4+3 = ?

hienhuu

New member
Đây để giải theo lý Đạo thì :
4+3 = Phụ-Nữ. Vì 4 là Tứ-Đức Cộng với 3 là Tam-Tùng thì là phần Nhơn-Đạo của Phụ-Nữ tức Nho-Tông chuyển thế.
Còn 1+12 = Thầy. Vì Khí Hư-Vô sanh có 1 Thầy là Ngôi Thái-Cực và Thập-Nhị Khai-Thiên là Thầy chính là số 12 là số riêng của Thầy. Vì vậy Thầy + Thầy+ các con = Thầy.
nên 1+ 12 = Thầy./. Kính
 

LongNguyen

New member
Ồ hôm nay đạo đệ biết thêm có toán học đại đạo nữa! Hay quá! :41:

4+3 thì đạo đệ không có ý kiến vì thấy có lý. Riêng 1+12 thì đạo đệ chưa hiểu.

Có thể nào 1+12 = 1+2+3 = 1+2+4+8 = 1 chăng?
 

hienhuu

New member
Không phải vậy đâu Huynh LN. Nếu như thế thì 1+12 = 1 thì 1+12= 12...
Nhưng ý của hh là 1+12= Thầy. hay 1+2+3 =1+2+4+8 = 1 ( Vạn-Linh ) = Chí-Linh = Thầy
 

truonghuuduyen

New member
Đây để giải theo lý Đạo thì :
4+3 = Phụ-Nữ. Vì 4 là Tứ-Đức Cộng với 3 là Tam-Tùng thì là phần Nhơn-Đạo của Phụ-Nữ tức Nho-Tông chuyển thế.
Còn 1+12 = Thầy. Vì Khí Hư-Vô sanh có 1 Thầy là Ngôi Thái-Cực và Thập-Nhị Khai-Thiên là Thầy chính là số 12 là số riêng của Thầy. Vì vậy Thầy + Thầy+ các con = Thầy.
nên 1+ 12 = Thầy./. Kính

CÂU TRẢ LỜI RẤT XUẤT SẮC NHƯ VẬY CHÚNG TA THỐNG NHẤT THÀY LÀ SỐ 13
CÒN MỘT ĐÁP ÁN NỮA XIN HTDM GIẢI GIÚP
 

hienhuu

New member
Nếu thống nhất nói rằng: 1+12=13=thày thì : con số 13 này bên tây-phương rất nễ sợ cho nên có những thang máy ta thấy số 12 rồi đến 12 b rồi đến 14 chớ không dám để số 13 ?
Nhớ bên Thiên-Chúa thì chúa bị bắt đóng đinh vào ngày 13 thứ sáu.
Còn bên Phật-Giáo thì số 13 được gọi là Thập-Tam Ma được tính từ Thất-Tình(7) và Lục-Dục(6).
Còn Đạo Thầy thì số 13 chính là số để chuyển sang bàn-giao giai-đoạn mới.
Như là Thầy thì có 12 Vị Thời Quân nhưng đến giai đoạn phải thêm 1 Vị nữa mà người trong Đạo gọi đó là Vị Thời-Quân thứ 13. Cũng chính Vị này đã chuyển-giao thời cuộc tức đã ký tên mà Giải-Thể Hành-Chánh-Đạo Của Cao-Đài.
Vì lẽ đó mà 12 Vị Thời Quân của Thầy đầu tiên đều có lập Tháp. Còn 1 Vị thứ 13 không có lập tháp Thời-Quân mà chỉ giữ Phận Tín-Đồ mà thôi.
Vậy ai mà chế ngự được Thập-Tam Ma ( 13 ) chính là bực Chánh-Đẳng, Chánh-Giác là Phật và Thầy đó vậy./. KÍnh
 

Facebook Comment

Top