An Lac Vuong

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Sinh nhật
12/12/14 (Tuổi: 2009)
Thánh Thất (nếu có)
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ

Chữ ký

<p><font color=green size=4><strong><em>Vâng lịnh Ngọc Hư nay xuống thế </em></strong></font></p>
<br /><p><font color=green size=4><strong><em>Tam Kỳ độ rỗi các Nguyên Nhân.</em></strong></font> </p>
Top