BÊN TRỜI CHẲNG TỎ ĐẶNG LÒNG TRỜI!

1234

Active member
Mai kia ! nếu hỏi Ta rằng ...
Ăn Cơm > Đá ... Bát + Đũa thì ... Bẻ đôi ?
Hỏi rằng : Việc đó là ... sao ?
Còn ... sau Câu Chuyện ! > Việc chi ... Diễn Trình ?

Có gì ! mà phải ... Bâng khuâng ?
Vì ... qua Câu Chuyện ! > đã ... Phân , Rõ bày !
Cuốc , Cày ! là ... Chuyện : Nhà Nông
Tạo ra : Gạo , Thóc ! là ... Công của Người !

Sớm - Chiều ... > đội Nắng , phơi Sương ... !
Đào Mương > Dẫn Nước + Tưới Phân , Bắt Rầy ....
Dãi dầu ! một Nắng , hai Sương ...
Tạo ra : Gạo , Lúa ! > Dưỡng Sanh với Đời .

Ấy là ... Hạnh của : Nhà Nông .
Sao không ... Trân Quý : Hạnh Công của người ?
Ở đời ! > Biết ... Trọng : Công Người .
Thì ... Nhân Đạo đó ! > Dạy mình .... Hạnh : Tu .

( Nhân Thừa Căn Bản còn chưa Đủ Đầy mà Vọng Vói, Leo Trèo ... Thiên Thừa, Phật Thừa ... >
Cuối cùng cũng chỉ là mớ Lý Thuyết Sáo Rỗng mà thôi )


Đạo Nhân ! > Nhẹ Phủi ... xem thường !
Đừng ... mong ! > Tiến Hóa + Vói , Trèo ... Leo Cao .
Nghĩa - Nhân ! > Mục Rữa : Tâm Phàm ...
Mà ... Đòi ! Hóng , hớt > Vọng đòi : Phật - Tiên ?

(Thiếu Sót trầm trọng nơi Đạo Nhân mà lại vội ... Leo Trèo trên Lý Thuyết?)

Nghĩa - Nhân ! Hai chữ : Đạo Người
Hành > còn chưa Nổi ! lại đòi : Thánh Tiên
( Lớp 1 chưa xong > Học lớp 10 ? )
Vọng , Cầu > Đía - Xạo ! .... Mồm quen (Quen Mồm do : Lầm, Tưởng)
Hạnh Nhân ! chẳng Có > lại hay ... Thuyết : Xàm !
( Chấp Lý thì Giỏi ! nhưng trước Sự thì ... Ngọng , Ú ớ ... > không Thông ? )

Dẻo Mồm , Dẻo ... Mỏ ! > Khua Môi ...
Còn ... Tâm : Mục Rữa ! hỏi : Thành ... Quả chi ?
( ôm Lý rồi > Tưởng Ngỡ... )
Dùng toàn ... Sáo ngữ Phật Môn ....
Để ... Chôn + để ... Lấp ! Thói Hư hiện tiền ?

( Lấy Lý Thuyết , Giáo Môn > làm Vỏ Bọc > Che đậy ... Biệt Nghiệp ? Để > Lòe, Khoe Thiên Hạ ? Trưởng Dưỡng cho Dầy thêm Ngã Chấp, Ngã Kiến bên trong ?)


Chớ ... Dùng : Tử Ngữ > Gạt : Tâm (Tưởng đâu Môi Nói là đã : Hạnh Tròn ? )
Mà nên ... Kiểm lại ! Hạnh Người nơi : Tâm
Vói , Trèo , Hóng hớt ... ngàn năm ... !
Phí Công + Mòn Sức ! > Mò ... Trăng : ĐÁY HỒ

( Hoang Phí > Luống uổng Công Sức một đời : Tu ! một kiếp có Thân làm Người )

( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – Viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 04/03/2021 )
=AZWnAMNyvub7ZflhimDFloA7ytqlRvQOWl4XdEntu7Kp18T99LtjXv5kNNrRRjgf9edLS4tgQE-cxUskb9OEY58XgBCe3oNLbkpJpoSixaV_ww_jV8MEMWhnaSmrzZKxv2s&__tn__=H-R']=AZWnAMNyvub7ZflhimDFloA7ytqlRvQOWl4XdEntu7Kp18T99LtjXv5kNNrRRjgf9edLS4tgQE-cxUskb9OEY58XgBCe3oNLbkpJpoSixaV_ww_jV8MEMWhnaSmrzZKxv2s&__tn__=H-R']=AZWnAMNyvub7ZflhimDFloA7ytqlRvQOWl4XdEntu7Kp18T99LtjXv5kNNrRRjgf9edLS4tgQE-cxUskb9OEY58XgBCe3oNLbkpJpoSixaV_ww_jV8MEMWhnaSmrzZKxv2s&__tn__=H-R']


 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Khi con .... Đi , Đứng , Nằm , Ngồi ...

Vẫn cùng Tần số ! với bầu Thiên Nhiên .

Mặc Đời ! dù có ... Đảo Điên .

Nhưng riêng con vẫn ! > nhớ : Vai > Phụng Hành .Đứng , Nằm, Ngồi , Nghỉ .... Mặc , Ăn .

Một Tâm chuyên nhất ! Bảo toàn ... nha con .

Chớ vì Trần Cảnh mà ... bon !
( Đi, Chạy , Lăn ...)

Lon ton , Lê lếch ! Bãi bừa ... Khẩu âm .Thà rằng ... tuy Biết mà ... Câm !

Còn hơn ... Vọng > Nói ! mà .... không Tỏ gì !

Chốt lòng ! > Giữ chặc : Huyền Tâm .

Chẳng ... Găm : Bào Ảnh , chẳng ... Ghì : Sắc – Danh


( Tâm không Vướng Bận , Kẹt Mắc trên : Danh, Sắc, Câu, Từ, Ngữ Lời thế gian)Nhất lòng ! > Thượng Hướng , Thượng Tuân .

Y Y Giáo Lịnh ! Huyền Cơ Lãnh Truyền .

Nhất lòng ! Phụng Mệnh : Huyền Vi .

Nhất Tâm ! > Thượng Hướng , Đăng Trình ... bước chân .Gắng lòng ! > Chuẩn Tác ... Hành Y .

Y Y Giáo Lịnh ! > Trình Dâng : Giáo Tòa
(Tam Giáo Tòa : Phật Thánh Tiên)

Mắt nhòa ! > Tâm ấy ... chẳng nhòa ...

Chẳng ... Lem , chẳng tối ! > Sáng ngời : Thiên Quang


( Huệ Tâm, Huệ Tánh, Huệ Nhãn, Huệ Nhĩ, Huệ Thiệt, Huệ Thân, Huệ Khẩu, Huệ Ý )Vẫn mang ... Thân - Tướng của Phàm !

Nhưng ... Làm với Nghĩ ! Đừng ... Phàm nha con !

Ẩn Trình ! > Dặn trẻ ... đôi câu .

Lâu lâu ... Hấp lại ! mà ... Ăn đó mà .Chớ .... Già thiệt chẳng ... Ngồi lâu !

Chẳng dư ... Hơi hám ! > Nói nhiều vậy đâu .

Chẳng qua ... Liếc thấy con hiền .

Truyền con ... chút Ý , chút Lời ! > cất XEM .( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 24/04/2021 )Không có mô tả ảnh.
 
Sửa lần cuối:

1234

Active member
Khi Tâm con có bóng Thầy ! ( Thầy = Chân Lý Tối Thượng )
Thì ... Chày với Cối ! > Dứt dừng ... Khua kêu ( Bặt dứt : Thị Phi )
Mỗi khi chân bước ... nhịp hành .
Là lòng đã có ... Biểu đồ > Hướng Tâm .

Những khi .... uyên áo lắng chìm !
Đã tìm nơi chỗ > Lắng lòng .... Định An .
Thế trần nhiều kẻ ... lang thang
Nhoài lên, Tuột xuống ! > Lối đi ... chẳng Tường !

Bởi vì ... Bào Ảnh > Quay Tâm ...
Nên sao ... Rõ lối , rõ đường Tu Môn .
Chốt toàn ... Tạp bã > đa Tâm .
Rồi .... Găm : Bào Ảnh ! > Nói bằng .... Tưởng Tri

( Nói không bằng cái Chân Tâm, Chân Biết mà chỉ bằng cái Thức Suy lường.. )

Chớ nào ... Thật Chứng : Huyền Vi .
Để khi ... Nói , Nín ! > Rõ , Thông , Tỏ , Tường ...
Chỉ ... Bường bằng Thức : Phang Duyên
Còn riêng ... Tâm Pháp ! Ố ồ ... biết chi !

Thế thì ... Ngồi cũng như Đi !
Ngàn , Trăm .... Luận , Giảng ! > cũng Dành .... bỏ Sông .
Chẳng hề .... Thật Chứng , Tâm Thông !
Thì ... Công với Cán ! > Bán ra .... Chợ trời .

Cuối Đời ... chẳng Rõ : Hành Sai .
Nên ... Nhai : Bào Ảnh > Ói toàn ... Tưởng Tri
Chiều về , bóng đổ ... một khi !
Hoàng Hôn ... tắt nắng ! > Vẫn chưa .... biết : Lầm

(Tới tận cuối đời cũng vẫn chưa Nhận, Biết ra là Cả cuộc đời Sống Đạo Hành trong Sai, Lầm)

Thế thì .... cứ Gõ ... Tùng Scheng ...
Đợi khi .... Trống Dứt ! > Lân ... lăn ... Sút Quần .
Tang tình , tang tính , tình tang ....
Tình tang , tang tính , tính tang , tang tình .....

Nói lời : Hoạt cảnh Trần Gian .
Để cho ...con Rõ ! > Biết đường : Tu Môn .

( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 26/04/2921 )


Có thể là hình ảnh về 1 người
 

1234

Active member
Đạo ! thì chẳng trụ ... vành Môi .
Chẳng ... Bôi vành Nón , chẳng Rào vành Tai .
Đạo gì ! là ... Đạo nói Cao ?
Luận Cao + Nói ... Dóc ! > Cóc hành ... Đạo chi ?

( Chỉ Giỏi : Nói, Bàn, Thuyết, Luận thôi ! chứ Cóc có Hành chi cả ... là vậy !)

Đạo chi ! cứ ... Phán như Rành ?
Chưa Hành đặng nỗi ! Một tuồng Kinh Văn ?
Đạo gì ! chỉ mãi ... lăn tăn ?
Lòn lên , lộn xuống ! > Lăng xăng Thức Phàm ?

Đạo gì ! Miệng ... Múa > chẳng Làm ?
Làm thì ... chẳng Rõ ! > Nói thì ... rất Hay ?
Đạo gì ! chẳng Rõ : Đường Ngay ?
Chỉ ... Quanh, chỉ ... Lượn ! > Tưởng xằng + Phán suông ?

Đạo gì ! Miệng nói : Lìa , Buông ?
Mà ... Tâm thì lại > Kết Chùm cả KHO ?
Đạo gì ! Miệng Gắn : Bùi nhùi
( Bùi nhùi : Đồ Lau, Làm Sạch bề mặt ...)
Mà ... Tâm thì lại > Đóng Mờ + Tối Đen ?

Đạo gì ! Mồm ... Gõ leng keng ?
Còn luôn ... Xạo + Đía ! > Dối Người + Gạt Tâm ?
Đạo gì ! chỉ Giỏi : Giã , Băm ?
Giã , Băm ... Câu , Chữ ! + Luận Lời > Phô Trương ?

(Chỉ Giỏi : Bàn, Luận khoanh trên Câu Chữ mà Tâm thì chả có tí gì thực Chứng)

Đạo gì ! Dụng Thể : Huyền Tâm .
Chẳng Găm : Bào Ảnh Ảnh > Giới tròn Nội Tâm .
Đạo gì ! Giống tựa ... người Câm ?
Tuy : Câm mà nói Tiếng , Lời : Tâm Môn .

Đạo nào là Đạo ... Vành Môi ?
Con đây ... có Đạo ! thì Môi chẳng : Dùng .
(Không cần Thể Hiện, Phô Trương..)
Vài dòng ! Tay viết tựa : Khùng .
Nhưng con ... có Đạo ! > Dùng hoài ... chẳng Lo .

( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – viết vần Vô vi )

Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 30/04/2021 )

Không có mô tả ảnh.


 

1234

Active member
Tu Môi , Tu Mỏ ... được gì ?
Khi mà .... Nghiệp Quả > Kết Dầy hơn xưa ?
Chém ! chưa đặng nỗi ... Thức Phàm
(Chém : Thức Phàm thay vì Chém Gió...)
Làm xàm ... Miệng múa > Tung tăng bãi bừa ?

Hốt vài ... Bã Rác trần gian .
Lang thang ... Tam Giới ! > Rướn Mồm ... Rống > Khoe ?
Gốc : Tâm > Mê , Dối ngàn đời .
Mồm hay ... Luận Xạo ! > Đạo nào ... trên Môi ?

Giỏi ôm : Kiến Giải ! > Hiểu bừa !
Chẳng chừa .... chút Vốn ! > Mở bày : Chân Tâm
Giỏi ... Quơ : Rác rớm đầy Nhà ...
Lại rằng cho đó là ... Tu đó àh ?
(Ngã chấp, Pháp Chấp đầy Đầu...)

Cái này ! là ... Rác người ơi .
Đừng nên Hốt Rác > chứa Kho + chật Nhà ...
Luận toàn ... Sáo ngữ Phật môn ?
Miệng ... Nôn ra : Ý của người thôi con

(Nôn , Phun ra những Tư Tưởng đã Thu Nhặt, Lượm Mót của người khác Thuyết Giảng mà Nhĩ Thức đã từng được Nghe qua > rồi Lưu vào Bộ Nhớ > Đi đấu Lý > Tranh : Cao , Thấp, Đúng, Sai, Hay, Dở ... để Gọi đó là Tu đấy àh ? Còn cái Chân Biết bên trong thì mù tịt chả Thông Tỏ đặng được chi cả ? Thông Tỏ bằng cái Chân Biết của Tự Tánh chứ không là bằng cái Thức “Bị Biết” Vay, Mượn bằng Kiến Thức Vay mượn nơi Bộ Óc mang đầy Ngã Chấp , Pháp Chấp ...)

Bởi ... con chưa Rõ được mình !
Nên Hình gá Bóng ! > Lấy làm là con ?
(Lấy Của người về Dán Mác > làm TEM ?)
Bởi ... con Tu có mòn Đời !
Thì nào ... Rõ - Biết : Trí Toàn - Tuệ Tri ?

Chỉ cần ... Nhìn Dáng con đi !
Là ... Ta đủ Rõ ... Tiến trình con đi .
Ngỡ đi .... Dăm bước > đã Rành ?
Nên còn ... Ngạo Nghễ > Chấp, Lầm + Phô Trương ?

Liếc sơ ! đã rõ Tiến Trình ...
Của hàng .... Tu Mỏ ! > Gõ hoài ... Thiên thu !
Bởi ... Ta ngơ ngáo Chợ Đời !
Nhìn ... Tìm : Hột Giống Căn Lành Ban sơ !

Bởi vì ... Ngáo ngáo , ngơ ngơ !
Nhìn sơ ! Ta Rõ ...người nào : Chứng Tâm
Viết vài lời .... Viết từ Tâm .
Viết xong .... Tay mỏi ! Àh ... Tay vẫn Còn !

( Vô vi viết vội vài vần – vài vần vội viết – Viết vần Vô vi )


Ngọc - Huyền - Cân ( Chấp Bút 29/04/2021 )

Có thể là tranh biếm họa về 1 người và râu58An Tuấn, Thanh Hòa và 56 người khác
86 bình luận
4 lượt chia sẻ

ThíchBình luận


Chia sẻ

 

Facebook Comment

Top