align=left width="24%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Électron e</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=right width="24%"><FONT face="Times New Roman" size=3>p Proton</FONT></TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1">Chúng ta so sánh thì thấy rằng:</P>
<UL>
<UL ="disc">
<LI>Thái Cực là một khối Quang tử (Photon) vĩ đại.
<LI>Lưỡng Nghi Âm quang và Dương quang là 2 khối Âm Điện tử (Électron) và Dương Điện tử (Proton). </LI></UL></UL>
<P ="THAN1">Đấng Thượng Đế phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi chính là sự ngưng kết của các bó sóng ánh sáng, biến năng lượng ánh sáng thành vật chất là Âm Điện tử và Dương Điện tử.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>b) Trung hòa tử và Nguyên tử Khinh khí:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Âm Điện tử và Dương Điện tử đã thành hình rồi thì chúng kết hợp với nhau do sức hút của điện âm và điện dương theo 2 trường hợp: Tĩnh và Động, để tạo ra 2 loại vật chất mới là: Trung hòa tử (Neutron, viết tắt là n) và Nguyên tử Khinh khí (Hydrogène, ký hiệu là H) theo 2 phương trình:</P>
<P ="THAN1"><I><B>Kết hợp theo dạng tĩnh:</B></I></P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber14 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%"><T>
<T>
<TR>
<TD align=middle width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1 Électron</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%">+</TD>
<TD align=middle width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1 Proton</FONT></TD>
<TD align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>(Tĩnh)</FONT></TD>
<TD align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1 Neutron</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="25%">e</TD>
<TD align=middle width="10%">+</TD>
<TD align=middle width="25%">p</TD>
<TD align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>(Tĩnh)</FONT></TD>
<TD align=middle width="20%">n</TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1">Trung hòa tử (Neutron) là hạt không mang điện.</P>
<P ="THAN1"><I><B>Kết hợp theo dạng động:</B></I></P>
<P ="THAN1">Dương Điện tử nặng và to lớn hơn Âm Điện tử rất nhiều nên nó làm cái Nhân bên trong, còn Âm Điện tử nhẹ mình nên quay tròn chung quanh Nhân, tạo thành một Nguyên tử Khinh Khí Hydrogène H:</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber15 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="70%"><T>
<T>
<TR>
<TD align=middle width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1 Électron</FONT></TD>
<TD align=middle width="10%">+</TD>
<TD align=middle width="25%"><FONT face="Times New Roman" size=3>1 Proton</FONT></TD>
<TD align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>(Động)</FONT></TD>
<TD align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Hydrogène </FONT></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="25%">e</TD>
<TD align=middle width="10%">+</TD>
<TD align=middle width="25%">p</TD>
<TD align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>(Động)</FONT></TD>
<TD align=middle width="20%"><SPAN style="LETTER-SPACING: 4pt"><FONT face="Times New Roman" size=3>p<SUP>e</SUP></FONT></SPAN></TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1">Đến giai đoạn nầy, ta có 4 loại hạt vật chất: 2 hạt cơ bản là Âm Điện tử <B>(e)</B> và Dương Điện tử <B>(p)</B>, và 2 loại hạt mới là <I>Trung hòa tử</I> <B>(n)</B> và <I>Nguyên tử Khinh khí</I> <B>(H)</B>.</P>
<P ="THAN1">Đây chính là Tứ Tượng do Lưỡng Nghi tạo ra:</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Électron (e) là Thái Âm. </P>
<LI>
<P ="THAN">Proton (p) là Thái Dương. </P>
<LI>
<P ="THAN">Neuton (n) là Thiếu Dương. </P>
<LI>
<P ="THAN">Hydrogène (H) là Thiếu Âm. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>c) 8 Nguyên tử đầu tiên:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Ba loại hạt nhỏ (vi tử): e, p, n luôn luôn xoay chuyển tiếp tục kết hợp với nhau, lần lượt từ ít đến nhiều, để tạo thành 8 Nguyên tử đầu tiên đứng đầu Bảng Phân loại Tuần hoàn các Nguyên tố.</P>
<P ="THAN1">Các Proton (p) và Neutron (n) nặng hơn Électron (e) rất nhiều nên làm Nhân nguyên tử, còn Électron (e) thì nhẹ nên quay chung quanh Nhân. Hễ trong Nhân có bao nhiêu Proton p thì bên ngoài cũng phải có bấy nhiêu Électron e để cho điện tích của Nguyên tử luôn luôn được trung hòa. Số Neutron n trong Nhân thì có số lượng tăng dần.</P>
<P ="THAN1">8 Nguyên tử đầu tiên được tạo thành, đánh số thứ tự từ 0 đến 7, có tên, ký hiệu và cơ cấu sau đây:</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber16 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf>0.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>Hélium,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>He</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>2e 2p 2n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">1.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Lithium,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Li </FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>3e 3p 4n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf>2.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>Bérylium,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>Be</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>4e 4p 5n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">3.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Bohr,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%"><FONT face="Times New Roman" size=3>B</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>5e 5p 6n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf>4.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>Carbone,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>C</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>6e 6p 6n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">5.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Nitrogène,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%"><FONT face="Times New Roman" size=3>N</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>7e 7p 7n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf>6.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>Oxygène,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>O</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>8e 8p 8n</FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="10%">7.</TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Fluor,</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>ký hiệu</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="10%"><FONT face="Times New Roman" size=3>F</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>gồm có:</FONT></TD>
<TD vAlign=top align=left width="20%"><FONT face="Times New Roman" size=3>9e 9p 10n</FONT></TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1">Xem như thế, 8 Nguyên tử tạo thành đầu tiên chính là Bát Quái, do Tứ Tượng biến sanh, và được so sánh như sau:</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber17 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD align=middle width="12%"><FONT face="Times New Roman" size=3>CHẤN</FONT></TD>
<TD align=middle width="12%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>CÀN </FONT></B></TD>
<TD align=middle width="12%"><FONT face="Times New Roman" size=3>ĐOÀI </FONT></TD>
<TD align=middle width="12%"><FONT face="Times New Roman" size=3>LY </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><FONT face="Times New Roman" size=3>TỐN </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><FONT face="Times New Roman" size=3>KHẢM </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><FONT face="Times New Roman" size=3>CẤN </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>KHÔN</FONT></B></TD></TR>
<TR>
<TD align=middle width="12%"><FONT face="Times New Roman" size=3>He </FONT></TD>
<TD align=middle width="12%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>Li </FONT></B></TD>
<TD align=middle width="12%"><FONT face="Times New Roman" size=3>Be </FONT></TD>
<TD align=middle width="12%"><FONT face="Times New Roman" size=3>B </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><FONT face="Times New Roman" size=3>C </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><FONT face="Times New Roman" size=3>N </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><FONT face="Times New Roman" size=3>O </FONT></TD>
<TD align=middle width="13%"><B><FONT face="Times New Roman" size=3>F</FONT></B></TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1">Càn có tính thuần Dương, đối chiếu với nguyên tử Lithium (Li) có tính dương điện mạnh nhứt.</P>
<P ="THAN1">Khôn có tính thuần Âm, nên đối chiếu với nguyên tử Fluor (F) có tính âm điện mạnh nhứt.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>d) Các Nguyên tử khác trong Bảng Phân loại Tuần hoàn:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Sau khi đã tạo thành 8 Nguyên tử đầu tiên, các vi tử e, p, n tiếp tục kết hợp với nhau với số lượng càng lúc càng nhiều, càng lúc càng phức tạp để tạo thành một loạt các nguyên tử to lớn hơn, có tính chất đại cương gần giống như tính chất của 8 nguyên tử đầu tiên, tạo thành 8 nhóm nguyên tử, đánh số từ 0 đến 7, kể ra sau đây:</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber18 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD align=left width="36%" bgColor=#dfffdf><FONT face="Times New Roman" size=3>Tên nhóm:</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>0</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>1</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>2</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>3</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>4</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>5</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>6</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#dfffdf>7</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="36%" bgColor=#ffe6ff><FONT face="Times New Roman" size=3>8 nguyên tử đầu:</FONT></TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>He</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>Li</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>Be</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>B</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>C</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>N</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>O</TD>
<TD align=middle width="8%" bgColor=#ffe6ff>F</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="36%"> </TD>
<TD align=middle width="8%">Ne</TD>
<TD align=middle width="8%">Na</TD>
<TD align=middle width="8%">Mg</TD>
<TD align=middle width="8%">Al</TD>
<TD align=middle width="8%">Si</TD>
<TD align=middle width="8%">P</TD>
<TD align=middle width="8%">S</TD>
<TD align=middle width="8%">Cl</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="36%"> </TD>
<TD align=middle width="8%">Ar</TD>
<TD align=middle width="8%">K</TD>
<TD align=middle width="8%">Ca</TD>
<TD align=middle width="8%">Ga</TD>
<TD align=middle width="8%">Ge</TD>
<TD align=middle width="8%">As</TD>
<TD align=middle width="8%">Se</TD>
<TD align=middle width="8%">Br</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="36%"> </TD>
<TD align=middle width="8%">Kr</TD>
<TD align=middle width="8%">Rb</TD>
<TD align=middle width="8%">Sr</TD>
<TD align=middle width="8%">In</TD>
<TD align=middle width="8%">Sn</TD>
<TD align=middle width="8%">Sb</TD>
<TD align=middle width="8%">Te</TD>
<TD align=middle width="8%">I</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="36%"> </TD>
<TD align=middle width="8%">Xe</TD>
<TD align=middle width="8%">Cs</TD>
<TD align=middle width="8%">Ba</TD>
<TD align=middle width="8%">Tl</TD>
<TD align=middle width="8%">Pb</TD>
<TD align=middle width="8%">Bi</TD>
<TD align=middle width="8%">Po</TD>
<TD align=middle width="8%">At</TD></TR>
<TR>
<TD align=left width="36%"> </TD>
<TD align=middle width="64%" colSpan=8><FONT face="Times New Roman" size=3>...................... vv......................</FONT></TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P ="THAN1">Hiện nay, các nhà khoa học đã tìm ra được 105 loại nguyên tử khác nhau nằm trong 8 nhóm kể trên. Ngoài ra, mỗi nhóm còn có một nhóm phụ mà các nguyên tử có cấu tạo phức tạp, không tiện kể ra đây.</P>
<P ="THAN1">Số 105 loại nguyên tử nầy kết hợp lại với nhau, tùy theo chất, để tạo thành các Đơn chất, và các Hợp chất, từ đơn giản đến phức tạp. Các Đơn chất và các Hợp chất tạo thành hệ thống vật chất trong CKVT với muôn hình muôn vẻ với muôn màu sắc phong phú khác nhau.</P>
<P ="THAN1">8 nguyên tử tạo thành đầu tiên ấy tương ứng Bát Quái, vận chuyển và biến hóa vô cùng để tạo ra CKVT và vạn vật.</P>
<P ="THAN1"><FONT color=#800000><B>e) Sự hình thành Vũ trụ:</B></FONT></P>
<P ="THAN1">Thái Cực là trung tâm của Vũ trụ. Thái Cực phát ra các tia sáng mang theo Quang tử truyền đi rất xa, với vận tốc 300.000 Km/giây. Đến một lúc nào đó, các Quang tử ngưng kết tạo thành các Âm điện tử. Nơi đó là giới hạn của Vũ trụ, và các Âm điện tử được tạo ra càng lúc càng nhiều, làm thành như những đám mây vĩ đại, đó là Khí Âm quang.</P>
<P ="THAN1">Mặt khác, các Quang tử từ Thái Cực phát ra cũng ngưng kết thành các Dương điện tử (Proton), và các Dương điện tử tạo thành những đám mây vĩ đại Dương điện tử. Đó là Khí Dương quang.</P>
<P ="THAN1">Các Dương điện tử có khối lượng rất lớn so với Âm điện tử, nên nó hút các Âm điện tử theo 2 lực: Lực hấp dẫn vạn vật và lực điện trường. Lúc ban đầu lực hút nầy không lớn lắm vì khoảng cách còn xa, nhưng khi khoảng cách càng gần thì lực hút trở nên rất mạnh (vì lực hút tỉ lệ nghịch với bình phương của khoảng cách). Các Âm điện tử bị hút thật mạnh vào tâm vũ trụ, va chạm mãnh liệt với các Dương điện tử trong một trạng thái xoay chuyển cực kỳ mãnh liệt, một mặt kết hợp để tạo ra các phân tử đơn chất và hợp chất, một mặt tạo ra sức nóng dữ dội càng lúc càng tăng, dần dần nhiệt độ lên tới hàng tỷ độ, sanh ra một áp suất cực lớn, gây ra một vụ nổ ghê gớm, xoay tròn bắn phá ra các quả cầu lửa lớn làm thành Mặt Trời.</P>
<P ="THAN1">Các khối cầu lửa lớn nầy tiếp tục quay tròn, bắn phá ra các quả cầu lửa nhỏ hơn tạo thành các Hành tinh. Các Hành tinh lớn lại tiếp tục bắn phá để tạo thành các Vệ tinh.</P>
<P ="THAN1">Vệ tinh và Hành tinh nguội dần, tạo ra lớp vỏ bao bọc bên ngoài. Khi nguội đến một nhiệt độ thích hợp thì lớp hơi nước bao phủ Hành tinh tạo thành các đám mưa rơi xuống chảy thành sông và biển.</P>
<P ="THAN1">Khi đã có nước và ánh sáng Mặt Trời, sinh vật bắt đầu xuất hiện, từ đơn giản lần lần đến phức tạp. Loài rong rêu xuất hiện trước nhứt, tiến hóa dần thành Thảo mộc, Thảo mộc tiến hóa thành Thú cầm, và sau cùng bực Thú cầm cao cấp tiến hóa thành Nhơn loại.</P>
<P ="THAN1"><B><A name="Dia vi cua Dia cau chung ta trong CKVT"><FONT color=#0000ff>6. Địa vị của Địa cầu chúng ta trong CKVT:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Vũ trụ Hữu hình gồm có: Tam thiên Thế giới (3000 Thế giới ) và Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu).</P>
<P ="THAN1">Tam thiên Thế giới thanh nhẹ hơn Thất thập nhị Địa, nên chiếm phần trên của Vũ trụ, Thất thập nhị Địa trọng trược hơn nên ở phần dưới của Vũ trụ.</P>
<P ="THAN1">Trong Tam thiên Thế giới cũng như trong Thất thập nhị Địa, các quả tinh cầu thanh nhẹ thì ở bên trên, các quả nặng trược thì ở bên dưới. Càng lên cao thì càng thanh nhẹ trong sáng, và càng xuống thấp thì càng nặng trược tối tăm.</P>
<P ="THAN1">Các Địa cầu trong dãy Thất thập nhị Địa được đánh số từ 1 đến 72, số 1 thì thanh nhẹ nhứt và số 72 thì nặng trược nhứt. Điạ cầu của nhơn loại chúng ta là Địa cầu số 68.</P>
<P ="THAN1">Phía dưới Địa cầu 68 của chúng ta có 4 quả Địa cầu: 69, 70, 71, và 72 rất trọng trược, chìm đắm trong cảnh tối tăm nên được gọi là U Minh Địa. Trình độ tiến hóa của 4 Địa cầu nầy còn rất kém so với Địa cầu 68 của chúng ta.</P>
<P ="THAN1">Nhưng trình dộ tiến hóa của Địa cầu 68 lại kém xa so với Địa cầu 67. Càng đi lên thì càng tiến hóa.</P>
<P ="THAN1"><I>"Đứng bực Đế Vương nơi trái Địa cầu 68 nầy, chưa đặng vào bực chót của Địa cầu 67. Trong Địa cầu 67, nhơn loại cũng phân ra đẳng cấp dường ấy. Cái quí trọng của mỗi Địa cầu càng tăng thêm hoài, cho tới Đệ nhứt cầu (Địa cầu số 1), Tam thiên thế giới..."</I> <FONT color=#808000>(TNHT. I. 74)</FONT></P>
<P ="THAN1">Sự tiến hóa đi hết dãy Thất thập nhị Địa thì bước lên Tam thiên Thế giới và cũng tiến hóa dần từ thấp lên cao.</P>
<P ="THAN1">Địa cầu 68 của chúng ta chỉ có 1 phần thanh, mà lại có 2 phần trược, nên Phật giáo gọi Địa cầu 68 là cõi Ta-bà, vì cõi nầy có nhiều ác trược, người tu phải nhẫn nhịn tối đa, nhưng nếu tu hành được thì rất mau đắc quả.</P>
<P ="THAN1">Trong Vô Lượng Thọ Kinh, Đức Phật nói rằng: <I>"Ở cõi Ta-bà nầy mà làm lành một ngày đêm, hơn làm lành một trăm năm nơi cõi của Phật A-Di-Đà. Tại sao vậy? Vì cõi của Phật A-Di-Đà là vô vi tự nhiên, chứa đủ sự lành, không có một sự dữ nào dù nhỏ xíu như mảy lông sợi tóc."</I></P>
<H3><FONT color=#ff0000 size=4><A name="Phan Vo Hinh cua Vu Tru">* Phần VÔ HÌNH của VŨ TRỤ:</A></FONT></H3>
<P ="THAN1">Như trong các phần vừa trình bày trên, phần Hữu hình của Vũ trụ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có: Bên trên là Tam thiên thế giới và bên dưới là Thất thập nhị Địa. Tổng cộng có tất cả 3072 ngôi sao.</P>
<P ="THAN1">Vũ trụ Hữu hình được tượng trưng bằng Trái Càn khôn thờ nơi Bát Quái Đài của Tòa Thánh Tây Ninh.</P>
<P ="THAN1">Sự xoay chuyển của Tam thiên thế giới và Thất thập nhị Địa luôn luôn được đều hòa, không ngừng nghỉ, cái lên cái xuống, cái qua cái lại, không bao giờ va chạm nhau. Có được như thế là do sự điều khiển của các Đấng thiêng liêng vô hình.</P>
<P ="THAN1">Các tinh cầu và các quả Địa cầu luôn luôn được Đấng Thượng Đế ban cho Thần lực (tức là năng lượng thiêng liêng) vừa đủ để giúp cho sự chuyển động của chúng nó luôn luôn duy trì điều hòa, ổn định và không ngừng nghỉ.</P>
<P ="THAN1">Cũng giống như một cái đồng hồ điện tử, cục pin nhỏ cung cấp năng lượng điện cho nó chạy đều hòa và không ngừng nghỉ. Nếu pin còn điện quá yếu hay hết điện thì năng lượng không đủ cung cấp cho đồng hồ thì đồng hồ phải chạy chậm lại hay ngừng hẳn. Cho nên, nếu Đấng Thượng Đế cung cấp Thần lực cho các tinh cầu và các Địa cầu một cách không đều hòa và liên tục thì các quả cầu ấy sẽ chuyển động rối loạn hay ngừng quay, đó cũng là một cuộc Đại hủy diệt vậy.</P>
<P ="THAN1">Để điều khiển các sự vận chuyển của các tinh cầu và Địa cầu, cũng như điều khiển cuộc tiến hóa của cả Càn khôn, Đức Thượng Đế phải lập ra một guồng máy vô hình, gồm nhiều cơ quan là các từng Trời và các Đấng Thần Thánh Tiên Phật để giúp tay cho Đức Thượng Đế.</P>
<P ="THAN1">Phần Vô hình của CKVT không thể thấy được mà chúng ta biết được là do Đức Thượng Đế giảng dạy, gồm có:</P>
<BLOCKQUOTE>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Tam thập lục Thiên. </P>
<LI>
<P ="THAN">Thập nhị Thiên và Cửu Trùng Thiên. </P>
<LI>
<P ="THAN">Tứ Đại Bộ Châu. </P></LI></UL></BLOCKQUOTE>
<P ="THAN1"><B><A name="Tam Thap Luc Thien"><FONT color=#0000ff>1. Tam thập lục Thiên:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Tam thập lục Thiên là 36 từng Trời.</P>
<P ="THAN1">Ngôi Thái Cực ở tại Bạch Ngọc Kinh, nơi ấy là trung tâm của Càn khôn Vũ trụ. Thái Cực biến hóa ra Lưỡng Nghi: Âm quang và Dương quang. Thái Cực và Lưỡng Nghi hiệp lại thành Ba Ngôi Trời, gọi là Tam Thiên Vị, chiếm 3 từng Trời tại trung tâm của Vũ trụ.</P>
<P ="THAN1">Dưới Tam Thiên Vị là 33 từng Trời (Tam thập tam Thiên). Nhập chung lại thì đủ 36 từng Trời.</P>
<P ="THAN1">Nơi Tam thập lục Thiên là ngôi vị của chư Thần Thánh Tiên Phật.</P>
<P ="THAN1"><B><A name="Thap nhi Thien - Cuu Trung Thien"><FONT color=#0000ff>2. Thập nhị Thiên - Cửu Trùng Thiên:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Thập nhị Thiên là 12 từng Trời.</P>
<P ="THAN1">Cửu Trùng Thiên là 9 từng Trời.</P>
<P ="THAN1">Cửu Trùng Thiên nằm trong Thập nhị Thiên.</P>
<P ="THAN1">Dưới Tam thập lục Thiên là Thập nhị Thiên.</P>
<P ="THAN1">Trong Thập nhị Thiên, bên trên có 3 từng Trời, kể ra:</P>
<UL>
<LI>
<P ="THAN"><I>Hỗn Nguơn Thiên,</I> do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản. </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Hội Nguơn Thiên,</I> cũng do Đức Phật Di-Lạc chưởng quản. </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Hư Vô Thiên,</I> do Đức Phật Nhiên Đăng chưởng quản. </P></LI></UL>
<P ="THAN1">Trong từng Trời Hư Vô Thiên có Ngọc Hư Cung, là nơi họp triều đình của Đức Chí Tôn, để điều hành toàn cả các hoạt động trong CKVT. Các Đấng Thần Thánh Tiên Phật họp Đại Hội tại Ngọc Hư Cung để lập Thiên Điều cai quản CKVT.</P>
<P ="THAN1">Dưới 3 từng Trời nầy là Cửu Trùng Thiên, kể ra:</P>
<UL>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 9 - Tạo Hóa Thiên,</I> do Đức Phật Mẫu chưởng quản. </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 8 - Phi Tưởng Thiên,</I> do Đức Từ Hàng Bồ Tát chưởng quản. </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 7 - Hạo Nhiên Thiên, </I>do Đức Chuẩn Đề Bồ Tát và Đức Phổ Hiền Bồ Tát chưởng quản. </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 6:</I> Kim Thiên, </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 5:</I> Xích Thiên, </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 4:</I> Huỳnh Thiên, </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 3:</I> Thanh Thiên, </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 2</I> có Vườn Đào Tiên, </P>
<LI>
<P ="THAN"><I>Từng Trời thứ 1</I> có Vườn Ngạn Uyển. </P></LI></UL>
<P ="THAN1">Thập nhị Thiên là nơi làm việc của các Đấng Thần Thánh Tiên Phật, điều hành tất cả các hoạt động của CKVT và sự tiến hóa của Vạn linh.</P>
<P ="THAN1"><B><A name="Tu Dai Bo Chau"><FONT color=#0000ff>3. Tứ Đại Bộ Châu:</FONT></A></B></P>
<P ="THAN1">Có hai Tứ Đại Bộ Châu: Thượng và Hạ.</P>
<UL>
<LI>Tứ Đại Bộ Châu phía trên cai quản Tam thiên thế giới, gọi là <I><B>Tứ Đại Bộ Châu Thượng,</B></I> gồm:
<UL>
<LI>Bắc Đại Bộ Châu
<LI>Đông Đại Bộ Châu
<LI>Nam Đại Bộ Châu
<LI>Tây Đại Bộ Châu. </LI></UL>
<LI>Tứ Đại Bộ Châu bên dưới cai quản Thất thập nhị Địa, gọi là <I><B>Tứ Đại Bộ Châu Hạ,</B></I> gồm:
<UL>
<LI>Bắc Câu Lư Châu
<LI>Đông Thắng Thần Châu
<LI>Nam Thiệm Bộ Châu
<LI>Tây Ngưu Hóa Châu. </LI></UL></LI></UL>
<P ="THAN1">Địa cầu 68 của chúng ta ở trong Nam Thiệm Bộ Châu.</P>
<H3><FONT color=#ff0000 size=4><A name="Tong Ket ve Vu Tru Quan">* Tổng Kết về Vũ Trụ Quan:</A></FONT></H3>
<P ="THAN1">Vũ trụ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế gồm có hai phần: Hữu Hình và Vô Hình.</P>
<P ="THAN1">Phần Vô hình rất quan trọng vì nó điều khiển toàn bộ các hoạt động của Phần Hữu hình.</P>
<P ="THAN1"><I>Phần Vô hình</I> ở tại vùng Trung tâm của Vũ trụ.</P>
<P ="THAN1"><I>Phần Hữu hình</I> nằm bên ngoài Phần Vô hình, và luôn luôn có chuyển động xoay tròn đều hòa và liên tục, không bao giờ ngừng nghỉ.</P>
<P ="THAN1">Phần Vô hình gồm: Tam thập lục Thiên (36 Từng Trời), Thập nhị Thiên (12 Từng Trời), và hai Tứ Đại Bộ Châu Thượng và Hạ.</P>
<P ="THAN1">Phần Hữu hình gồm 3072 ngôi sao, chia ra: Tam thiên Thế giới (3000 Thế giới) ở bên trên và Thất thập nhị Địa (72 Địa cầu) ở bên dưới.</P>
<P ="THAN1">Trong khoảng không gian bao la không cùng tận, Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí Tôn là một khối cầu vĩ đại, trong đó có chứa 3072 ngôi sao.</P>
<P ="THAN1">Để có thể hình dung được các thành phần của Vũ trụ nầy, chúng ta tưởng tượng và so sánh với cái hột gà:</P>
<UL>
<LI>
<P ="THAN">Cái ngòi ở giữa tròng đỏ hột gà là Trung tâm Vũ trụ. </P>
<LI>
<P ="THAN">Phần tròng đỏ hột gà là Phần Vô hình của Vũ trụ. </P>
<LI>
<P ="THAN">Phần tròng trắng hột gà là Phần Hữu hình của Vũ trụ. </P>
<LI>
<P ="THAN">Vỏ của hột gà là biên giới của Vũ trụ. </P></LI></UL>
<P ="THAN1">Sau đây là Bảng Tóm tắt cơ cấu thành phần của Càn khôn Vũ trụ của Đức Chí Tôn, kể từ Trung tâm Vũ trụ ra đến bên ngoài, biên của Vũ trụ:</P>
<DIV align=center>
<CENTER>
<TABLE id=Autonumber19 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=3 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="100%" colSpan=4><FONT face="Times New Roman" size=3><B>1. TAM THẬP LỤC THIÊN</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="25%"> </TD>
<TD vAlign=top align=middle width="50%" colSpan=2>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber20 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD width="100%"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#fec94b>●</FONT> Tam Thiên Vị<BR><FONT color=#fec94b>●</FONT> 33 Từng Trời.</FONT></TD></TR></T></T></TABLE></DIV></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="25%"> </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="100%" colSpan=4><FONT face="Times New Roman" size=3><B>2. THẬP NHỊ THIÊN</B></FONT></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="25%"> </TD>
<TD vAlign=top align=middle width="50%" colSpan=2>
<DIV align=right>
<TABLE id=Autonumber21 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="75%"><T>
<T>
<TR>
<TD width="100%"><FONT face="Times New Roman" size=3><FONT color=#0000ff>●</FONT> Hỗn Nguơn Thiên<BR><FONT color=#0000ff>●</FONT> Hội Nguơn Thiên<BR><FONT color=#0000ff>●</FONT> Hư Vô Thiên<BR><FONT color=#0000ff>●</FONT> Cửu Trùng Thiên<BR>    (9 Từng Trời)</FONT></TD></TR></T></T></TABLE></DIV></TD>
<TD vAlign=top align=middle width="25%"> </TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top align=middle width="100%" colSpan=4><B><FONT face="Times New Roman" size=3>3. TỨ ĐẠI BỘ </FONT></B></TD></TR></T></T></TABLE></CENTER></DIV>
<P>                                                                      Nguồn: CAO ĐÀI ĐẠI ĐẠO</P> 
 

ThachKhe

Member
<P><FONT color=#990000> Xem thêm về Vũ Trụ Quan Cao Đài:</FONT></P>
<CENTER><B><FONT face=arial color=red size=4><U>VŨ TRỤ QUAN</U></B></FONT><BR></CENTER>
<P><FONT face=arial><FONT color=teal size=2>
<P><B><FONT color=red><U>Tóm tắt</U>:</FONT></B> <FONT color=darkblue>Tạo Hóa là Đại Linh Quang hiện ra từ Khí Hư Vô và chiết Linh quang của mình để tạo nên Càn Khôn Vũ Trụ và Chúng sanh. Chúng sanh đều có điểm Linh quang của Đấng Chí Tôn trong mình được gọi là Lương tâm (hay là Phật tánh). Điểm Linh quang này luôn luôn bị bao phủ bởi màn vô minh hay là lục dục thất tình. Nếu con người biết tu tâm sửa tánh, dẹp được lục dục thất tình; tham, sân, si thì sẽ tìm thấy được Lương tâm, hay là Phật tánh và đắc đạo hay là hiệp một cùng với Đức Chí Tôn. </FONT><BR><BR>
<CENTER><FONT color=red>* * *</FONT></CENTER>
<P>Trước khi có Trời đất, <FONT color=red>chỉ có khí Hư vô gọi là Đạo. Trong khí Hư vô hiện ra ngôi Thái Cực tức là Đức Chí Tôn.</FONT> Đức Chí Tôn phân định Âm dương tức là Âm Quang và Dương Quang. Âm Quang thì tối tăm mịt mờ chẳng sanh chẳng hóa. Đức Chí Tôn đem Dương Quang ấm áp hỗn hiệp với Âm Quang lập nên Càn Khôn Vũ trụ. Lão Giáo gọi là: “Đạo sanh Một, Một sanh Hai, Hai sanh Ba, Ba sanh vạn vật, Vạn vật cõng Âm và bồng Duơng, nhân chỗ xung nhau mà hòa với nhau.”
<P><FONT color=red>Lão Giáo gọi</FONT> Đấng Tạo Hóa là Hư Vô: “Có vật hỗn độn mà nên, sanh trước Trời Đất, yên lặng, trống không, cô đơn tột bực, không đổi thay, nhưng Đấng ấy luôn luôn đến cùng vạn vật và được coi như là Mẹ sanh của vạn vật. Ta không biết tên, gượng gọi đó là Đạo.”     <BR>“Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sanh. Tịch hề, liêu hề, độc lập bất cải, châu hành nhi bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Ngô bất tri kỳ danh, cưỡng tự chi viết Đạo.” <BR><BR><FONT color=red>Do Thái Giáo </FONT>cũng đồng quan điểm như trên và cho rằng Đấng Tạo Hóa hay là Elohim tạo nên Trời Đất từ khí Hư vô, hay là khoảng trống tối tăm hỗn độn. Và đấng Tạo Hóa không phải là đấng hữu giác hay vô giác mà chỉ là trạng thái Hư vô. (Kaplan A. Sefer Yetzirah. Weiser. 1997:14,207)
<P><FONT color=red>Thiên Chúa Giáo </FONT>thì cho rằng: “Khi chưa có Trời Đất thì đã có Đạo, Đạo ở cùng Đức Chúa Trời và Đạo là Đức Chúa Trời. Đạo tạo nên Càn Khôn Vũ trụ và vạn vật (John 1:1-) <BR>“Đức Chúa Trời là ánh sáng soi sáng khoảng trống tối tăm” (John 1:4)
<P><FONT color=red>Hồi Giáo </FONT>quan niệm rằng “ Đấng Thượng Đế (Allah)  là nguồn sáng của Trời Đất” (Koran, Surah 24:35).
<P><FONT color=red>Ấn Độ Giáo</FONT>tin tưởng rằng Thượng Đế là ánh sáng nguyên thủy đem ánh sáng lại cho muôn loài (Katha Upanishad). Ánh sáng nguyên thủy là Brahman. Và Brahman thì bất sanh và bất diệt (Bhagavad Gita). <BR><BR><FONT color=red>Phật Giáo</FONT> thì cho rằng Tạo Hóa và muôn loài đến từ Hư vô (Sunyata) và Đấng Chí Tôn thì bất sanh, bất diệt, bất cấu, vô sắc, vô thinh gọi là Dharmakaya, là Chân lý tuyệt đối, là Shunyata, là cõi Vô vi (The Void, the Nothingness). (Samyutta- Nikaya of Theravada Buddhism).<BR><BR><FONT color=red>Đạo Sikkh </FONT>cho rằng Thượng Đế là chân lý và là nguồn sáng duy nhất của muôn loài. (Adi Granth)
<P><FONT color=red>Đạo Cao Đài, </FONT>một tôn giáo được thành lập bởi Đức Chí Tôn bằng huyền cơ diệu bút với nguyên lý “Vạn Giáo Nhất Lý” cho rằng Đức Chí Tôn là Đại Linh Quang và muôn loài là Tiểu Linh quang và Đức Chí Tôn hiện ra từ Khí Hư Vô và chiết Chơn linh của mình để tạo nên muôn loài.
<P><FONT color=darkblue>“Khi chưa có chi trong Càn Khôn Thế Giái thì Khí Hư Vô sanh ra có một Thầy, và ngôi của Thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra Lưỡng Nghi, Lưỡng Nghi sanh Tứ Tượng, Tứ Tượng biến ra Bát Quái, Bát Quái biến hóa vô cùng mà tạo lập Càn Khôn thế giái. Khi lập Càn Khôn Thế Giái rồi, Thầy phân tánh Thầy mà sanh ra vạn vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, thú cầm gọi là Chúng sanh.” </FONT>(TNHT tr. 176)
<P><FONT color=red>Khi giải thích ý nghĩa của Thiên Nhãn, Đức Chí Tôn dạy rằng:</FONT>
<P><FONT color=darkorange>“Nhãn thị chủ Tâm, <BR>Lưỡng quang chủ tể, <BR>Quang thị Thần, <BR>Thần thị Thiên, <BR>Thiên giả ngã giả.”</FONT> <BR>(Nghĩa là con mắt là chủ của lòng, hai luồng ánh sáng (Âm và Dương) là Chủ tể (trong sự tạo lập Càn Khôn Vũ Trụ), ánh sáng là Thần, Thần là Trời, Trời là Ta).
<P><FONT color=red>Như vậy quan niệm chung của mọi tôn giáo là Càn Khôn Vũ Trụ và chúng sanh là Tiểu chơn linh được Đức Chí Tôn là Đại Chơn Linh tạo thành từ Âm Quang và Dương Quang.</FONT>
<P>Mỗi vật trong Vũ trụ đều có Âm quang và Dương quang. Âm quang thì lạnh lẽo tối tăm nặng nề, Dương quang thì tốt đẹp ấm áp nhẹ nhàng. Tùy theo tỷ lệ của Âm và Dương mà muôn vật trở nên tốt hay xấu, nhẹ nhàng hay nặng trược. Các tinh cầu trong Càn Khôn thế giới cũng vậy, tinh cầu nào có nhiều Dương quang thì nhẹ nhàng được nổi ở cõi thanh, tinh cầu nào có nhiều Âm quang thì nặng nề chìm sâu trong cõi lạnh lẽo tối tăm.
<P><FONT color=darkblue>“Khắp trong Vũ trụ biết bao là quả tinh cầu, có quả trược quả thanh, có bực cao bực thấp, có cái sáng cái tối, thảy thảy đều tuân theo máy Thiên Cơ mà tuần tự chuyển luân xây chạy, cái lại cái qua, cái lên cái xuống, không bao giờ ngừng nghỉ đặng. Linh cầu nào cao thanh khinh phù thì vượt qua mấy cõi khác mà lên ngất trên thượng từng không gian. <BR><BR>Vậy quả địa cầu của các con đây tuy là một quả cầu vật chất, hữu hình trọng trược song cũng còn thuộc về bực khá, chớ dưới nữa lại còn lắm quả địa cầu còn trọng trược hơn nữa. Những quả địa cầu như thế thì nó nặng trầm chìm tột dưới đáy sâu của vũ trụ, nên rất tối tăm, mờ mịt, âm khí nặng nề, thảm sầu buồn bã gớm ghê, để đày đọa các linh hồn nào bị phạm tội ở thế gian xuống đó.” </FONT>(Đại Thừa Chơn Giáo)
<P>Còn Chúng sanh cũng vậy, chúng sanh nào cũng thọ điểm Linh quang của Đức Chí Tôn. Con người gọi điểm Linh quang là Lương tâm. Vì Lương tâm là một phần chơn linh của Đức Chí Tôn nên chí thánh chí thiện, còn thân xác hữu hình thì được cấu tạo bởi Âm Dương nên có nhiều lục dục và thất tình. Tánh tình con người tùy thuộc vào tỷ lệ của Âm và Dương.
<P>Người có tỷ lệ Dương quang cao thì tánh tình tốt đẹp thần thái nhẹ nhàng, người có tỷ lệ Âm Quang cao thì tánh tình thô lỗ tàn ác xấu xa. Sự tu hành giúp chúng sanh loại bỏ những trần tính xấu xa của Âm Quang và để lộ Lương tâm chói sáng. Khi đắc đạo sẽ về được thế giới nhẹ nhàng cao trọng (cảnh Bồng Lai Cực Lạc). Những kẻ không tu, các thú tánh trọng trược càng ngày càng che mất Lương tâm.
<P><FONT color=red>Những Âm quang tùy theo tỷ lệ nhiều hay ít được biểu lộ dưới những hình thức bảy thể gồm Tiên Thể, Kim Thân, Thượng Trí, Hạ Trí, Vía Phách và xác trược.</FONT>
<P><FONT color=darkblue>“Trước hết linh hồn muốn nhập vào thế giới hữu hình này tất phải mượn bảy cái thể của bảy cõi trên kia mới đặng. Bảy cái thể là: Tiên Thể, Kim Thân, Thượng Trí, Hạ Trí, Vía, Phách, và xác trược này. <BR>Các con nếu không có bảy thể ấy thì không bao giờ nhập vào thế giới hữu hình đây đặng. Vì ở trên hết là thượng tầng không khí. Khí ấy nó nhẹ nhàng, trong sạch hơn trăm nghìn lần cái không khí ở trần gian này. Vậy nên nếu điểm linh hồn của các con mà ở đặng cảnh Hư vô là nhờ nó đã thanh nhẹ hơn thượng tầng không khí kia nữa. Mà nếu nó đã nhẹ hơn thượng tầng không khí thì tự nhiên muốn giáng trần, nó phải mượn bảy thể của bảy cõi mà bao bọc thêm ngoài cho thêm nặng nề thì mới trì kéo cho nó giáng xuống được.” </FONT>(ĐTCG).
<P>Sự cấu tạo bởi Âm quang và Dương quang được khoa học chứng minh dưới hình thức âm điện tử và dương điện tử trong nguyên tử của muôn loài. Khoa học cho rằng vũ trụ được tạo thành từ hư vô khi chưa có không gian và thời gian. Thời gian không phải là một dòng vô tận từ quá khứ cho tới tương lai, mà là dính liền vơiù không gian nhất là vật chất và trọng lực.
<P>Không ai có thể nói được gì trước khi có hiện tượng Big Bang, vì lúc ấy chưa có thời gian và không gian. Hiện tượng Big Bang xãy ra 13 tỷ năm về trước. Từ Hư vô, có một luồng sáng cực sáng, và cực nóng. Trong khối lửa này là không gian. Cùng với không gian là dòng thời gian. Khi mới được tạo thành, Vũ trụ vô cùng nóng với những tia bức xạ cực mạnh.
<P>Công thức nổi tiếng của Einstein E=mc2 cho rằng vật chất và năng lượng có thể hoán chuyển lẫn nhau từ thể này sang thể kia. Khi Vũ trụ còn phôi thai, năng luợng phóng xạ mạnh vô cùng và được biến thành vật chất dưới hình thức hạ nguyên tử cấu tạo bởi âm điện tử và dương điện tử. <BR>Vũ trụ được tạo thành từ Hư vô từ luồng sáng nguyên thuỷ. Tạo Hoá không gì khác hơn là năng lượng (ánh sáng) và Vũ trụ cũng vậy.
<P>Phần đông tôn giáo phương Đông tin ràng Trời có 9 cõi. <FONT color=red>Đạo Cao Đài quan niệm Trời có 12 cõi. </FONT>Ba cõi trên hết là Hỗn Nguơn Thiên, Hội Nguơn Thiên và Hư vô Thiên thuộc về cõi Tiên thiên vô hình khi chưa có Âm Quang và Dương Quang. Dưới ba cõi này gồm 9 cõi Hậu Thiên khi Đức Phật Mẫu dùng Âm quang và Dương quang tạo nên Càn Khôn Vũ Trụ và con người.
<P><FONT color=red>*Phật Mẫu Chơn Kinh: </FONT><BR>Tạo Hóa Thiên Huyền Vi Thiên Hậu. <BR>Chưởng Kim Bàn Phật Mẫu Diêu Trì. <BR>. . . . . . . . . . . . . . . <BR>Thiên Cung xuất Vạn Linh tùng Pháp. <BR>Hiệp Âm Dương hữu hạp biến sanh. <BR>Càn Khôn sản xuất hữu hình. <BR>Bát Hồn vận chuyển biến thành Chúng sanh.
<P><FONT color=red>*Kinh Khai Cửu có câu: </FONT><BR>Đã quá 9 tầng Trời đến vị, <BR>Thần đặng an, Tinh Khí cũng an.
<P><FONT color=darkblue>Hỗn Nguơn Thiên và Hội Nguơn Thiên do Phật Di Lạc chưởng quản <BR>Hư Vô Thiên do Nhiên Đăng Cổ Phật chưởng quản <BR>Tạo Hoá Thiên do Diêu Trì Kim Mẫu chưởng quản <BR>Phi Tưởng Thiên <BR>Hạo Nhiên Thiên <BR>Kim Thiên <BR>Xích Thiên <BR>Huỳnh Thiên <BR>Thanh Thiên <BR>Vườn đào Tây Vương Mẫu <BR>Vườn Ngạn Uyển</FONT>
<P>Từ Tạo Hóa Thiên xuống Vườn Ngạn Uyển gồm 9 từng Trời do Cữu Vị Tiên Nương chưởng quản dưới quyền của Đức Diêu Trì Kim Mẫu với nhiệm vụ hướng dẫn chơn hồn thăng tiến lên 9 cõi Trời. Khi con người qua đời, đồng đạo tổ chức 9 tuần cửu, mỗi tuần cửu cách nhau 9 ngày để cầu nguyện cho chơn hồn người quá cố qua được 9 cõi Trời. (Xem kinh cửu) Hai trăm ngày sau là lễ Tiểu Tường, chơn hồn sẽ được cầu nguyện để lên cõi Hư Vô Thiên. Ba trăm ngày sau là lễ Đại Tường cầu nguyện cho chơn hồn lên cõi Hỗn Nguơn Thiên.
<P>Nói tóm lại, khoa học và tôn giáo đã gặp nhau và có cùng quan niệm về sự thành lập của Vũ trụ và cho rằng con người và muôn vật đều đồng thể Linh quang với Đức Chí Tôn. Chỉ có khác là Đức Chí Tôn thì thuần Dương, chí thánh chí thiện, chí thanh chí hảo, còn con người thì ngoài điểm Linh quang (lương tâm) còn có xác thân hữu hình cấu tạo bởi âm dương với lục dục thất tình. Chính lục dục thất tình và tham, sân, si, là những phàm tính (và cũng là cấu tạo chánh của bảy thể) làm thành những lớp vỏ ngăn cách con người với Đức Chí Tôn.
<P><FONT color=red>Nếu biết tu hành, dẹp bỏ lục dục thất tình, thể xác sẽ càng ngày càng trong sạch, con người sẽ càng ngày càng bỏ bớt được những lớp vỏ nặng nề, trở nên nhẹ nhàng, được gần gũi và sẽ được hiệp nhất cùng Đức Chí Tôn.</FONT> <BR><BR><FONT color=darkblue>Thật là diệu diệu huyền huyền <BR>Trời người có một chẳng riêng khác gì.</FONT> <BR>(Đại Thừa Chơn Giáo p. 65)
<P><FONT color=darkblue>Rằng Ta là một khối Tâm chung <BR>Rộng lớn bao la ở khắp cùng <BR>Tuy chẳng có Ta mà vẫn có <BR>Có Ta ta vẫn cái Tâm chung. <BR>Đao là ngôi nhất nguyên chủ tể, <BR>Đạo cùng là đồng thể vạn linh. </FONT><BR>(Thánh Giáo Sưu Tập, 1966-67, p. 35)
<P><FONT color=darkblue>Con là một Thiêng liêng tại thế <BR>Cùng với Thầy đồng thể Linh quang… <BR>Khoá chìa con đã sẵn sàng <BR>Khi vào cõi tục khi sang Thiên đình. </FONT><BR>(Thánh Giáo Sưu Tập 1966-67, p. 36)
<P><B><FONT color=red size=2><U>Hum D. Bui, M.D.</U> </FONT></B></P></FONT></FONT>
 

Minh Phap

New member
<P align=left> <U><strong>Đôi lời góp Ý cùng các bạn nhé</strong></U>:</P>
<P align=left> Với bài viết trên của các bạn mình rát khâm phục sự tìm tòi học hỏi của các bạn đấy.Nhưng mình có đôi dòng xin đóng góp chút Ngu kiến của mình cùng các bạn nhé.<BR><strong> <U>Thứ nhất</U></strong>: Bài viết rất có Khoa Học, tuy nhiên co một số về phương diện Vô Vi thì Khoa Học không thể chứng minh được.<BR><strong> <U>Thứ hai</U></strong>: Hình như các bạn lẫn lộn giữa Hỗn Ngươn Thiên và Hội Ngươn Thiên và cho đó là hai từng Trời khác biệt, theo mình hiểu thì Hội Ngươn Thiên và Hỗn Ngươn Thiên chỉ là Một mà thôi, các bạn cần xem xét lại chổ này nhé.<BR><strong> <U>Thứ Ba</U></strong>: Mình chưa hề nghe Kinh - Sách hoặc Tài Liệu về Đạo Giáo nào nói đến là có Tứ đại Bộ Châu Thượng và Tứ Đại Bộ Châu Hạ cả, nếu có thì xin các bạn hãy ghi rõ tài liệu Tham Khảo có tựa đề là gì? hoặc Tác Giả nào?xuất bản năm nào để minh chứng cụ thể chứ.Vì theo mình thấy thì Bài viết này sẽ có tầm ảnh hưởng rất lớn đến Người đọc, rất mong các bạn kiểm duyệt lại nhé.<BR><strong> <U>Thứ Tư</U></strong>: Theo như các bạn nói Người Đạo Hữu khi Quy vị thì Bổn Đạo đến Cúng Cửu thì sẽ được lên các Từng Trời theo Kinh cúng, nếu vậy thì Thầy khỏi cần Truyền Pháp Môn Tu Tánh Luyện Mạng cho Đức Ngô Minh Chiêu lại làm chi cho mệt Môn Đồ, cứ sống như vậy Khi Mình Chết thì nhờ Bổn Đạo đến Cúng Cửu cũng Lên Trời như ai.Rất mong các bạn cân nhắc Kỹ vấn đề này nhé.<BR> Nhân đây xin giới thiệu với các bạn một quyển sách do Đạo Huynh Giáo Sĩ Thiện Ngộ viết năm 1982 ( Nhâm Tuất ) có tựa đề là : TÌM HIỂU NGỌC HOÀNG BỬU CÁO.Rất mong các bạn tìm kiếm và tham khảo thêm về Nhận Thức Cao Đài Giáo.Đôi lời góp ý mong các bạn thông cảm và chấp nhận.Bạn có thể liên hệ địa chỉ sau để tìm sách : 18/6 Nguyễn Thái Học - Tp.Tuy Hòa - Phú Yên gởi Gs.Ngọc Trường Thanh hoặc ĐH.Nguyễn Hưng Đức cũng được.</P>
<P align=right>Thân Ái!<BR>Minh Pháp</P>   
 

ThachKhe

Member
<P><strong> <FONT color=#990000>Chào huynh Minh Pháp !</FONT></strong></P>
<P><FONT color=#990000>Cảm ơn những lời góp ý của huynh cho bài viết được đăng. Huynh góp ý rất rõ ràng.</FONT></P>
<P><FONT color=#990000>Thưa huynh, với tài năng của tuổi trẻ thì chưa thể viết những bài như thế này, cũng có nghĩa là các bài trên được viết bởi quý đạo huynh - những nhà nghiên cứu, các bậc hiền tài trong đạo( Thach Khê đăng lên mục đích chính là giới thiệu cho người tìm hiểu ). Tuy vậy, <FONT color=#0000ff>hiền tài cũng không có nghĩa là không có sai sót</FONT>. Những góp ý của huynh, đệ sẽ tìm tài liệu và xem lại - khi nào phát hiện được chổ sai sót như huynh nói thì đệ sẽ xem lại bài viết có nên đăng hay không. Và cũng xin nhắc lại huynh : " đây là bài viết của bậc hiền tài - <FONT color=#0000ff>có thể huynh chưa xem hết kinh sách đạo hoặc cũng có thể xẩy ra sự nhầm lẫn từ huynh</FONT>. </FONT></P>
<P><FONT color=#990000>Cảm ơn những lời góp ý của huynh cho bài đăng. </FONT></P>
<P><FONT color=#990000>Kính.</FONT></P>
 

DangVo

New member
có thắc mắc thứ 2 và thứ 3 của Minh Pháp hình như có trong kinh Di Lăc<br>
 

Facebook Comment

Top