Thanthong

ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ
Sinh nhật
10/12/29 (Tuổi: 1992)

Chữ ký

Hảo nam bang, hảo nam bang
<br />Tiểu quốc tảo khai hội Niết Bàn
<br />Hạnh ngộ Cao Đài truyền đại Đạo
<br />Hảo phùng Ngọc Đế ngự trần gian
Top