Xin cho đệ câu trả lời

hien hoa

New member
<P> Chào quý huynh tỷ!</P>
<P> Gần đây trong nhóm tu học nhỏ của đệ và một vài vị chức việc lập ra tại tư gia để tham bàn và nghiên cứu về Đạo lẫn cả trong Thánh Thất mà đệ đang hành sự diễn ra một đề tài tranh luận vô cùng phức tạp và gây không ít điều không hay trong tình huynh đệ. Nguyên từ khi thỉnh liên đài Đức Hộ Pháp hồi loan thì có sự tranh luận rằng :<strong> Ờ tôi đi lạy Thầy , tôi đi rước Thầy về , tôi đi đội tang Thầy , cầu nguyện Đức Tôn Sư ban phép lành , vân vân...</strong>  Đệ thấy chuyện là lạ và nghịch lý nên có để lời tham bàn nhưng quý anh lớn thì cho đệ là con nít miệng còn hoi sữa, mấy em, mấy bạn thì cho là đệ đọc sách nhiều nên khùng khùng rồi, đệ rất buồn  đệ có đem bài Thánh Giáo mà Đức Chí Tôn đã dạy trong quyển Phổ Cáo Chúng Sanh cho mấy anh lớn và mấy bạn xem, bài ấy như vầy: </P>
<P>Có hai Đạo hữu : Tương, Kinh, vẫn trước khi nhập môn thì đã thọ nghĩa thầy trò cùng vị Lão thành pháp danh là Đạo Quang nơi chùa Minh Đường (Hạnh Thông Tây).
<P>Nhằm ngày 21 tháng 8 năm Bính Dần, Ngọc Hoàng Thượng Đế giáng cơ tại chùa ấy dạy việc, luôn dịp Ngài có để lời rằng <EM>:" Tương, Kinh, hai con phải lạy Đạo Quang trước mặt Thầy, rồi từ đây gọi là Anh mà thôi, còn Thầy duy có một Thầy." </EM>
<P><EM> Nhưng mấy huynh ấy nói rằng nếu nói như đệ vậy toàn thể Hội Thánh Hội Đồng Chưởng Quản Cao Đài Tòa Thánh Tây Ninh làm bài Kinh Tụng Khi Thầy Qui vị để tế Đức Hộ Pháp là sai là nghịch lý hay sao? </EM>Tới đây đệ không dám bàn đến nữa vì sợ mất lòng huynh đệ lại sợ phạm đến Hội Thánh nhưng đệ vẫn không an lòng đệ muốn tham bàn cùng quý huynh tỷ một lần nữa gọi Đức Hộ Pháp bằng Thầy là đúng hay sai, xin quý huynh tỷ vui lòng hoan hỷ, vui lòng chỉ giáo cho đệ, chứ theo ý của đệ thì Thầy chỉ có một và chỉ một mà thôi - đừng nên lầm lẫn quá mức như vậy phải không các huynh tỷ?
<P> Xin cho đệ câu trả lời tốt nhất, đệ đa tạ trước vậy.
<P> Chào hòa ái !!!</P>
 

Nhan Nai

New member
<P><FONT size=4><FONT face="Times New Roman, Times, serif">Xin chia <FONT face="Times New Roman, Times, serif">sẻ về cảm nghĩ của Hiền hoà đã trình bày nơi bài số 42 vào ngày 10.3.07 trên Diễn Ðàn mục Thuyết trình </FONT></FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif"> tiểu luận nội dung danh xưng "THẦY " được các Thành viên xem rất hấp dẫn, đúng lý ra Nhẫn Nại chờ tôn ý của Ban Quản Tri Diễn Ðàn Tuổi Trẻ Ðại Ðạo phát biếu trước làm chuẩn, các Thành viên theo đó mà triển khai, nếu có.  Nhưng NN. lại lạm phép góp ý đầu câu chuyện, còn những thiếu sót, thừa sai chỗ nào còn có quý Huynh Tỷ cao minh và Ban Quản Trị bổ túc sau.  Mong Bạn Hiền hoà hoan hỷ cho :</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      - Tuân theo các Kinh sử Ơn Trên dạy từ ngày mở Ðạo ( 1926 ) đến nay, từ bộ Pháp Chánh Truyền, Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, Ðại Thừa Chơn Giáo, và gần nhứt  Kinh Tam Giáo Nhựt Tụng Diễn nghĩa của biên soạn giả Thiện Trung Nguyễn Xuân Liêm ấn tống năm Qúy Dậu 1993 tại Hoa Kỳ thì :  Qua lời dẫn chứng của Bạn Hiền Hòa có phần đúng hơn phần sai ! </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       Thưa chư thành viên, hãy cùng NN. khiêm tốn góp ý để làm hậu thuẩn cho nội dung bài của bạn Hiền hoà, chứ chẳng lẽ để bạn HH. cô độc sao? Chúng ta rất mực vô tư mà suy diễn sự hiểu biết qua các Kinh điển Cao Ðài được  các cơ sở Ðạo từ Trung ương đến đia phương phổ cập, giáo hoá cho mọi tầng lớp tín hữu nhà Ðạo học và hành hơn 80 năm nay mà vẫn chưa thông suốt. Chúng đệ đều là lớp hậu sanh của nền Tân pháp đâu dám vô lễ  "mặc áo quá đầu" tự xét vô tội vạ! Thành viên Nhẫn Nại xin tự phát xuất từ đáy lòng trịnh trọng thưa :  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>           1.- Theo tập Cao Ðài Giáo Lý Ðại cương của soạn giả Chí Tín tái bản lần thứ ba năm 1992 giải trình nhiều đoạn rất cụ thể :....Nay đến thời Hạ ngươn mạt kiếp, nhằm thời kỳ thứ ba, Đại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ ra đời do chính mình Ðức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Ðế đến mở cơ tận độ cho nhơn loại bằng huyền linh diệu điển cơ bút, chớ không dùng xác phàm như Phật, Tiên, Thánh trước nữa và tá danh là  <strong><EM>Ðức </EM></strong><EM><strong>Cao Ðài Tiên</strong> <strong>Ông Ðại Bồ Tát Ma</strong></EM> <EM><strong>Ha Tát .</strong> </EM><strong>Trong</strong>  danh xưn<strong><EM>g</EM> nầy chứa đựng ý nghĩa hiệp<EM> </EM>nhứt  Tam giáo <FONT color=#0000ff>Phật, Tiên, Thánh </FONT>đều do Người nắm chủ quyền điều khiển. </strong><strong><EM>Môn sinh Cao Ðài tôn vinh Ngài là Ðấng Giáo Chủ nền Ðại Ðạo Cao Ðài Kỳ Ba đại ân xá .</EM></strong></FONT></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>      2.-     </EM>Thánh thư<EM> :</EM>          </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                            THI :</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                    " Hão Nam Bang !  Hão Nam Bang "         &nbsp ; ; ; ;  </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                       </EM> Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn ,   </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                         Hạnh ngộ Cao Ðài truyền Ðại Ðạo;</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                         Hão phùng Ngọc Ðế ngự trần gian.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                         Thi  ân  tế  chúng  thiên  tai  tận ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                          Nhược thiệt , nhược hư , vạn đại an,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                          Chí   bữu   nhơn   sanh  vô  giá  định ,</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                          Năng    tri   giác  thế   sắc   cao   ban.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                                 Ngọc Hoàng Thượng Đế </FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>                                               THI <EM>:</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                 Chính mình THẦY đến chốn Nam Bang ,</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                 Mượn  đất  đem  gieo  mối  Ðạo  vàng ;</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                  Tưới  nước  vun phân : NHO , THÍCH , LÃO ,</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                  Nâng   cành ,  sửa  lá  Pháp,  Hòa,  Tăng.</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                  Muôn  dân  cọng  hưỡng trong  màu   sắc ,</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                   Một  nước    âu   ca   vạn   nẽo    đàng . </EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                    Biết  phận , thì   con  lo  vẹn   phận ,</EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                     Chờ  khi   tái   tạo   cõi   dinh   hoàn. </EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>                                              Ngọc Hoàng Thượng Ðế. </EM></FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4><EM> </EM>                                             -----------------</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>      3.-Chuyên đề nầy có phần nặng về tìm hiểu suy diễn theo mỗi hành giả, chung quy cùng về một hướng là :  </FONT></strong><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>"  THƯỢNG ÐÊ CHÍ TÔN là một đấng Cha chung của Nhân loại, tôn vinh Ngài là Cha, là Chúa, là Thầy độc nhứt vô đối.</FONT></strong></P>
<P><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>       Ðến đây NN. kính nhường lại quý vị cao minh thức giả để góp nhiều lời hay ý đẹp với nội dung trên.     Kính,</FONT></strong></P>
<P align=center><strong><FONT face="Times New Roman" size=4>______________________</FONT></strong></P>
 

hoalacvung

New member
<P>   <FONT size=3>  Hiền Hoà thân mến!<BR>     hoalacvung rất cảm thông nỗi niềm ưu tư trăn trở của hienhoa khi gặp phải sự việc như vậy.Ở đây hoalacvung để lại vài lởì tâm sự.<BR>    Gọi Đức Hộ Pháp bằng Thầy là do xuất phát từ lòng tôn kính mà có, bởi quá kính trọng và biết ơn Người đã dẫn tấn, dìu dắt mình trên con đường tu học, nên mới xưng hô theo nghĩa Thầy - Trò như thế, đó là tình cảm riêng tư của hai người mà thôi, chứ không hề cố ý áp đặt mọi tín đồ phải gọi Đức Hộ Pháp bằng Thầy. Nếu là chuyện cá nhân thì hãy để cho họ được chủ quyền quyết định xưng hô, được không hienhoa !? Còn dựa theo nguyên tắc mà nói thì hienhoa nói rất đúng, không sai tý nào cả. <BR>    Hãy biết thông cảm cho họ, đừng nên quá cứng nhắc, sẽ không tốt lắm. </FONT></P>
 

hien hoa

New member
<P> <FONT size=3>Đệ xin đa tạ những lời chỉ giáo cùng sự quan tâm chia sẻ của quý huynh tỷ dành cho đệ nhiều lắm , nếu có phước xin được chỉ giáo nhiều hơn nữa thì là vạn hạnh cho tiểu đệ vậy ,</FONT></P>
<P><FONT size=3> Chào hòa ái</FONT></P>
 

thanhtinh

New member
<P> Chào huynh. đệ có đôi lời ngu muội nói cùng huynh.</P>
<P>Nếu thực lòng theo đệ nghĩ : Thầy chúng ta không quan trọng hóa vấn đề đọ   Bởi Thầy có nói : Thầy là các con - các con là Thầy. Nhưng nếu đặt đệ trong hoàn cảnh đó thì đệ chỉ xưng Đức Hộ Pháp là Anh thôi. tại sao?</P>
<P>Đệ lấy ví dụ nhé: nếu có một ông cha - bà mẹ có hai đứa con nhưng cùng đặt tên là A. Khi có việc gọi A ơi bố mẹ nhờ việc này coi ! Thì rất dễ gây nên sự lầm lẫn. đúng không huynh. </P>
<P>Như huynh biết nền đạo chúng ta ra đời mới hơn 80 năm thôi! nếu so với phật giáo thì còn rất non trẻ. Mà bất cứ sự lầm lẫn nào trong thời kỳ này đều không tốt. </P>
<P>Đệ nghĩ rằng Thầy đã hạ mình xuống trần này trực tiếp dạy chúng ta đã hạ mình tự nhận là TIÊN ÔNG - BỒ TÁT. Hai phẩm chót hàng thiên vị. Thì không lý gì thầy lại trách chúng ta điều đó.Mà có trách thì trách chúng ta lơ là trong việc tu học thôi.  </P>
<P>Còn một số tín hữu gọi đức Hộ pháp bằng Thầy thì ý của đệ cũng như huynh linhthoai. Còn nếu như hiền hòa hỏi đệ có gọi đức hộ pháp bằng thầy không? thì đệ xin trả lời gọi người bằng Anh thôi . còn ý hienhoa thì sao?</P>
<P>mấy lời ngu muội mong các huynh tỷ chỉ bảo thêm.</P>
<P> </P>
 

hien hoa

New member
<P> <FONT size=3>Rất cám ơn Thanh Tịnh lắm đó , tôn ý và lời đẹp của Thanh Tịnh cũng chính là tâm tư mang nặng mà chưa dám nói thành lời của Hiền Hòa  đó thôi , nếu nói ra sợ phạm thượng chứ cùng lắm Đức Hộ Pháp của chúng ta chỉ là <strong>Quyền Huynh Thế Phụ </strong>chớ không thể là Thầy của chúng ta được ! Chúng ta vẫn chỉ biết có một Thầy duy nhất đó chính là Đức Chí Tôn mà thôi , ngoài đấng ấy ra chúng ta không biết ai khác nữa hết.Và cũng nên làm sáng tỏ Thầy chỉ có một chớ gây nên sự lầm lẫn đáng tiếc cho đồng Đạo vậy. Đôi lời góp ý , hy vọng được chia sẻ chỉ dạy nhiều hơn , xin trân trọng cám ơn sự chỉ giáo của quý huynh tỷ </FONT></P>
<P><FONT size=3> Chào hòa ái !!!</FONT></P> 
 

Đạt Tường

New member
<B><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=justify>Mời các bạn tham khảo thí dụ sau đây:</P>
<P align=justify>"Ngô Minh Chiêu</B> - <FONT color=#0000ff>Tiên Huynh chào chư Thiên mạng, chào mừng chư hiền hữu hiền muội. Thầy mừng chư đệ tử.</FONT></P>
<P>Hôm nay, chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm để nhớ ơn thầy, và thay mặt thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến mảnh đất nhỏ hẹp nầy để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu cho Đạo Cao Đài trong kỳ ba ân xá. Thầy rất mừng và cảm động vô cùng trước nỗi ưu tư của chư đệ tử đối với tiền đồ nền Đại Đạo Cao Đài.</P>
<P align=justify></P>
<P align=justify>Kỳ lễ năm nay có phần đặc biệt hơn hết là thầy có thỉnh chư Tiên Phật và đạo hữu tiền bối quá vãng đến chung vui với thầy, với chư hiền đệ hiền muội và chư đệ tử.</P>
<P align=justify></P>
<P>Chư hiền đệ hiền muội ! Trong những ngày qua chí đến ngày nay, Tiên Huynh nhận thấy lòng ưu tư và thiết tha đến ngày kỷ niệm nầy của chư hiền đệ hiền muội, nên chư hiền đệ hiền muội từ các phái đoàn các nơi, đến thành phần cá nhơn, đã vượt sóng ngàn khơi đến để tưởng nhớ và hân hoan ghi nhận nơi đã phát sinh di tích Đạo Cao Đài. (...)</P><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=justify>Chư hiền đệ hiền muội ! <FONT color=#0000ff>Sở dĩ cách xưng hô có khác nhau là Tiên Huynh hay thầy, đó là do nơi lòng người nơi thế gian, và cũng để thể hiện lòng ưu ái thâm tình với nhau. Thật ra, trước Đấng Chí Tôn, chúng ta tất cả là anh em</FONT>. Mỗi người đều có một sứ mạng chung, đó là: tu thân hành đạo, làm sáng danh đạo, đem đạo độ đời từ chỗ tội lỗi hung ác trở lại đường thuần lương thiện mỹ, để có thể biến cảnh thế gian nầy trở thành cõi Thiên Đường Cực Lạc, lập lại đời Thương Nguơn Thánh Đức. Chừng đó, giữa con người và con người đều lấy tình thương yêu ruột rà đối xử với nhau trong tình tương thân tương trợ."</P><FONT face="Times New Roman" size=4>
<P align=center>CAO ĐÀI HỘI THÁNH (Dương Đông Phú Quốc) 14 tháng 3 Đinh Mùi (23.4.1967)</P></FONT></FONT></FONT>
 

thienngo

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3><EM>Hihi.<BR> Huynh Đạt-Tường đưa ra bài cơ bút đúng lúc ! <BR> Đạo Cao-Đài chúng ta có một THẦY thôi  , nói thì vậy nhưng có gì chắc chắn bảo đảm khi THẦY ấy lại là Ngọc-Hoàng Thượng-Đế  vô hình vô ảnh , chẳng qua nếu có học hỏi được với THẦY thì phải qua cơ bút ! mà cơ bút lại  cũng chưa chắc là THẦY thiệt thì làm sao đây mà xưng hô ?...<BR>   Bạn nào đó  gọi Đức Hộ-Pháp bằng anh thì không sai ! nhưng gọi như vậy e là thất lễ.! vì Phẩm-vị Hộ-Pháp cũng là hàng Tiên-vị , Phật-vị.  Sao không gọi là Ngài mà gọi là anh ? khi các bạn  tiếp cận với cảnh giói vô-vi bình đẳng , tự tâm mình sẽ thấy không thể gọi như vậy được đâu  ! sẽ có sự dạy dỗ từ trong tâm của mình.  Chơn-linh của mình tự-nhiên quỳ xuống mà nói rằng  : Bạch Ngài ! <BR> Tôi đã có kinh nghiệm như vậy ! trước kia tôi cũng kiêu mạn không muốn gọi ai là  Thầy , vì chỉ có một THẰY là đức Cao-Đài  thôi ! nhưng không phải như vậy.<BR>  ..........<BR>     Tôi nhớ đến  mấy câu  của "bài Bồng-lai " :<BR>              ...<BR>                 Dạo chơi đến cảnh Nhạc-Dương<BR>       </EM></FONT><FONT color=#0000ff size=3><EM><strong> Hiềm vì phàm-tục không đường lễ-nghi<BR></strong>                 Biết đâu ra khỏi tương tri <BR>        Đồng tâm đồng chí có kỳ thảnh thơi.<BR>   <BR>   </EM></FONT></P>
 

thanhtinh

New member
 Cảm ơn huynh Thiện Ngộ chỉ bảo - hy vọng sắp tới đệ mong huynh chỉ bảo nhiều hơn. kính huynh
 

Facebook Comment

Top