Xin Được Giúp Đỡ

hien hoa

New member
<P> Chào quý anh chị !</P>
<P> Xin cho hỏi có anh chị nào biết về tiểu sử của hai vị Chức Sắc Đại Thiên Phong là :</P>
<P> 1/ Đức Ngài Bảo Đạo Hồ Tấn Khoa</P>
<P> 2/ Đức Ngài Sĩ Tãi Đỗ Quang Hiển </P>
<P> Mong mấy anh chị nào biết về tiểu sử cũng như tài liệu về sự nghiệp của hai vị chức sắc trên vui lòng cung cấp cho em nhỏ được am tường hơn ạ !</P>
<P> Xin được đa tạ trước vậy !</P>
<P> Chào hòa kính !</P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Sẵn đây xin nêu thêm một vài câu hỏi cùng A C E và Hiền Hòa: </FONT></P>
<P><FONT size=3>1/Sự khác nhau giữa chức sắc và chức việc</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ Khác nhau giữa chức sắc thiên phong và chức sắc công cữ</FONT></P>
<P><FONT size=3>3/ Khác nhau giữa CS<U> Đai</U> thiên phong và CS thiên phong.</FONT></P>
 

hien hoa

New member
<P> Dạ thưa câu hỏi của anh HUYNHDEDAIDONG em nhỏ có thể trả lời được ạ , nếu có sai xin chỉnh hộ nhé ạ , cùng nhau tu học mà :</P>
<P> <FONT size=3><strong>Sự khác nhau giữa chức sắc và chức việc</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3> </FONT><FONT size=2>Dạ theo ý em thì sự khác nhau là ở chỗ Chức Sắc là Hội Thánh Anh còn Chức Việc là Hội Thánh Em ạ , vì hễ Hội Thánh Anh có ba phẩm vô cùng quan trọng là Giáo Tông , Hộ Pháp và Đầu Sư thì ở Hội Thánh Em sẽ có ba phẩm tương đuơng nhưng quyền nhỏ hơn đó là : Chánh Trị Sự là Đầu Sư Em , Phó Trị Sự là Giáo Tông Em còn Thông Sự là Hộ Pháp Em , chỉ có vậy thôi ạ , còn về Đạo Quyền thì là :</FONT></P>
<P><strong><EM>Chánh Trị Sự là Ðầu Sư Em,</EM></strong> vì nắm cả hai quyền: Hành Chánh và Luật pháp trong một Hương đạo. Còn Ðầu Sư thì nắm cả hai quyền Hành chánh và Luật pháp của cả CTÐ.</P>
<P =THAN1><FONT color=#ff0000>■</FONT> <I><B>Phó Trị Sự là Giáo Tông Em,</B></I> vì chỉ nắm quyền Hành chánh trong một Ấp đạo. Còn Ðức Giáo Tông thì nắm quyền Hành chánh của cả nền ÐÐTKPÐ. Nhiệm vụ của Phó Trị Sự và Ðức Giáo Tông thì giống nhau nhưng phạm vi quyền hạn lớn nhỏ thì khác nhau.</P>
<P =THAN1><FONT color=#ff0000>■</FONT> <I><B>Thông Sự là Hộ Pháp Em,</B></I> vì chỉ nắm quyền về Luật pháp trong một Ấp đạo. Còn Ðức Hộ Pháp thì nắm quyền về Luật pháp của cả nền Ðạo của Ðức Chí Tôn. Nhiệm vụ thì giống nhau, nhưng phạm vi quyền hạn lớn nhỏ thì khác nhau</P>
<P =THAN1> Hội Thánh Anh chỉ có một ở trung ương, nhưng Hội Thánh Em thì có rất nhiều, hằng vạn hằng ức ở khắp các địa phương trong nước và cả thế giới. Hội Thánh Em làm nền tảng cho Hội Thánh Anh ở trung ương. Cho nên, dầu Hội Thánh Anh có bị hoàn cảnh làm cho mất đi mà Hội Thánh Em ở các địa phương còn thì nền Ðạo vẫn còn. Âu đó cũng là một sự thiết lập sáng suốt và lo xa của Đức lý cùng Đức Hộ Pháp cho nền Chánh đạo của Thầy ạ.</P>
<P =THAN1> Em chỉ biết bao nhiêu đó thôi ạ ! Em xin cạn lời ạ </P>
<P =THAN1> Rất mong được chỉ dạy thêm ạ </P>
<P =THAN1> Chào hòa ái !</P>
<P =THAN1> </P>
<P><strong><FONT size=3></FONT></strong> </P>
 

hien hoa

New member
<P> hình như lộn đề tài rồi em đang hỏi về Danh Nhân Đạo mà :</P>
<P> xin cung cấp thông tin ạ :Ngài Sĩ Tải Đỗ Quang Hiển là Bí thơ của Đức Hộ Pháp , chưa rõ năm sinh chỉ biết tử Đạo ngày 14-4-1943 (ÂL :10-3-Quý Mùi ) tại Karianga ( MadagaScar). Nguyên nhân Tử Đạo do bọn tay sai Pháp dùng thuốc độc sát hại để không ai lo những công việc nặng nhọc cho Đức Hộ Pháp nữa ,</P>
<P> Tài liệu do hiền huynh Quang Minh cung cấp và có trong quyển Cuộc Trấn Thánh Phi Châu </P>
<P> chào mong được chỉ dạy  thêm </P>
<P> Hòa Ái</P>
 

Facebook Comment

Top