Ý NGHĨA NGÀY 13 THÁNG 3

Đạt Tường

New member
<P><strong><FONT color=#0000ff size=3>TÌM HIỂU Ý NGHĨA CỦA NGÀY 13 THÁNG 3</FONT></strong></P>
<P>Lâu nay, hàng năm khi đến ngày <strong>13 tháng 3</strong>, một số Thánh sở của nhiều Hội Thánh bên phổ độ có tổ chức cúng <strong>kỷ niệm ngày thoát xác của Đức Ngô</strong> Minh Chiêu.</P>
<P>Điều này đúng nhưng chưa đủ !</P>
<P>Vậy <strong><FONT color=#0000ff>ngòai ý nghĩa thông lệ trên thì còn ý nghĩa nào nữa hay không?</FONT></strong></P>
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Trong “<I>tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo</I>”, những sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày 13 tháng 3 này là những gì ? Chúng ta có thể điểm lại theo thứ tự thời gian như sau:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Sự kiện lịch sử thứ nhứt là<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">1. <U>Ngày Đức Ngô Kiến Nhận Thiên Nhãn</U><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Trước năm 2000, các sách đạo sử đều đã ghi nhận vào năm Tân Dậu – 1921, khi Đức Chí Tôn gợi ý tìm biểu tượng để thờ kính nhưng sau lời đề xuất dùng “thập tự” không được chấp thuận, Ngài Ngô Văn Chiêu đã 2 lần được kiến nhận Thiên Nhãn. Tuy nhiên, <FONT color=#0000ff>lần đầu tiên được ân ban kiến nhận đó là ngày nào, chúng ta chưa thấy có tác giả nào đề cập đến mà chỉ nói vào khoảng tháng 3 mà thôi</FONT>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Hơn 10 năm trước đây, đã có huynh tỷ phát hiện được chi tiết quan trọng đề cập đến thời gian của sự kiện “lần đầu tiên kiến nhận Thiên Nhãn” qua đoạn Thánh giáo sau đây của Đức Ngô:<I><o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>“<B><I>Hôm nay, chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm</I></B><I> để nhớ ơn thầy,<A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SUP></B></SPAN></SUP></A> và thay mặt thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến mảnh đất nhỏ hẹp nầy <B>để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu cho Đạo Cao Đài trong kỳ ba ân xá</B></I>. <I>(…)<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">Tiên Huynh nhận thấy lòng ưu tư và thiết tha đến ngày kỷ niệm nầy của chư hiền đệ hiền muội, nên chư hiền đệ hiền muội từ các phái đoàn các nơi đến thành phần cá nhơn, đã vượt sóng ngàn khơi đến <B>để tưởng nhớ và hân hoan ghi nhận nơi đã phát sinh di tích</B> Đạo Cao Đài.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">” <A title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn2" name=_ftnref2 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[2]</FONT></U></SPAN></SUP></SPAN></SUP></A><I><o:p></o:p></I></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Vậy Đức Ngô đã xác nhận rằng ngày <FONT color=#0000ff>13 tháng 3 năm Tân Dậu – 1921</FONT> </FONT><A title="" style="mso-footnote-id: ftn3" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn3" name=_ftnref3 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[3]</FONT></U></SPAN></SUP></SPAN></SUP></A><FONT face="Times New Roman"> là thời điểm lần đầu tiên Đức Chí Tôn ban ân cho Ngài <I>“nơi Dương Đông - Phú Quốc … nhận lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn để làm biểu tượng thờ phượng trong đạo Cao Đài”</I>.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"> </DIV>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><FONT color=#ff0000 size=3>Còn sự kiện lịch sử thứ 2 liên quan đến ngày <FONT color=#0000ff>13/3 năm Bính Dần </FONT>là gì?</FONT><BR clear=all><FONT face="Times New Roman">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT>
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman"> Với các vị tu theo Chiếu Minh, Đức Ngô xưng là “thầy”. Còn với các đạo hữu bên phổ độ, Ngài xưng là “Tiên huynh”.</FONT></SPAN></P></DIV>
<DIV id=ftn2 style="mso-element: footnote">
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn2" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref2" name=_ftn2 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[2]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman"> Đức Ngô Minh Chiêu, Cao Đài Hội Thánh-Phú Quốc, 14.3 Đinh Mùi (23.4.1967)</FONT></SPAN></P></DIV>
<DIV id=ftn3 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn3" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref3" name=_ftn3 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[3]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman"> Trong quyển Tòa Thánh Cao Đài Tây Ninh (xb 2004) của Nhà Xuất Bản Trẻ ở trang 78, tác giả có ghi ngày Đức Ngô được thấy Thiên Nhãn lần đầu là ngày 20.4.1921. Tra cứu lịch đối chiếu dương lịch và âm lịch thì đó là ngày 13.3 Tân Dậu.</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

hien hoa

New member
<P> Một sự kiện rất hay và có nhiều điều kiện để kết chặt thêm tinh thần  đoàn kết giữa anh em Đại Đạo với nhau phải không quý anh chị !</P>
<P> Chào hòa kính !</P>
<P> </P>
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Hạ tuần tháng 2 năm Quý Sửu – 1973, giải thích lý do vì sao Ơn Trên đốc thúc việc xây cất phải cố gắng làm để kịp khánh thành ngôi “Vĩnh Nguyên Tự tái thiết” tại tỉnh Long An vào ngày 13 tháng 3 Quý Sửu, Đức Đông Phương Chưởng Quản đã dạy:</FONT><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SUP></SPAN></SUP></A><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">“<I>Bần Đạo giải thích về đạo số cho chư hiền được rõ:</I><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Ngày 13 tháng 3, Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn đã chọn ngày ấy phong Thánh cho tam vị Đại Thiên Phong Chức Sắc đầu tiên. Đó Là <B>Thượng Trung Nhựt Lê Văn Trung, Ngọc Lịch Nguyệt Lê văn Lịch, Hộ Pháp Phạm Công Tắc.</B><o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT face="Times New Roman">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT>
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman"> <SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN><I>“Sau đây Bần Đạo dạy về việc hành lễ Khánh Thành An Vị Vĩnh Nguyên Tự:<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Chư hiền đệ muội có biết tại sao Chí Tôn Thượng Đế đã chọn ngày 13 tháng 3 để cử hành cuộc lễ đó chăng ? Sao lại không chọn thời gian khác để có đủ thì giờ chu toàn công việc tái thiết được hoàn mỹ thêm hơn ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">Để khỏi mất thì giờ, Bần Đạo giải thích về đạo số cho chư hiền được rõ (…)<o:p></o:p></FONT></SPAN></I></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-pagination: none"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt">Chí Tôn Thượng Đế đã chọn ngày an vị khánh thành sắp tới đây để các sứ đồ con cái của Ngài ôn nhớ lại kỷ niệm thời kỳ khai nguyên lập đạo. Vì tác dụng, nhu cầu cho việc truyền bá đạo pháp cứu độ quần sanh (…) Thế nên, trong phạm vi hiện hữu với khả năng cố gắng tối đa của nhơn sanh chỉ tới chừng ấy, Chí Tôn vẫn cho phép hành lễ trong năm này để kịp thời sử dụng trong công cuộc cứu rỗi.”</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; LINE-HEIGHT: 12pt; TEXT-ALIGN: right; mso-pagination: none" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 11pt"><FONT face="Times New Roman">(Đức Đông Phương, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20.02 Quí Sửu 24.03.1973)</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Sự kiện lịch sử thứ hai là<?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><strong>2. <U>Thời Điểm Đức Chí Tôn Thiên Phong Chức Sắc Lần Đầu Tiên Và Ban Cho Lời Thề Nhập Môn</U></strong></SPAN></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Trước khi quyển Khai Đạo của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý được phát hành, đọc các quyển đạo sử khác chúng ta chưa thấy có tác giả nào khi nói đến sự kiện Đức Chí Tôn thiên phong cho ba vị Đại Thiên Phong đầu tiên gồm hai vị Đầu Sư (Thượng Trung Nhựt, Ngọc Lịch Nguyệt) và Phạm Hộ Pháp mà có nhắc đến ngày 13 tháng 3.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Đọc Thánh Ngôn Hiệp Tuyển 1, chúng ta thấy đàn cơ Đức Chí Tôn dạy chư vị Tiền Khai cách thức sẽ tổ chức lễ phong thánh vào ngày rằm tháng 3 Bính Dần - 1926 tại nhà Ngài Lê Văn Trung đề ngày 11 và 12 tháng 3 nhưng không ghi rõ địa điểm lập đàn.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Về thời điểm và địa điểm của sự kiện này lại được Đức Đông Phương khẳng định:<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">“<B><I>Ngày 13 tháng 3</I></B><I>, Tiền Khai Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Chí Tôn đã chọn ngày ấy phong Thánh cho tam vị Đại Thiên Phong Chức Sắc đầu tiên.(…)<O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">Vĩnh Nguyên Tự</SPAN></I></B><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">. Chí Tôn đã dùng nơi này thâu nhận những sứ đồ trung kiên làm nồng cốt, ban phong Thiên sắc để nhận lãnh công việc khai đạo truyền bá giáo lý trong Tam Kỳ Phổ Độ.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">” <O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Chúng ta có thể hiểu đây là cách Ơn Trên điều chỉnh cho chính xác hơn về một thời điểm quan trọng trong đạo sử.</FONT></SPAN></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Đi kèm theo sự kiện này, trong nội dung hướng dẫn về nghi thức cuộc Thiên Phong, Đức Chí Tôn đã hướng dẫn thêm về <FONT color=#0000ff>lời thề và cách thức thực hiện minh thệ</FONT> cho các môn đệ:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black"><FONT face="Times New Roman">“ <I>. . . Tới phiên các môn đệ. Từ người đến bàn Ngũ Lôi mà thề rằng:"Tên gì?. . . Họ gì? . . . <B><FONT color=#ff0000>Thề rằng: từ đây biết một Đạo Cao Đài Ngọc Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng. Hiệp đồng chư môn đệ, gìn luật lệ Cao Đài. Như sau có lòng hai thì Thiên tru, Địa lục</FONT></B>".<o:p></o:p></I></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black">Tới trước bàn Hộ Pháp, cũng thề như vậy</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: black">.”<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Như vậy, sự kiện lịch sử được Thầy ban cho lời minh thệ để dùng trong các buổi lễ nhập môn cho suốt “thất ức niên” của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cũng là một chi tiết không kém phần quan trọng khi nhắc đến ngày 13 tháng 3 Bính Dần.</FONT></SPAN></P>
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Và sự kiện lịch sử thứ ba là:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">3. <U>Ngày Đức Ngô “cởi rồng về Nguyên</U>”<O:p></O:p></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Khoảng 3 giờ chiều ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân – 1932, các sách sử đạo đều ghi nhận, Đức Ngô Minh Chiêu đã thoát xác trong xe hơi đang qua phà Mỹ Thuận - Tiền Giang trên đường từ Tổ Đình Chiếu Minh ở Cần Thơ trở về Tân An – Long An. Đúng như lời Đức Chí Tôn đã ban cho Đức Ngô từ năm 1924.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=center ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">“<I>Giờ này Thầy điểm thâm công,<O:p></O:p></I></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 0in 0in 0pt; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=center ="Msonormal"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">Ngày sau con sẽ cởi rồng về Nguyên</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt">.”<O:p></O:p></SPAN></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Trong lúc gần thoát xác, da của Đức Ngô trở vàng như nghệ nhưng sau khi Ngài liễu đạo rồi thì dần trở lại hồng hào như bình thường và <FONT color=#0000ff>mắt trái mở ra</FONT>. Đã qua ba ngày với hoa tươi phủ quanh thân thể, Đức Ngô vẫn nằm trong tư thế ngủ ngồi trên chiếc ghế loại dùng riêng cho người tu Chiếu Minh với sắc mặt bình thường mắt trái vẫn mở.</FONT></SPAN></P> 
 

DT

New member
Cám ơn huynh Đạt Tường đã cung cấp những ý kiến mới lạ thú vị !
<br />
<br />Rượu mới trong chiếc bình cũ !
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple; mso-line-height-alt: 12.0pt"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">4. <U>Nhận định</U>:<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">a. Từ chiếc nôi ở Dương Đông - Phú Quốc, người đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài đã trực tiếp thọ nhận Tâm Pháp và kiến nhận <B>Thiên Nhãn</B> vào ngày 13-3 Tân Dậu - 1921 như lời của Đức Đông Phương:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple; mso-line-height-alt: 12.0pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">“<I>Là một anh cả trong thập nhị tông đồ đầu tiên. Ngô Văn Chiêu đã kiến nhận và tiếp lãnh dấu hiệu Thiên Nhãn. <B>Nói về lý số Thiên Nhãn là con số 1, tượng trưng cho Ngôi Thái Cực</B>.</I>” </FONT><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: EN-US; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SUP></SPAN></SUP></A><I><o:p></o:p></I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Về Đạo số, ngày 13 tháng 3 đầu tiên này trong “<I>Tiến trình … sơ khai Đại Đạo</I>” là thời điểm xuất hiện hình ảnh của “Lẽ Một” hay là điểm khởi nguyên.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph; MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">(Năm 1921 là năm khởi đầu của thập niên 20 và theo cách gọi của âm lịch Tân Dậu cũng bắt đầu bằng chữ Tân nghĩa là mới)</FONT></SPAN><BR clear=all><FONT face="Times New Roman">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-: EN-US; mso-ansi-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman"> Đức Đông Phương CQ, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20.02 Quí Sửu (24.03.1973)</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

DT

New member
"Nói về lý số Thiên Nhãn là con số 1, tượng trưng cho Ngôi Thái Cực"
<br />
<br />Tiểu đệ học được một ý rất hay ! <img border="0" src="smileys/smiley32.gif" border="0">
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">b. 5 năm sau, tại Vĩnh Nguyên Tự, vào ngày 13 tháng 3 Bính Dần – 1926 hai vị Đầu Sư Thượng Trung <B>Nhựt</B> và Ngọc Lịch <B>Nguyệt</B> được Thiên phong. Am dương đã hình thành và chuyển “pháp” để phổ độ nhơn sanh qua vai trò của <B>Hộ Pháp</B> Phạm Công Tắc.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Về Đạo số, ngày 13 tháng 3 của năm Bính Dần này được Đức Đông Phương giải thích tiếp:<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">“<I>Kế đến lập thành lưỡng nghi nơi Vĩnh Nguyên Tự.<B> Đó là Nhựt Nguyệt Âm Dương.</B> <B>Từ Thái Cực biến lưỡng nghi trở thành cái Pháp </B>sanh hóa muôn loài vạn vật mà cái Pháp ấy Hộ Pháp đã tượng trưng.</I>” </FONT><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SUP><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SUP><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SUP></SPAN></SUP></A><I><o:p></o:p></I></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Ba vị Đại Thiên Phong đầu tiên được phong thánh. Hình bóng của “Lưỡng nghi” và “Tam cực” cho thấy chiều hướng phóng phát của Đạo để cứu độ vạn linh.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Nhưng nếu nhơn sanh nào “<I>hữu duyên hạnh ngộ Cao Đài</I>” thì trước tiên phải nhập môn với nghi thức đọc lời minh thệ gồm 36 từ trước chư chức sắc và đồng đạo. Đây là bước đầu căn bản phải “<I>gỏ cửa Cao Đài</I>” mà không ai có thể bỏ qua được trước khi học và thực hành Tân Pháp Cao Đài nếu muốn được hưởng duyên lành đại ân xá kỳ ba.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Ngày nay, hầu như chỉ còn tại Vĩnh Nguyên Tự mới duy trì nghi thức nhập môn y như buổi ban đầu đã được dạy: vừa đọc lời “minh thệ” trước Thiên bàn và vừa đọc trước bàn thờ Hộ Pháp.</FONT></SPAN><BR clear=all><FONT face="Times New Roman">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman"> Đức Đông Phương CQ, Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý, 20.02 Quí Sửu (24.03.1973)</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P>Xin huynh Đạt Tường trích dẫn thêm về nguồn thánh giáo dạy về<FONT color=#0000ff>:"...<FONT face="Times New Roman" size=4>nghi thức nhập môn y như buổi ban đầu đã được dạy: vừa đọc lời “minh thệ” trước Thiên bàn và vừa đọc trước bàn thờ Hộ Pháp..."</FONT> </FONT>cho A C E được rỏ thêm.</P>
<P>Xin đa tạ,<FONT face="Times New Roman" size=4> </FONT><BR clear=all> </P>
 

Nhan Nai

New member
<P> </P>
<P><FONT color=#000000><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5>                            <strong>NGÀY BAN</strong> <strong>BIỂU HIỆU</strong></FONT>   </FONT><FONT color=#ff0000 size=5>13.3. THIÊN NHÃN<FONT color=#000000>.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=5>   </FONT><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=4>Con mắt trái mở rộng hào quang rực sáng là hình ảnh được chính thức biểu tượng thờ cúng của Đạo Cao Đài và được gọi là Thiên Nhãn.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Thiên Nhãn tượng trưng cho Thần của Vũ trụ , Đức Thượng Đế , Đấng Giáo Chủ, cũng là chánh pháp của Cao Đài .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Đây không phải là một hình ảnh do trí tưỡng tượng của con người tạo ra để đáp ứng nhu cầu thờ phượng, cúng kính mà chính là một sự kiện lịch sửc có thật đã xãy ra trong thời kỳ đầu xây dựng nền tảng Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ mà trong đó Đức Ngô Minh Chiêu là nhân vật chính không thể không nói đến.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Để bắt đầu sự thành lập một nền tôn giáo mới , việc trước nhất là phải xác minh có một Đấng Giáo Chủ và một biểu tượng thờ kính. Đức Thượng Đế đã làm điều đó bằng cách giáng thế xưng Cao Đài Tiên Ông và nhận làm Thầy dạy đạo cho Ngài Ngô Văn Chiêu .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Sau đó, để hổ trợ cho việc học đạo và hành đạo , Đức Cao Đài đã bão Đức Ngô hãy nghĩ ra một dấu hiệu riêng để thờ.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Lúc đầu, Đức Ngô chọn dấu hiệy chữ thập , nhưng Đức Cao Đài khuyên nên chọn một dấu hiệu khác vì đã có một tôn giáo dùng chữ thập làm biểu tượng thờ. Đúuc Ngô nghĩ mãi không ra .  Sau cùng , Đức Cao Đài đã giúp ý bằng cách thị hiện Thiên Nhãn giữa ban ngày tại Dinh Cậu ( Phú Quốc ) . Việc ấy đã được kể lại trong quyển " Lịch sử Quan Phủ Ngô Văn Chiêu " Người sáng lập Cao Đài Đại Đạo như sau <EM>: </EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>     " Một buổi sớm mai , lối tám giờ, Ngài đương ngồi chơi trên võng phía sau dinh quận . Bỗng đâu Ngài Thấy trước mặt cách xa độ hai thước tây , lộ ra một con mắt thiệt lớn , rất tinh thần chói ngời như mặt Trời. Ngài lấy làm sợ hãi hết sức  , lấy hai tay đậy mắt lại không dám nhìn nữa. Đâu độ chùng nửa phút đồng hồ Ngài mở mắt ra thì cũng còn thấy con mắt ấy , mà lại càng chói hơn nữa.  Ngài bèn chấp tay vái rằng :" Bạch Tiên Ông, đệ tử rõ biết cái huyền diệu của Tiên Ông  rồi, đệ tử xin Tiên Ông đừng làm vậy đệ tử sợ lắm  . Như phải Tiên Ông bão thờ Thiên Nhãn thì xin cho biến mất tức thì."  Vái xong, thì con mắt lu lần rồi mất ."</EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>    </EM>Đây là quyển sử đầu tiên nói về nhũng diễn tiến của sự kiện nầy  mà về sau , các quyển sử khác cũng the đó ghi lại  . Tuy nhiên , có một chi tiết mà quyển sử trên không nói rõ . Đó là yếu tố thời gian không đầy đủ ,chỉ có giờ mà không có ngày   tháng , năm. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Nhưng chúng ta có thể biết đựoc năm xảy ra sự kiện do ở doạn bên dưới trang ấy có câu : <EM><strong>"</strong> Năm 1921, sau khi thấy Thiên Nhãn hiện hai lần ,..." </EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong><EM>     </EM>Còn ngày tháng của sự kiện thì có lẽ xưa kia , Đức Ngô mới</strong> bắt đầu học <strong>đạo ở một hòn đảo giữa biển , chỉ có một Thầy một trò  nơi xa xôi vắng vẻ thanh tịnh.  Ngài đã  không</strong><strong> nghĩ rằng mình đang tham gia ở bước đầu của một kế họach mở một nền đạo lớn cho nhân lọai, do đó Ngài  không quan tâm đến việc ghi nhớ ngày tháng của sự kiện nầy.</strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><strong>     Riêng trong quyển lịch sử Cao Đài  -  Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ  - Phần Vô Vi , tác giả Đồng Tân trang 71 , có đoạn rằng : " Có lẽ vào hạ tuần tháng ba  năm Tân Dậu , khoảng Mars - April , 1921. "  ( còn nữa )</strong></FONT></P>   
 

DT

New member
Thưa quý huynh tỷ, <BR><BR>Tác gỉa Đồng Tân ghi: "Có lẽ vào hạ tuần tháng ba năm Tân Dậu" <BR><BR>Nhưng nếu chính xác ngày Ngài Ngô thấy Thiên Nhãn lần đầu là ngày 13.3 Tân Dậu thì lại là "trung tuần" tháng 3 rồi <BR><BR>Như vậy việc đức Ngô xác định cho hậu thế thời điểm của sự kiện lịch sử này rất quan trọng. Và việc vị huynh tỷ đã nhìn thấy ý này và công bố thì cũng có ý nghĩa rất lớn. <BR><BR><IMG src="http://www.caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0">  
 

Đại Đồng

Administrator
<P> Dinh Cậu (Phú Quốc) ngày nay</P>
<P><IMG style="WIDTH: 472px; HEIGHT: 346px" height=30 src="http://caodaivn.com/uploads/hinhanh_03.2007//2007-05-09_211524_IMGP1756.JPG" width=285 border="0"></P>   
 

Đạt Tường

New member
 
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">c. Và ngày 13 tháng 3 năm Nhâm Thân – 1932, trên sông Tiền của dòng Cửu Long, Đức Ngô đã “<B><I>cỡi rồng về nguyên</I></B>” với hình ảnh của <B>mắt trái mở sau khi thoát xác</B>. Và kể từ đó hình ảnh này đã trở thành dấu hiệu báo tin vui kết quả của một đời tu hoàn thành sứ mạng Kỳ Ba.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>Sau này, qua thực tế nhiều trường hợp đã cho chúng ta thấy hiện tượng “mắt trái mở” sau khi liễu đạo của những vị đã dầy công quả phổ độ hay tu luyện.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Đây là tín hiệu riêng, chỉ có trong Cao Đài giáo.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Về Đạo số, nếu như 8 giờ sáng (giờ Thìn) ngày 13 tháng 3 năm Tân Dậu là thời điểm khởi đầu của năm thứ nhứt (số sinh) của sự kiện lần đầu tiên Đức Ngô được kiến nhận Thiên Nhãn. Cũng vào ngày này của năm Nhâm Thân lúc 15g (giờ Thân), vừa bắt đầu cho năm thứ 12 </FONT><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face="Times New Roman"> từ khi Thiên Nhãn xuất hiện là thời điểm đánh dấu ngày thành đạo của người đệ tử Cao Đài đầu tiên. Kết quả này đã thể hiện lý số của Kinh Dịch và Đạo số của Đấng Cao Đài Giáo Chủ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Một cách tổng quát, chuổi các sự kiện liên quan đến ngày 13 tháng 3 cho chúng ta thấy hình ảnh “sinh thành” của một chuổi vòng tròn trôn ốc đi từ khởi điểm phát sinh đến giáp mối thành quả. Hình ảnh này gợi ý cho nhân sanh tín hữu lộ trình cần phải thực hiện nếu muốn trở lại với “Nhứt Nguyên”. Đó là phải thực hành Tân Pháp Cao Đài (Pháp môn Tam Công).</FONT></SPAN><BR clear=all><FONT face="Times New Roman">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><SPAN style="FONT-SIZE: 10.5pt"><FONT face="Times New Roman"> Số 12 là con số của Thầy, là số thành 6 nhân 2 (thập nhị tùng lục)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P></DIV></DIV>
 

Nhan Nai

New member
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif" size=5> <FONT size=3>( tiếp theo )</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=5><strong> <FONT color=#ff0000>Ngày ban biểu hiệu 13.3. THÁNH NHÃN .</FONT></strong></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman, Times, serif"><FONT size=4><strong>     </strong>Còn về ngày xuất hiện THIÊN NHÃN thì không thấy sách nào đề cập.  Phải chăng ngày nầy mang ý nghĩa quan trọng là ngày đầu tiên Thượng Đế giáng lâm bằng một hình ảnh tượng trưng cho nên về sau , năm 1967, đã đươc minh xác bổ sung bỡi chính Đức Ngô Đại Tiên , nguyên là nhân vật duy nhất chứng kiến sự việc .</FONT></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Trong dịp được Cao Đài Hội Thánh Dương Đông Phú Quốc  mời dự lễ  kỷ niệm ngày quy Tiên  của Đức  Ngô Minh Chiêu (13.3). Co9 quan Phổ Thông Giáo Lý có thiết lập đàn cơ  vào đêm 14.3.Đinh Mùi (23.4.1967 ). Đức Ngôi Hai Giáo Chủ Ngô Đại Tiên đã giáng đàn dạy như sau :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     <EM>" Hôm nay , chư đệ tử thiết lễ kỷ niệm  để nhớ ơn Thầy , và thay mặt Thầy mời chư đồng đạo các nơi quy tụ đến  mảnh đất nhỏ hẹp này để đánh dấu lịch sử ngày Thượng Đế ban biểu hiệu  cho Đạo Cao Đài trong Kỳ Ba ân xá.". </EM></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4><EM>    <U>  </U></EM><U>Như vậy,Ngài đã xác nhận rằng 13.3. là ngày quy Tiên của Đức Ngô mà cũng là ngày Đức Thượng Đếban biểu hiệu cho  Đq5o Cao Đài vào năm Tân Dậu. 1921. </U>      </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Việc Đức Ngô xưng Ngôi Hai Giáo Chủ cho thấy tính chất long trong của sự kiện và tinh thần trách nhiệm của Ngài trong việc xác nhận sự kiện.  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      Ban tổ chức buổi lễ cũng như các vị hiện diện lúc ấy vẫn nghĩ rằng đó là lễ kỹ niệm ngày quy Tiên  của Đức Ngô, nào ngờ lại được đặt trong tình thế dự lễ kỷ niệm ngày THIÊN NHÃN xuất hiện .</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Có một điều cũng cần được giải thích . Tuy ngày lập đàn cơ kỷ niệm là ngày 13.3. Đinh Mùi, và dù trong đoạn Thánh ngôn kể trên có dùng từ  " hôm nay " , nhưng không thể coi ngày 14.3. là ngày xuất hiện  Thiên Nhãn , bỡi vì ngày lễ được tổ chức là do ở ý nghĩa của ngày 13.3. </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Hơn nữa, ngày 13.3. còn có ý nghĩa đặc biệt đối với cơ Đạo mà Đức Đông Phương Chưỡng Quản đã xác nhận :</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>      * Ngày thâu nhậa ba vị sứ đồ trung kiên làm nòng cốt cho việc khai đạo truyền bá giáo lý. Đó là  Ba   vị Đầu sư Thựơng  Ttrung Nhựt, Ngọc Lĩch Nguyệt và Hộ Pháp Phạm Công Tăc  <U>.NHỰT</U>  tượng trưng cho Dương, <U>NGUYỆT</U> tượng trưng cho Âm , Có<U> PHÁP</U>, âm dương  sẽ vận chuyển cơ đạo phát triẻn không ngừng.              </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>       * Từ những ý nghĩa trên mà ngày 13.3. cũng được dùng làm ngày khánh thành ngôi Vĩnh Nguyên Tự sau khi được tái thiết ( Quý Sửu, 1973 ) Mà Vĩnh Nguyên Tự vưa là di tích lịch của Đạo  vừa là nơi được chọn làm một trong những trung tâm hoằng pháp về sau.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>    Như vậy, ngày 13.3. có một lý số huyền nhiệm về mặt siêu hình mà người phàm chúng ta không thấu hết được. Hiện nay, chúng ta chỉ biết ý nghĩa của ngày nầy qua bốn sự kiện lịch sử như sau : </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>         <U> 1.-  Ngày Đức Thượng Đế thị hiện lần đầu tiên qua biểu tượng THÁNH NHẠN</U></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>         <U> 2.- Ngày Đức Ngô Minh Chiêu vị đệ tử đầu tiên của Đức Cao Đài Thượng Đế quy Tiên  .</U></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>          <U>3.- Ngày Thiên phong ba vị  đại tông đồ của Đức Cao Đài là  ; Đầu Sư Thượng Trung Nhựt, Đầu Sư Ngọc Lịch Nguyệt và Hộ Pháp Phạm Công Tắc.</U></FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>        <U>4.- Ngày khánh thành công trình tái thiết Vĩnh Nguyễn Tự</U>.</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>     Các sự kiện lớn trong lịch sử  Đạo CAO ĐÀI cùng với các di tích của nó đều được toàn Đạo ghi nhận và hành lễ mỗi năm  , như ngày Khai Tịch Đạo (23.6), ngày Khai Minh Đại Đạo (15.10),...Do đó, ngày 13.3. - ngày Đức Thượng Đế  đích thân thị hiện qua biểu hiệu THÁNH NHÃN  - cũng cần được người Cao Đài  ý thức , nhắc nhỡ, tin kính trong những buổi kỷ niệm hằng năm , để đáp lại phần nào đặc ân đã nhận lãnh./-  </FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                               Rất mong thay  !</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                         _____________________</FONT></P>
<P><FONT face="Times New Roman" size=4>                      Bài của soạn giả LẬP HẠNH </FONT></P> 
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Và việc Đức Ngô từ năm Tân Dậu được kiến nhận Thiên Nhãn và rồi năm Nhâm Thân “về Nguyên” có gợi ý cho chúng ta hình ảnh và ý nghĩa lời sấm của Ngài Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm cho dân tộc Việt: “<I>Thân Dậu niên lai kiến thái bình</I>” hay không ?<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">Sự xuất hiện của Thiên Nhãn là dấu hiệu của ngọn đuốc soi đường cho nhân sanh vượt qua thời Hạ Nguơn Mạt Kiếp hướng về thời Thượng Nguơn Thánh Đức. Thiên Nhãn xuất hiện vào năm Dậu là biểu tượng tin vui gà cất tiếng gáy vang báo hiệu bình minh, cơ đại ân xá kỳ ba tạo điều kiện cho nhân sanh được có cơ hội có thể chấm dứt kiếp nhân sinh “lăng xăng”<A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A> của mình chỉ với một kiếp tu. Và nếu dân tộc này ý thức thực hiện tốt vai trò “<I>dân Nam sứ mạng tiền phong</I>” trong sứ mạng kỳ ba thì thái bình thạnh trị sẽ đến với Nam bang Thánh địa trước khi lời tiên tri của Thầy “<I>Một nước nhỏ nhoi trong vạn quốc, Ngày sau làm chủ mới lạ kỳ”</I> sẽ trở thành hiện thực.</SPAN><FONT face="Times New Roman" size=3> </FONT><BR clear=all><FONT face="Times New Roman" size=3>
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list">
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="http://caodaivn.com/RTE_textbox.asp#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#0000ff>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face="Times New Roman"> Lăng xăng là đặc trưng của loài khỉ</FONT></P></DIV></DIV>
 

DT

New member
"Xin huynh Đạt Tường trích dẫn thêm về nguồn thánh giáo dạy về:"...nghi thức nhập môn y như buổi ban đầu đã được dạy: vừa đọc lời “minh thệ” trước Thiên bàn và vừa đọc trước bàn thờ Hộ Pháp..." cho A C E được rỏ thêm." <BR><BR>Thưa "HUYNHDEDAIDONG", tiểu đệ thấy trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển số 1 có bài sau (xin trích giới thiệu trong khi chờ huynh Đạt Tường có ý kiến thêm) <BR><BR>22 et 23 Avril 1926, 11 và 12 tháng 3 năm Bính Dần. <BR>Ngọc-Hoàng Thượng-Đế Viết Cao-Đài <BR>Tiên Ông Đại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát <BR>Giáo Đạo Nam Phương <BR><BR><EM>Ba con nghe dạy cuộc sắp Thiên-Phong: ... ... ... <BR><BR>... Rồi biểu hai vị Đầu-Sư xuống ngai,quỳ đến trước mặt Ngũ-Lôi, hai tay chấp trên đầu quì ngay bùa (Kim-Quang-Tiên) mà thề như vầy: <BR><BR>"Tôi là Lê Văn Trung tự Thiên Ân là Thượng-Trung-Nhựt và Lê Văn Lịch tự Thiên Ân là Ngọc-Lich-Nguyệt, thề Hoàng-Thiên, Hậu-Thổ,trước Bửu-Pháp Ngũ-Lôi rằng làm trọn Thiên-đạo má diều-dắt cả mấy em chúng tôi đều là Môn-Đệ của Cao-Đài Ngọc-Đế; nhứt nhứt do lịnh Thầy phân định, chẳng dám chuyên quyền mà lập thành tả đạo; như ngày sau hữu ti thì thề có Ngư-Lôi tru diệt". <BR><BR>Đến bàn Vi-Hộ Pháp cũng quỳ xuống,vái y vậy đều câu sau như vầy: <BR>"Như ngày sau phạm Thiên-Điều, thề có Hộ-Pháp đọa Tam-đồ bất năng thoát tục". <BR><BR>Rồi mới biểu Giảng-xướng lại nữa "Phục-Vị" thì nhị Đầu-Sư trở lại ngồi trên ngai, chư Môn-đệ đều đến lạy mỗi người hai lạy. <BR><BR><FONT color=#0000ff><strong>Tới phiên các Môn-đệ, từ người đến bàn Ngũ-Lôi mà thề</strong> </FONT>rằng: <BR>"Tên gì ?. . . . . . . Họ gì ? . . . . . . Thề rằng : Từ đây biết một Đạo Cao- Đài Ngọc-Đế, chẳng đổi dạ đổi lòng, hiệp đồng chư Môn-đệ, gìn luật lệ Cao-Đài, như sau có lòng hai thì Thiên-tru, Địa-lục". <BR><BR><strong><FONT color=#0000ff>Tới trước bàn Hộ-Pháp, cũng thề như vậy</FONT></strong>, rồi mới đến lạy nhị vị Đầu-Sư</EM>."  
 

Đạt Tường

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">5. <U>Kết Luận<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p></O:p></U></FONT></SPAN></B></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-tab-count: 1">          </SPAN>- Như vậy đã có 3 cột mốc thời gian về ngày 13 tháng 3 trong “<I>tiến trình của ngày sơ khai Đại Đạo</I>” qua các năm Tân Dậu-1921, Bính Dần-1926 và Nhâm Thân-1932.<O:p></O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman">Hàng năm, vào ngày 13 tháng 3 này, với những nơi nào có tổ chức kỷ niệm mà bấy lâu nay thường chỉ trú trọng đến ý nghĩa là ngày “về Nguyên” của Đức Ngô với mắt trái mở thì cũng nên ghi nhớ đến sự kiện lần đầu tiên Ngài được Đức Cao Đài ân ban cho kiến nhận Thiên Nhãn. Và đây cũng là ngày Thiên phong lần đầu tiên cho ba vị cao đồ chức sắc Cửu Trùng Đài và Hiệp Thiên Đài của Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ cùng lời minh thệ được Thầy ban cho trong nghi thức nhập môn. Như thế chúng ta mới có được cái nhìn tổng quát nhứt đầy đủ sự kiện lịch sử về ngày 13 tháng 3 trong “<I>thời kỳ khai nguyên lập đạo”</I>.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-line-height-alt: 12.0pt; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13.5pt"><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff>Cám ơn hiền đệ DT đã trả lời giúp rất chính xác</FONT></SPAN></P> 
 

Facebook Comment

Top