QUYỀN PHÁP là gì?

Đạt Tường

New member
<P>Vấn đề cốt lõi nơi đây là "<EM><FONT color=#0000ff>đủ đức độ</FONT></EM>" thì quyền pháp mới sáng tỏ</P>
<P>Nhưng mà cần làm những gì và làm thế nào để có đủ Đức?</P>
<P>Ơn Trên nói phải song hành Tam Công và trong đó thì phần Công Phu là chánh yếu ! Nói về vấn đề này thì lại trở về điểm căn bản, xuất phát điểm là "bửu pháp" được nhận khi ăn chay 10 ngày / tháng.</P>
<P>Để ngày sau khi lãnh trách nhiệm đạo sự, để mọi việc hy vọng được trôi chãy khi vận động quần chúng đạo hữu tham gia thì ngay từ bây giờ phải bắt đầu từ phương châm "TÂM, HẠNH, ĐỨC, TÀI" (lời dạy của Đức Lý Giáo Tông)</P>
<P>Điều này thì ngựoc lại với thói quen tâm lý của tín hữu trẻ là luôn lấy chữ Tài(điểm sau cùng) lại đưa lên đầu mà quên rằng LÒNG THÀNH mới là yếu tố quyết định. </P>
<P><FONT color=#0000ff>Vậy để tương lai có "<EM>đầy đủ đức độ thân giáo</EM>" thì chúng ta luôn luôn phải thực hành câu "<EM>Đạo gốc bởi lòng thành tín hiệp</EM>"</FONT></P>
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: center; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=center><B><SPAN style="FONT-SIZE: 16pt"><FONT face="Times New Roman">THÁNH GIÁO VỀ CHỨC SẮC THIÊN PHONG<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></FONT></SPAN></B></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><o:p><FONT face="Times New Roman"> </FONT></o:p></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><FONT face="Times New Roman"><B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">1</SPAN></B><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt">*<SPAN style="mso-tab-count: 1">      </SPAN>Nầy chư hiền đồ khá hiểu: cái chức sắc là của Thiên phong, để cho chư hiền thọ lãnh lấy mà hành cho tròn trách nhậm. Nhưng hỡi ôi ! Lão thấy cũng bỡi nơi chức sắc mà càng ngày càng thêm làm cho thất nhơn tâm, người người để phiền nơi dạ. Là vì, cái chức sắc ấy nó có lạm quyền, thành thử ra, cái mối Đạo khó hòa hiệp lại. Lão thấy thế tình ham mê chi tước phẩm mà không hành cho tròn phận sự !<o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Các hiền cũng rõ “<B><I>ĐẠO là do TÂM, chớ chẳng phải nơi chức sắc với quyền cao </I></B><I>!</I>”<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Lão thường thấy nhiều điều sái với tôn chỉ Đạo. <B>Các hiền có lẽ cũng biết mùi đạo đức chút ít thì phải thông tường cái sự thờ phượng nơi lòng chớ chẳng phải thờ bàn cao, tốt đẹp mà cái tâm không có thì cái sự thờ phượng ấy ra sao ?</B> <o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Còn các hiền nam nữ có lòng muốn lập đủ ba ban, nhưng các hiền phải rõ cơ đạo qui nguyên sắp cận. Các chư hiền có lạy thinh không, mà lòng chí thành, cái tâm cho vẹn, thì Trời Phật cũng chứng lòng. Chớ muốn thờ, mà lòng chẳng chí tâm thì ra sao ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Cho nên <B>Tam Trấn có tấu bạch cùng Từ Phụ, thời kỳ Đạo lập thành cho nên bớt việc chức sắc y phục mà phải lao tâm tốn tiền ham chi thà lo đạo tâm là quý.</B><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple"><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">Thôi, Lão chỉ đôi câu, khá chạm dạ ghi lòng. Lão ban ơn các chư hiền nam nữ.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt; VERTICAL-ALIGN: line; TEXT-ALIGN: right; mso-layout-grid-align: none; punctuation-wrap: simple" align=right><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"><FONT face="Times New Roman">(Đức Quan Thánh Đế Quân, TTCK- 14.10 Ất Hợi 09.11.1935)</FONT></SPAN></P>
 

Đạt Tường

New member
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><B><I>           Đối nội, đạo lý tình thương làm căn bản</I></B>. Chấp nhận vào một tổ chức, một cơ quan là đã chấp nhận điều hay lẫn điều dỡ. Muốn tận dụng tài năng với nhau phải có đủ phương pháp để chế hóa cải tật cho nhau. Tình thương có trang trải thấm nhuần, quyền pháp mới nghiêm minh. Điều hòa nhiệm vụ, nguyên tắc kỷ luật tuy là hình thức nhưng phải tự kiểm tự tu. <U>Thiếu kỷ luật nguyên tắc là đã gây mầm cho sự rẻ chia, sụp đổ.<?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></U></FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN><B><I>Đối ngoại cũng thế, cũng lấy đạo lý tình thương làm căn bản</I></B>. Hơn nữa, có sứ mạng Thiên ân mới thế Thiên hoằng đạo. <I><U>Muốn thế Thiên hoằng đạo, phương pháp duy nhất là phải vong ngã. Có vong ngã mới có vị tha, có vị tha mới hết lòng tận độ</U></I>.</FONT></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-ALIGN: justify"><FONT size=3><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="mso-spacerun: yes">        </SPAN><SPAN style="mso-tab-count: 1">    </SPAN><B>Người sứ mạng Thiên ân chiến thắng được khi nào làm cho kẻ thù trở nên thân, người ghét trở nên bạn</B>. Có như thế thì xuân mới vĩnh viễn trường tồn trong lòng người Thiên ân sứ mạng, phàm nhân trở nên Thánh nhân trên con đường tự độ.”</FONT></FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA">(Đức Lý Giáo Tông ĐĐ, Cơ Quan PTGL 14.01 Canh Thân, 29.02.1980)</SPAN></P>
 

tranthiminhthu

New member
<P><FONT size=4>           KÍNH QUÍ CHƯ HIỀN...</FONT></P>
<P><FONT size=4> Rất cám ơn là chỉ trong thời gian ngắn mà có nhiều ý kiến  về bài : </FONT></P>
<P><FONT size=4>      NGƯỜI GIỮ QUYỀN PHÁP DĐTKPĐ </FONT><FONT size=4> <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=4> Vì BQT có yêu cầu là nếu có nhu cầu thì tiếp tục tại diễn đàn nầy nên Tôi xin được nói rõ :</FONT></P>
<P><FONT size=4>                      1- PHẦN TRÍCH :</FONT></P>
<P><FONT size=4> cả hai phần trích đều là văn bút của Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam ( ngày nay là CQPTGLĐĐ - 171B - Cống quỳnh ) </FONT></P>
<P><FONT size=4> <FONT color=#ff0000>Minh Thu  đâu dám tự ý thêm vô chữ nào.... các vị có thể đối chiếu lại...nếu có chữ nào sai Tôi xin chịu lỗi...</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4> Còn như Tôi trích đúng thì nội dung đó là trách nhiệm của  </FONT><FONT size=4>Cơ Quan Phổ Thông Giáo Lý Cao Đài Giáo Việt Nam đã lưu  hành một văn bút như thế... </FONT></P>
<P><FONT size=4> <FONT color=#ff0000>CÁC VỊ VUI LÒNG XEM LẠI 99% LÀ CHỮ TỪ CƠ BÚT CỦA CQPTGLCĐGVN chứ nào phải của Minh Thu tự tiện đâu...</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>      2- PHẦN NHẬN ĐỊNH.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Tôi cũng coppy nguyên văn của quí  CQPTGLCĐGVN mà thôi các vị đọc lại sẽ thấy.... </FONT></P>
<P><FONT size=4> <FONT color=#ff0000><U>Phần nhận định : có hàng chữ đỏ gạch dưói cũng là copy nguyên văn ấy chứ </U></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4> Nếu các vị chứng minh được nó là sai thì tôi rút lại bài viết  nghiêm chỉnh tiếp thu rồi rút lại bài viết....</FONT></P>
<P><FONT size=4>  <U><FONT color=#ff0000>vì đã tin lầm vào một văn bút không đáng tin cậy....</FONT></U></FONT></P>
<P><FONT size=4> và sau đó tình nguyện đến 171b Cống Quỳnh nhờ quí vị ấy xét lại và điều chỉnh hay rút lại cho đúng với tinh thần người có đạo.. kẻo lại di hại  cho người khác.... </FONT></P>
<P><FONT size=4>     lại có công quả chứ có sao đâu... </FONT></P>
<P><FONT size=4> Tu là sửa mà.... ai lại không sai...<IMG src="smileys/smiley17.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=4> Vấn đề là các vị chứng minh văn bút ấy sai và giúp cho Tôi hiểu được cái sai... </FONT></P>
<P><FONT size=4> Được vậy thì Tôi cám ơn nhiều lắm...</FONT></P>
<P><FONT size=4>   không chứ cứ nói chung chung làm sao tôi tiếp thu được...</FONT></P>
<P><FONT size=4> Đã nói diễn đàn là nơi học hỏi trao đổi thì phải có đúng có sai chứ.... mới có sự giúp nhau hiểu đúng để chỉnh cái sai mới là quan trọng chứ....đồng ý không nào??? </FONT></P>
<P><FONT size=4>                          3- Công thức :</FONT></P>
<P><FONT size=4> Báo chí vẫn nói , Đài truyền hình cũng nói và quan trọng là chính Tôi cũng đồng ý công thức :</FONT></P>
<P><FONT size=4>  Nhiệt tình + Dốt nát = Phá hoại.</FONT></P>
<P><FONT size=4>  Nếu công thức trên sai thì Tôi chịu trách nhiệm...bởi vì Tôi đã viết....</FONT></P>
<P><FONT size=4> Còn như hiểu rằng Tôi muốn chỉ một cá nhân nào đó trên diễn đàn là quyền của quí vị </FONT></P>
<P><FONT size=4> Riêng  Tôi xác nhận chỉ nêu ra công thức... và chịu trách nhiệm về công thức đó...hoàn toàn không chỉ một người nào nếu vinh vào công thức đó để qui kết tôi muốn ám chỉ ai là không công bằng...( Tôi không có kêu tên một ai cả trong suốt bài viết....) </FONT></P>
<P><FONT size=4> AI PHÁN ĐOÁN NGƯỜI  NÀO DỐT Ư.... </FONT></P>
<P><FONT size=4> TIÊU CHUẨN   NÀO Ư...</FONT></P>
<P><FONT size=4> đó không phải quyền của Tôi.... Tôi cũng không bén mãng vào đấy.... </FONT></P>
<P><FONT size=4> các vị xem kỷ lại một cách vô tư xem Tôi có nêu lên một cá nhân nào đâu....</FONT></P>
<P><FONT size=4>  <U><FONT color=#ff0000>có vị đòi lui tượng HỘ PHÁP , THƯỢNG PHẨM , THƯỢNG SANH vào bảo tàng... </FONT></U></FONT></P>
<P><FONT size=4> Mà Tôi có ý kiến chi đâu quyền tự do của họ mà....</FONT></P>
<P><FONT size=4> Tôi tôn trọng tự do của các vị đến thế.... </FONT></P>
<P><FONT size=4> cớ chi Tôi chỉ trích lục văn bút...</FONT></P>
<P><FONT size=4> và nêu công thức từ xã hội...</FONT></P>
<P><FONT size=4> các vị lại phản ứng đến thế...</FONT></P>
<P><FONT size=4> Chúng ta không sống trong ao nhà mà sống trong một kỷ nguyên Đại Đồng và giáo lý của Đại đạo là xây dựng một thế giới đại đồng  nên phải học cách  tôn trọng ý kiến của người khác... và cái chi không vừa ý thì nên phản biện mới tiến bộ được.... </FONT></P>
<P><FONT size=4>  Xin cám ơn ý kiến nào chỉ ra được cái sai NGAY TRONG BÀI VIẾT : NGƯỜI GIỮ QUYỀN PHÁP DĐTKPĐ...</FONT></P>
<P><FONT size=4> Tôi xin cung kính lắng nghe... cám ơn trước.</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                 TTMThu.</FONT></P>
<P><FONT size=4> </FONT></P>
 

thienngo

New member
 Chào Minh Thu ! <BR>   Có ai thắc mắc  gì đâu !<BR>   Nhưng phải nói cho đủ như thế này : Trong Đ Đ T K P Đ<BR>         Người nắm quyền là Đức LÝ Giáo-Tông.<BR>         Người nắm Pháp là Đức Phạm Hộ-Pháp ,<BR>    Nhưng cả hai đều ở cỏi thiêng liêng hết....! ! ! rồi.<BR>      Vì vậy  mới có giải thể Hội Thánh ,  chỉ còn Hội-Đồng chưởng quản Tòa Thánh.....thôi.<BR>     Quyền Hội Thánh , Nhân sanh chưa lập lại được  thì có Quyền nào , Pháp nào mà  chỉ còn chăng là Quyền Tự-chủ và Pháp Tu-thân vậy thôi !<BR>                                                        Hi hi  Thân mến !<BR>                                                               Thiện-Ngộ<BR>    <BR>      
 

TS.Minh Hoa

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3>Xin chào Minh Thu !<BR><BR>  Hoan hô ! hoan hô !  Minh Thu nói đúng Minh Hòa ủng hô.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>   Mấy bạn Tây Ninh tham gia có luận lý và khoa học ,tôi xin hoan hô nghen.... hoc đạo là phải vây.         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;         &n bsp;   </FONT></P> <edited><editID>TS.Minh Hoa</editID><editDate>39324.1717476852</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Đức <strong>Lê Đại Tiên</strong> có dạy:</FONT></P>
<P><FONT size=3>"<EM><strong>Biết mà không hành là thừa. Hành mà không đúng là phá họai. Người giữ Đạo, không hành là không Đạo. Hành Đạo mà không hiểu Đạo thì hại Đạo</strong></EM>."</FONT></P>
<P><FONT size=3>Vì thế Ơn Trên luôn dạy chúng ta, để có thể hiểu được Đạo thì phải chuyên cần tu học. <FONT color=#0000ff><strong>Học hỏi với tinh thần và tầm nhìn Đại Đạo</strong></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3>"Cao Đài là dung hòa tổng hợp", nội bộ Cao Đài chúng ta nếu chưa thực hành được bài học yêu thương với nhau thì rơi vào trạng huống "trao bánh vẽ" cho ngừoi chứ không là "bánh thật" !</FONT></P>
 

TS.Minh Hoa

New member
<P> <FONT color=#0000ff size=3>Xin hỏi Đạt Tường.</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3> Là vị công thần triều Nguyễn là Lê Văn Duyệt hồi sanh tiền là Đức Tả Quân Lê Vản Duyêt, Ngài đã Tu Tiên hồi nào mà chứng được quả vị Đại Tiên<BR>Ngài được ân xá kỳ ba của ĐTKPD chăng !  Ân xá thành Đại Tiên.<BR></FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3>                                                                    Minh Hòa<BR><BR></FONT></P> <edited><editID>TS.Minh Hoa</editID><editDate>39324.2130671296</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P><FONT size=3>Ngày 29 tháng 7 hàng năm là ngày giỗ của đức Lê Tả Quân</FONT>, <FONT size=3>đến khi đó mình sẽ trở lại vấn đề này.</FONT></P>
<P><FONT size=3>Xin hãy trao đỗi cho rốt ráo các chủ đề trọng tâm của tháng 7 là Đạo Đức và Tu cứu độ CHTT, U Minh Chung. Xin hãy mạnh dạn nêu câu hỏi như đã nêu về đức Lê</FONT></P>
<P><FONT color=#0000ff size=3><strong>Trong khi chờ đợi 10 ngày, các bạn có thể tìm đọc trước trong Đạo Sử Xây Bàn 1</strong></FONT></P>
<P><FONT size=3>Hẹn gặp lại</FONT></P>
 

Vănhiệp

New member
<P>
thienngo nói:
</P>
<P>Huynh Thiện Ngộ viết : </P>
<P>Chào Minh Thu ! <BR>   Có ai thắc mắc  gì đâu !<BR>   Nhưng phải nói cho đủ như thế này : Trong Đ Đ T K P Đ<BR>         Người nắm quyền là Đức LÝ Giáo-Tông.<BR>         Người nắm Pháp là Đức Phạm Hộ-Pháp ,<BR>    Nhưng cả hai đều ở cỏi thiêng liêng hết....! ! ! rồi.<BR>      Vì vậy  mới có giải thể Hội Thánh ,  chỉ còn Hội-Đồng chưởng quản Tòa Thánh.....thôi.<BR>     Quyền Hội Thánh , Nhân sanh chưa lập lại được  thì có Quyền nào , Pháp nào mà  chỉ còn chăng là Quyền Tự-chủ và Pháp Tu-thân vậy thôi !<BR>                                                       Hi hi  Thân mến !<BR>                                                               Thiện-Ngộ</P>
<P> 
 </P>
<P> Riêng Tôi rất đồng ý 99% </P>
<P> Chỉ còn 01% cũng nên nói rõ... (  vì Tôi có thắc mắc.... <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"> )</P>
<P> XIN XÁC ĐỊNH RÕ :  <FONT color=#ff0000><U><strong>đây không phải là tranh phần cho các bậc Tiền bối..</strong></U></FONT>. điều nầy không cần thiết với NGƯỜI HỌCĐẠO và trái với nội qui diễn đàn.... vì đâu đã vào đó hết rồi chuyện ấy của Các Đấng.... THAM GIA  DỄ BỊ PHẠM THƯỢNG... </P>
<P>    VẤN ĐỀ LÀ HIỂU ĐÚNG YÊU CẦU....  là hiểu đúng ý " bài cơ  bút " và đúng ý minh thu... MUỐN NHỜ...<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>  Xin trích nguyên câu :<FONT color=#ff0000><U><strong>.... Bần đạo là người trụ trì, người giữ chùa, <FONT color=#0000ff>người giữ quyền pháp đạo luật </FONT>cho tất cả nhơn sanh....</strong></U></FONT></P>
<P><FONT color=#333333>       cho nên phải tìm hiểu để xác định văn bút ấy đúng hay không đúng chớ không phải <strong><FONT color=#ff0000><U>"dĩ hoà vi quí mà cũng không phải tranh luận MÀ LÀ THAM GIA TÌM HIỂU </U></FONT></strong> "</FONT></P>
<P><FONT color=#333333>    ( nghĩa là không có chia hai... như huynh Thiện Ngộ viết... nếu thấy không chính xác thì chứng minh cho rõ để giúp cho minh Thu...SAU ĐÓ MINH THU PHẢI THỂ HIỆN TRÁCH NHIỆM LÀ RÚT LẠI CHI CHI ĐÓ.... )</FONT></P>
<P><FONT color=#333333> [[[ </FONT><FONT color=#0000ff><U><strong>Bởi vì trước đây Minh Thu đã viết ở diễn đàn khác trên trang web nầy căn cứ vào văn bút từ TTTN  rằng : Hộ Pháp nắm <FONT color=#ff00ff>PHÁP </FONT>.... còn ở cơ  bút của CQPTGLCĐG  lại ghi là <FONT color=#ff00ff>QUYỀN PHÁP..</FONT></strong></U>. ]]]] </FONT></P>
<P><FONT color=#333333> Vậy Pháp và Quyền Pháp là hai hay là một? </FONT></P>
<P><FONT color=#333333> Văn bút nào đúng? hay là đúng cả hai? </FONT><FONT color=#333333> </FONT> </P>
<P><FONT color=#333333>Vì chịu trách nhiệm về văn bút ( đúng ra là bài Cơ Bút ) ấy đã có nơi </FONT></P>
<P><FONT color=#333333> sống trong biển lớn phải vậy.... đúng sai phân minh.... VÀ RẠCH RÒI...</FONT></P>
<P><FONT color=#333333> LƯU Ý : </FONT><FONT color=#ff0000><strong>đó là nguyên tắc còn như nói văn bút minh thu trích ra đúng hay sai thì Tôi chưa dám có ý kiến.... </strong></FONT></P>
<P><FONT color=#333333> CHỈ XIN DIỄN ĐÀN CHO PHÉP XÁC ĐỊNH CHO ĐÚNG YÊU CẦU.... NGƯỜI ĐANG MUỐN LẮNG NGHE... <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley5.gif" border="0"> là minh thu....//// </FONT></P>
<P>    kính.</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>      <FONT color=#00ccff>Kính gởi huynh Văn Hiệp, ĐĐ chỉ chỉnh sửa một vài lỗi kỹ thuật trong bài viết.</FONT></P>   <edited><editID>Đại Đồng</editID><editDate>39324.9353587963</editDate></edited>
 

thienngo

New member
  Xin chào !<BR>   Xin nói thêm chỗ này.<BR>    Những bài cơ bút xuất phát không phải từ nơi Tòa Thánh Tây-Ninh  thì Tòa Thánh Tây-Ninh không chịu trách nhiệm và nhìn nhận , dù bài đó có tên của Đức Lý Giáo-Tông hay của Đức Hộ-Pháp giáng dạy. Vì theo nguyên tắc mà !<BR>    Nhưng trong trường hợp này Minh Thu  lại trích  mấy bài  cơ bút  của CQPTGL Đ Đ và  cũng đưa đến nhận định :<BR>  <BR>   <FONT size=3><strong> Người nắm giữ quyền pháp trong Đ Đ T K P Đ là Đức Hộ-Pháp.<BR></strong></FONT><BR> Ở Tòa Thánh Tây-Ninh thì điều này đã hiễn nhiên , khi Ngài được Đức Lý nhường cho nữa quyền Giáo-Tông hữu hình và trở thành:<BR><BR>   <FONT size=3><strong> Thượng Tôn Quản Thế, Chưởng-Quản nhị Hữu-hình đài Hiệp-Thiên và Cửu-Trùng.<BR></strong></FONT><BR>     Theo thiễn nghĩ , Minh-Thu  chỉ  muốn mượn văn bút của CQPTGL để chứng minh vai trò  người nắm giữ quyền pháp trong Đ Đ T K P Đ là Đức Hộ-Pháp vậy thôi. Việc dẫn chứng như vậy là hợp luận-lý , không có gì là sai.<BR><BR>   Nhưng đi sâu vào những ý tưởng thì trong hai bai trích dẫn chứng trên vẫn có những vấn đề khó hiểu  và dĩ nhiên  mỗi người  lại cũng có thể hiểu khác nhau !<BR>      Xin  đươc nói thêm chút ít. <BR>                                                                   Thân chào !<BR>  
 

Vănhiệp

New member
<P>
thienngo nói:
  </P>
<P>Huynh Thiện Ngộ viết :   </P>
<P>     1- Những bài cơ bút xuất phát không phải từ nơi Tòa Thánh Tây-Ninh  thì Tòa Thánh Tây-Ninh không chịu trách nhiệm và nhìn nhận , dù bài đó có tên của Đức Lý Giáo-Tông hay của Đức Hộ-Pháp giáng dạy. Vì theo nguyên tắc mà !.....</P>
<P> 2-      Nhưng trong trường hợp này Minh Thu  lại trích  mấy bài  cơ bút  của CQPTGL Đ Đ và  cũng đưa đến nhận định :<BR>  <BR>   <FONT size=3><strong> Người nắm giữ quyền pháp trong Đ Đ T K P Đ là Đức Hộ-Pháp.<BR></strong></FONT><BR>.......     Việc dẫn chứng như vậy là hợp luận-lý , không có gì là sai.</P>
<P>                                  #      #       #</P>
<P>     Điếu đáng khâm phục là thái độ rất thẳng thắn....của người không sống trong ao nhà.... <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">( Thái độ ứng xữ và đồng ý với văn bút là 02 việc khác nhau). </P>
<P>      Theo thiễn ý  mỗi cá nhân tham gia Diễn đàn nên học tập cách trả lời  minh bạch nầy.... chuyện nào ra chuyện nấy....  đây là một phong cách  rất cần ích trên đường phụng sự....<IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">. </P>
<P> Còn vấn đề nhận định văn bút ấy đúng hay sai theo một hệ thống nào là quyền tự do của mổi người... <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>              Thân - kính...</P>
<P>     </P>
 

HUYNHDEDAIDONG

New member
<P><FONT size=3>Chào quí A C E,</FONT></P>
<P><FONT size=3>1/ Bản thân HDDD thiết nghĩ, không ai trong chúng ta là không thể nắm "Quyền Pháp" được cả, việc còn lại là chúng ta có nắm được hay không là cá nhân của mỗi chúng ta phải tu học đặt "nắm" lấy.</FONT></P>
<P><FONT size=3>2/ <strong><U>Quyền Pháp không cho riêng một ai cả</U></strong>. Hai đoạn Thánh giáo từ CQPTGL không có gì là mâu thuẩn cả mà chỉ để khẳng định điều vừa được nhấn mạnh trong câu đầu của phần này. Xin mời A C E bình tĩnh xem lại từng lời dạy của Đức Giáo Tông Vô Vi, và Đức Hộ Pháp Hữu hình Phạm Công Tắc, như tỷ TTMT đã bỏ công sưu tầm cho chúng ta bàn luận đặng tu học thêm:</FONT></P>
<P>                    <FONT color=#ff00ff><strong>Giáo Tông Đại Đạo Thái Bạch Kim Tinh dạy …<BR></strong></FONT>“ … Đại Từ Phụ nắm quyền pháp mới chuyển cơ sanh hoá vạn vật vũ trụ. <FONT color=#ff0000><FONT size=3><strong>Con người nắm được quyền pháp</strong></FONT> </FONT>mới chuyển đưa vật loại vào thiên lý và chuyển thiên lý vào vật loại .<FONT color=#0000ff> Hiệp Thiên Đài nắm giử quyền pháp mới đưa Cửu Trùng Đài vào Bát Quái , chuyển lý hành  tàng của Bát Quái vào Cửu Trùng . <FONT color=#ff0000><FONT size=3><strong>Kẻ giác ngộ người tu hành có quyền pháp</strong></FONT> </FONT>thì mới đưa đạo vào đời và đạt mục đích cứu nhân độ thế.</FONT></P>
<P>                      <FONT color=#ff00ff><strong> Hộ Pháp Phạm Công Tắc Bần Đạo chào mừng ….<BR></strong></FONT>… Chính vì nguyện vọng đó nên ngày Đại Hội Khánh Thành Toà Thánh Tây Ninh Bần Đạo đã công bố trước Đại Hội Nhơn Sanh rằng <U><FONT color=#ff0000><strong>Bần Đạo là người trụ trì, người giử chùa, người giử <FONT color=#0000ff><FONT size=3>quyền pháp đạo luật</FONT> </FONT>cho tất cả nhơn sanh, </strong></FONT></U>còn việc phát huy chính nghĩa phổ truyền chánh giáo là do đoàn hướng đạo ở hậu lai kế tiếp ….</P>
<P><FONT size=3>3/ Còn trách nhiệm của người lãnh đạo HTĐ tại thời điểm trên, thì đương nhiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là người <strong><U><FONT color=#ff0000>giử <FONT color=#0000ff>quyền pháp đạo luật </FONT>cho tất cả nhơn sanh,</FONT></U></strong>  <BR>A C E nghĩ sao?</FONT> </P>
<P><FONT color=#0000ff size=5>"Có Quyền có Pháp mới vào Ngọc Kinh"</FONT> </P> <edited><editID>HUYNHDEDAIDONG</editID><editDate>39325.6391435185</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
<P>Đạo Lý thì Vô cùng tận !</P>
<P>- Vì thế cần phải dè dặt đừng có chủ quan khi mình đang vẩy vùng ở "biển Đông" nhưng lại nghĩ rằng "biển đông là Chủ của Thái Bình Dương" mênh mông !</P>
<P>"Thập mục sở thị"</P>
<P>- Đây là 1 khía cạnh ứng dụng của Tam Qui:</P>
<P><strong><FONT color=#ffff00>Đạo</FONT></strong> là <strong><FONT color=#ffff00>Phật</FONT></strong>, <FONT color=#0000ff><strong>Quyền Pháp</strong></FONT> thuộc về <strong><FONT color=#0000ff>Pháp</FONT></strong>, và <FONT color=#ff0000><strong>Con Người</strong> </FONT>là <strong><FONT color=#ff0000>Tăng</FONT></strong> phải biết nương theo Quyền Pháp Đạo được Trời ban. Tức là phải nuôi dưỡng cho "tình thương và sự sống" (Phật và Pháp) trong tâm mình phát triển và thật sự mang lại "tình thương và sự sống" này đến cho chúng sanh.</P>
<P>Chuyện ngụ ngôn "Hà Bá" mà huynh Vănhiệp đã gởi là một thông điệp nhắn gởi rất thâm thúy <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P>Các bạn nếu có nhu cầu tìm hiểu về Quyền Pháp thời hãy tìm đọc trong 4 quyển Thánh Truyền Trung Hưng của Hội Thánh Truyền Giáo và các quyển Thánh giáo Sưu Tập của CQ.PTGL</P>
<P><FONT color=#0000ff>- Xin hãy ghi nhớ ý Đạo, Ơn Trên đã dạy: Gốc (Tây Ninh) phân cành (các Hội Thánh) và hoa trái (giáo lý) hiện diện ở nhánh. Nếu đòi hỏi hoa trái phải có ở gốc thì hợp lẽ tự nhiên không? hay đó chỉ là "trái rụng" nằm bên gốc !</FONT></P>
<P><FONT color=#000000>"Đại Nhân" hay không là ở chỗ có đức hạnh mang tình thương sự sống vào đời đến mức độ nào chứ không phải là quyền lực danh vị.</FONT></P> <edited><editID>Đạt Tường</editID><editDate>39325.8211226852</editDate></edited>
 

Vănhiệp

New member
<P><FONT size=4> Trước hết xin thán phục  & hoan hô những người chấp nhận ra bể cả <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Câu chuyện của bể cả thì không phải là tranh chấp tầm thường như quí Huynh Tỷ đã nhắc nhỡ <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=4> Người ra bể cả tối thiểu phải xác định toạ độ gốc , có la bàn và biết cách sử dụng <FONT color=#ff0000><U>để xác định vị trí của chính mình.</U></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4> Các vị Huynh Đệ Đại Đồng đã nói rất  can đãm và chính xác : <FONT color=#0000ff>Không ai trong chúng ta mà không nắm quyền pháp.  Người không nắm quyền pháp là người không biết quyền và phương pháp hành quyền của mình mà thôi.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>Vấn đề là phạm vi của quyền pháp.</FONT></P>
<P><FONT size=4> - Hội thánh anh " Trung ương" thì nắm quyền pháp cho toàn đạo.</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Hội Thánh em " Bàn Trị Sự " thì nắm quyền pháp trong Hương.</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Hội Nhơn Sanh thì nắm quyền pháp của nhơn sanh.</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Nhân sự tôn giáo tuỳ vào vị trí mà nắm quyền pháp theo Pháp và Luật qui định.</FONT></P>
<P><FONT size=4>Xét cho cùng thì Quyền pháp là Thương yêu và công chánh  ( Luật Thương yêu; quyền công chánh để thực hành lậut phụng sự vạn linh).</FONT></P>
<P><FONT size=4> Trong 05 hạng khách trần : Tiên Thiên lập  đạo; đi học, trả quả, chủ nợ , du lịch. thì ai có phần nấy.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Hộ Pháp thuộc  diện Thiên Tiên lập đạo có nghĩa là Người  lập  nên mặt bằng.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Còn lại là diện thực thi theo mặt bằng đã lập ra .. </FONT></P>
<P><FONT size=4> Nhơn sanh có quyền tự giác tự nguyện để chấp nhận mặt bằng đó hay  không....và tự chủ   khi thực thi theo khuôn thước đã định.  </FONT></P>
<P><FONT size=4> Chấp nhận thì thực thi và đóng góp theo qui định.... còn không cũng do tự mình quyết định... </FONT></P>
<P><FONT size=4> </FONT><FONT size=4> <FONT color=#ff0000>Vậy Hộ Pháp nắm Quyền pháp cho cả nhơn sanh có nghĩa rằng nắm quyền pháp cho một tập hợp lớn. còn lại là quyền pháp trong tập hợp con.</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>Tập hợp con không thể trái với qui tắc hay nguyên lý của tập hợp lớn.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Theo khái niệm tân toán học thì  Tập hợp con có thể bằng với tập hợp lớn " một tập hợp con có những phần tử đáp ứng mọi phần tử của tập hợp lớn thì bằng với tập hợp lớn "</FONT></P>
<P><FONT size=4> Hộ Pháp viết rõ ràng : Mổi tín đồ Cao Đài có sẳn cái mão của Giáo Tông và Hộ Pháp trên đầu có bước tới để lấy hay không là do mổi người tự định lấy...</FONT></P>
<P><FONT size=4> <FONT color=#ff0000><U>Hộ Pháp tạo tài nguyên và môi trường cho cả nhơn sanh lập vị cho nên là Đấng nắm cả Quyền Pháp trong ý nghĩa đó... </U></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>   Trong khuôn luật thì đạt ngoài khuôn luật Hộ Pháp đưa ra bằng văn bút  thì nhơn sanh không nhìn, mà nhơn sanh   không nhìn thì Hộ Pháp cũng không nhận.</FONT></P>
<P><FONT size=4>  Đức </FONT><FONT size=4>Chí Tôn cũng không bồng ẩm ai lên địa vị nào khác bao giờ.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Đ Đ T K P Đ xác định theo đạo chứ không có theo người nghĩa là hành xữ theo quyền pháp chớ không có theo cá nhân ai hết... </FONT><FONT size=4> </FONT></P>
<P><FONT size=4> Huynh Thiện Ngộ đã viết rất chính xác:</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Nguyên tắc chung là 100%.</FONT></P>
<P><FONT size=4> -  ý nghĩa bên trong tuỳ  mổi người hiểu...</FONT></P>
<P><FONT size=4> Cả hai văn bản Minh Thu trích dẫn từ CQPTGLCĐGVN đều đúng từ chi tiết một... </FONT></P>
<P><FONT size=4> Theo nguyên tắc TTTN thì  văn bản Minh Thu trích dẫn ở vào diện "may nhờ rủi chịu"  nhưng thiết tưởng là chúng ta gặp may vì :</FONT></P>
<P><FONT size=4> 1- Nó làm chúng ta hiểu nhau hơn.</FONT></P>
<P><FONT size=4> 2- Đúng 100% với quyền pháp tam kỳ phổ độ.</FONT></P>
<P><FONT size=4> Theo thiễn ý là vậy....</FONT></P>
<P><FONT size=4> Kính </FONT> </P>
<P><FONT size=4>.</FONT></P>
 

Vănhiệp

New member
<FONT size=4>
Đạt Tường nói:
</FONT>
<P><FONT size=4> Huynh Đạt Tường viết :</FONT></P>
<P><FONT size=4>  Đạo Lý thì Vô cùng tận !....</FONT></P>
<P><FONT size=4>- Vì thế cần phải dè dặt đừng có chủ quan khi mình đang vẩy vùng ở "biển Đông" nhưng lại nghĩ rằng "biển đông là Chủ của Thái Bình Dương" mênh mông !</FONT></P>
<P><FONT size=4> - <FONT color=#0000ff>- Xin hãy ghi nhớ ý Đạo, Ơn Trên đã dạy: Gốc (Tây Ninh) phân cành (các Hội Thánh) và hoa trái (giáo lý) hiện diện ở nhánh. Nếu đòi hỏi hoa trái phải có ở gốc thì hợp lẽ tự nhiên không? hay đó chỉ là "trái rụng" nằm bên gốc !</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4>"Đại Nhân" hay không là ở chỗ có đức hạnh mang tình thương sự sống vào đời đến mức độ nào chứ không phải là quyền lực danh vị.</FONT></P>
<P><FONT size=4>                                      #      #       #   </FONT></P>
<P><FONT size=4> Xin nói rõ : </FONT></P>
<P><FONT size=4>                 PHẦN CẦN LÀM RÕ NẾU DIỄN ĐÀN CHO PHÉP. <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0"></FONT></P>
<P><FONT size=4> " lập một chuyên đề"  còn như không thì không dám bàn.... e rằng làm phiền BQT.</FONT></P>
<P><FONT size=4> ..<FONT color=#0000ff>- Xin hãy ghi nhớ ý Đạo, Ơn Trên đã dạy: Gốc (Tây Ninh) phân cành (các Hội Thánh) và hoa trái (giáo lý) hiện diện ở nhánh. Nếu đòi hỏi hoa trái phải có ở gốc thì hợp lẽ tự nhiên không? hay đó chỉ là "trái rụng" nằm bên gốc !</FONT></FONT></P>
<P><FONT size=4><FONT color=#0000ff>                  </FONT></FONT><FONT size=4>                                         #     #       #</FONT></P>
<P><FONT size=4> hỡi ơi !!!    Lòng Tôi có trăm ngàn thắc mắc...???? </FONT></P>
<P><FONT size=4> </FONT><FONT size=4> Kính.</FONT></P>
<P><FONT size=4>    </FONT></P> <edited><editID>Vănhiệp</editID><editDate>39325.968599537</editDate></edited>
 

phamvannop

New member
HUYNHDEDAIDONG nói:
<P><FONT size=3>Huynh Đệ Đại Đồng viết : </FONT></P>
<P><FONT size=3>3/ Còn trách nhiệm của người lãnh đạo HTĐ tại thời điểm trên, thì đương nhiên Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc là người <strong><U><FONT color=#ff0000>giử <FONT color=#0000ff>quyền pháp đạo luật </FONT>cho tất cả nhơn sanh,</FONT></U></strong>  <BR>A C E nghĩ sao?</FONT> </P>
<P>                        #          #          #</P>
<P> Nói chung bài viết của quí hữu là rất chính xác và đúng mực  "ghi vôi ".<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley32.gif" border="0"></P>
<P> Đây chỉ là xin phép nói rõ chút xíu để góp chút công quả... <IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0"></P>
<P> *** <FONT color=#ff0000>TRONG SUỐT CHU KỲ THẤT ỨC NIÊN CỦA Đ Đ T K P Đ THÌ CHỈ CÓ MỘT PHẨM HỘ PHÁP DUY NHẤT.... KHÔNG CÓ " AI " THAY ĐƯỢC... </FONT></P>
<P> NGAY KHI  CHƯA BỎ XÁC PHÀM Ngài  ĐÃ NGỰ TRÊN THẤT ĐẦU XÀ TẠI TTTN  KHI HÀNH LỄ TRONG CÁC ĐÀN CÚNG  SAU Ngài  BỎ XÁC  PHÀM HỘI THÁNH TTTN MỚI ĐẶT BỮU TƯỢNG TẠI TTTN NHƯ TA ĐÃ THẤY.. *** </P>
<P>   1-   Trong các bậc phẩm có trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN của Đ Đ T K P Đ thì chỉ có <U><FONT color=#ff0000>duy nhất phẩm Hộ Pháp có bàn thờ riêng. Cho nên Chức Sắc, Chức việc mổi khi nhận trách nhiệm Hành Chánh đều phải đến truóc Bàn Thờ Hộ Pháp để thề.</FONT></U> ( Điều nầy không biết các vị Tiền bối khi rời khỏi Tổ Đình lập các Chi Phái có giữ hay không chứ theo văn bút còn lưu lại thì bản thân các vị khi trước cũng có thề trước bàn thờ Hộ Pháp...) </P>
<P> Theo TNHT Q.1. Trang 15-16-17 thì phải có phẩm Hộ Pháp rồi thì mới có các phẩm bậc khác. </P>
<P> Cho nên trong một số văn bút Ngài có quở một số người "TTTN ":... <FONT color=#0000ff>" Đồ khùng Hộ Pháp sống không nghe....  theo Hộ Pháp gổ... mà có biết Hộ Pháp gổ nói cái gì không????<IMG src="http://caodaivn.com/smileys/smiley17.gif" border="0">" </FONT></P>
<P> 2- Hộ Pháp cũng là phẩm duy nhất trong Đ Đ T K P Đ viết Kinh Trong Kinh Thiên Đạo và Thế đạo.</P>
<P> Số Bài viết gồm 01 bài ở Kinh Thiên đạo là KINH GIẢI OAN. 32 câu.</P>
<P> 10 bài Kinh ở Kinh Thế Đạo. </P>
<P> Cộng chung là 11 bài ; 176 câu. ( số 11 ứng với số 11 phẩm vật trên bàn thờ Hộ Pháp ) </P>
<P> <U><FONT color=#ff0000>Tính ra Ngài  viết nhiều nhất trong Kinh Thiên Đạo và Thế Đạo...</FONT></U></P>
<P> ( NGÀY NAY có một số nơi lấy mấy bài kinh Ngài đặt ra đem  về "để  xữ dụng " khi cần mà  không có để tên vô... cho nên có nhiều người đọc mà không biết rõ xuất xứ bài kinh... ).</P>
<P> 3- Còn những công nghiệp khác.... sẽ có ngày viết tiếp...</P>
<P>              KÍNH </P>
<P> </P><edited><editID>phamvannop</editID><editDate>39326.1053935185</editDate></edited>
 

Đạt Tường

New member
phamvannop nói:
<P><FONT color=#ff0000>* * * TRONG SUỐT CHU KỲ THẤT ỨC NIÊN CỦA Đ Đ T K P Đ THÌ CHỈ CÓ MỘT PHẨM HỘ PHÁP DUY NHẤT.... KHÔNG CÓ " AI " THAY ĐƯỢC... </FONT></P>
<P>1-   Trong các bậc phẩm có trong PHÁP CHÁNH TRUYỀN của Đ Đ T K P Đ thì chỉ có <U><FONT color=#ff0000>duy nhất phẩm Hộ Pháp có bàn thờ riêng</FONT></U></P>
<P>2- Hộ Pháp cũng là phẩm duy nhất trong Đ Đ T K P Đ viết Kinh Trong Kinh Thiên Đạo và Thế đạo.</P>
<P>
  </P>
<P><FONT size=3><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tôi trình bày những điểm sau đây trong sự hiểu biết của tôi ở góc độ "phản biện" để quý huynh tỷ rộng đường thu nhập thông tin (toàn cảnh tình hình của nền DDTKPD từ thế gian đến cõi vô hình) và xử lý theo tri thức và đức tin của mỗi người. Chứ <U>hoàn toàn không có ý chi công kích cá nhân</U>.</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><?:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:eek:ffice:eek:ffice" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">1. <U>CHỈ CÓ MỘT PHẨM HỘ PHÁP DUY NHẤT</U>.... KHÔNG CÓ "AI" THAY ĐƯỢC... </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>- Được biết có một vị là Hộ Pháp Huệ Đức (Tiên Thiên), đã đắc vị và khi về đàn đã xưng danh như thế ! “chic” !<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Nếu như bên Cửu Trùng Đài có Đức Lý Giáo Tông Vô Vi (ai cũng tin 100%) còn bên Hiệp Thiên Đài ở một số Hội Thánh tin chắc có Đức Đông Phương (không phải Đông Phương Sóc đâu nhé) chưởng quản vô vi HTD do Đức Chí Tôn bổ nhiệm!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Nếu như thế thì bất cứ vị Hộ Pháp nào cũng đều dưới “quyền pháp” của Đức Đông Phương Chưởng Quản! (xin không tranh luận)<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P><FONT size=5><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">2. <U>Duy nhất phẩm Hộ Pháp có bàn thờ riêng</U></SPAN><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"><FONT size=3>Việc này thì e rằng không được chính xác với lịch sử (có Thánh ngôn của Đức Lý) và thực tế đang ở Tòa Thánh Tây Ninh<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">“<I>Thánh Thất đã an, chư hiền hữu lo chỉnh nghi cho tinh tấn. Thầy dạy Thượng Trung Nhựt, hiền hữu lo sắp đặt thế nào cho ra nghi tiết thì sắp đặt.</I><o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><FONT face="Times New Roman"><I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">Sau lưng, bàn thờ Hộ Pháp phải để một miếng nỉ dài, ngang một thước rưỡi, cao ba thước, thêu <B>chữ bùa</B> Lão vẽ đây (bùa chữ Khí). <B style="mso-bidi-font-weight: normal">Làm một bàn thờ ba nấc, giữa cao, hai bên bằng cho Thượng Phẩm, Thượng Sanh đứng</B>.</SPAN></I><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt">” <A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftn1" name=_ftnref1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#800080>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><o:p></o:p></SPAN></FONT></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">Ý nghĩa của bàn thờ này cũng tương tợ phần 5 chiếc Ngai Nhơn Đạo (7 phẩm cao nhứt của Cửu Trùng Đài) trong hệ thống “nghi thức” thờ phượng.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">Thờ nơi đây là “tôn thờ ý nghĩa” về Lý Đạo chứ không phải là thờ “con người” ở vị trí đó.<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">Vì thế nếu nói rằng </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: red; FONT-FAMILY: Arial">TRONG SUỐT CHU KỲ THẤT ỨC NIÊN CỦA ĐĐTKPĐ THÌ CHỈ CÓ MỘT PHẨM HỘ PHÁP DUY NHẤT.... KHÔNG CÓ "AI" THAY ĐƯỢC </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman">thì e rằng có quá chủ quan chăng ?<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<P =Msonormal style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman">Một ngày nào đó Đạo Thống Nhứt, sau đó chẳng lẽ nào suốt 700 ngàn năm chẳng khi nào có Giáo Tông và Hộ Pháp hữu hình thì giá trị Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng và Hiệp Thiên thế nào ? Thầy đã ra văn bản Luật Căn Bản cho cả nền Đạo bị “thừa” hay sao ? !!!<o:p></o:p></FONT></SPAN></P>
<DIV style="mso-element: footnote-list"><BR clear=all><FONT face="Times New Roman">
<HR align=left width="33%" SIZE=1>
</FONT>
<DIV id=ftn1 style="mso-element: footnote">
<P =MsoFootnoteText style="MARGIN: 0in 0in 0pt"><A title="" style="mso-footnote-id: ftn1" href="#_ftnref1" name=_ftn1 target="_blank"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="mso-special-character: footnote"><SPAN =MsoFootnoteReference><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-: EN-US; mso-fareast-: EN-US; mso-bidi-: AR-SA"><U><FONT color=#800080>[1]</FONT></U></SPAN></SPAN></SPAN></SPAN></A><FONT face="Times New Roman"> Đức Lý Thái Bạch, Thánh Ngôn Sưu Tập trang 78, 10.11 Bính Dần (14.12.1926)</FONT></P></DIV></DIV>
 

Vănhiệp

New member
<P><FONT color=#333333>Huynh Đạt tường viết : </FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Tôi trình bày những điểm sau đây trong sự hiểu biết của tôi ở góc độ "phản biện" để quý huynh tỷ rộng đường thu nhập thông tin (toàn cảnh tình hình của nền DDTKPD từ thế gian đến cõi vô hình) và xử lý theo tri thức và đức tin của mỗi người. <FONT color=#ff0000>Chứ <U>hoàn toàn không có ý chi công kích cá nhân</U>. </FONT></SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">                                          #     #     #</SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial"> Xin đồng ý cả hai tay <IMG src="smileys/smiley32.gif" border="0">  hoan hô... huynh Tường.... </SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">   1- Hộ Pháp của Đ Đ T K P Đ.</SPAN></FONT></FONT></P>
<P><FONT size=3><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">Xin trích văn bút từ TNHT Q.2. T. 49. bản in 1963.</SPAN></FONT></FONT></P><FONT size=3><FONT color=#333333><SPAN style="COLOR: black; FONT-FAMILY: Arial">
<P>Ngày 19 tháng 3 năm 1928 </P>
<P>Thái-Bạch <BR>        .. Đại-hỉ, Đại-hỉ... <BR>        Cười... Lão cũng nên cắt nghĩa phẩm-vị của chư hiền-hữu. Tỷ như ngôi của Thượng-Đầu-Sư, Ngọc-Đầu-Sư, Thái-Đầu-Sư, Hộ-Pháp, Thượng-Phẩm, Thượng-Sanh, hay là Giáo-Tông của Lão đi nữa, <FONT color=#ff0000><U>dầu ngày sau có nhượng cho ai, thì họ ngồi địa-vị của mình, <FONT color=#0000ff>chớ chẳng hề ở thế nầy có hai </FONT>Thái-Bạch, hai Thượng-Trung-Nhựt, hai Ngọc-Lịch-Nguyệt, hai Thái-Nương-Tinh, <FONT color=#0000ff>hai Hộ-Pháp,</FONT> hai Thượng-Phẩm, hai Thượng-Sanh bao giờ, hiểu à.</U></FONT> <BR>        Thăng <BR> Bài nầy có năm 1928. thời điểm nầy các vị Tiền Bối hãy còn sum vầy tại TTTN.... </P>
<P> [[[  mình thống nhất  không có tranh luận chỉ đưa ra văn bút cho rộng đưòng dư luận mà thôi....]]].</P>
<P> Ai thích xưng Hộ Pháp là quyền tự do.... luật pháp xã hội không có cấm... mình phải tôn trọng tự do của họ chứ... </P>
<P> Còn trong TKPĐ thì chắc chắn là chỉ có 01 vị là Phạm Hộ Pháp mà thôi.... Đức Lý Giáo Tông dạy đã rõ quá rồi.( kể cả mấy phẩm khác có nêu tên ra... cũng vậy ).</P>
<P> *** CÒN NHƯ VIẾT PHẠM HỘ PHÁP Ở DƯỚI QUYẾN ĐẤNG NÀO ĐÓ.... THÌ TÔI " XIN KIẾU - CHỊU THUA " KHÔNG CÓ BÀN BỞI TÔI  KHÔNG BIẾT LẤY CHI MÀ BÀN.... CHUYỆN CỦA CÁC ĐẤNG NƠI CÕI VÔ HÌNH.... ***  </P>
<P> 2- Bàn Thờ Hộ Pháp.</P>
<P>  KINH THIÊN ĐẠO VÀ THẾ ĐẠO XƯA NAY VIẾT VẬY.</P>
<P> Ngay sau khi daỵ Thờ Chí Tôn thì đến dạy thờ Hộ Pháp... </P>
<P> Đó là 100% ai cũng có thể kiểm chứng được...</P>
<P> Thánh Ngôn của Ông Hồng.... Hội Thánh TTTN có lời dạy trước rồi... nên Tôi Không dám đọc....  nên cũng không có ý kiến </P>
<P>            Kính.</P></SPAN></FONT></FONT><FONT color=#333333></FONT>
 

Vănhiệp

New member
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><?:NAMESPACE PREFIX = O /><O:p>Thỉnh giáo cho rõ trước khi trao đổi. </O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt"><FONT face="Times New Roman"><O:p> Huynh Đạt tường viết : </O:p></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman">Một ngày nào đó Đạo Thống Nhứt, sau đó chẳng lẽ nào suốt 700 ngàn năm chẳng khi nào có Giáo Tông và Hộ Pháp hữu hình thì giá trị Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng và Hiệp Thiên thế nào ? Thầy đã ra văn bản Luật Căn Bản cho cả nền Đạo bị “thừa” hay sao ? !!!</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman">                    #        #        #</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman" color=#333333>Xin phép thỉnh giáo Huynh Đạt Tường :</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#333333>N<FONT face=Arial>ếu nói <FONT face="Times New Roman">Pháp Chánh Truyền Cửu Trùng và Hiệp Thiên xin huynh xác định :</FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT face="Times New Roman"><FONT face=Arial><FONT face="Times New Roman"><FONT color=#333333>1- Theo v<FONT face=Arial>ăn bút của CQPTGLĐĐ viết ở :</FONT></FONT></FONT></FONT></FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333>a- Tìm hiểu tôn giáo Cao Đài.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333>b- Cao Đài vấn đáp.  </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333> 2- Hay ở một văn bút nào khác làm gốc rồi mới thảo luận tiếp được.... </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333>Bởi vì thực tế hiện nay </FONT></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333> có nhiều nơi có PCT.... </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><U><FONT color=#ff0000>Huynh chấp nhận bản PCT nào thì nói rõ...</FONT></U></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333>3-  Tôi không biết huynh có chấp nhận PCT chú giải  của Đức Hộ Pháp  mà HTTTTN ban hành hay không </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333>Tóm lại : </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#ff00ff>Nếu huynh muốn thảo luận thì cứ xác định  một văn bản PCT mà huynh chấp nhận Tôi sẽ hầu chuyện... </FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><FONT color=#333333><U><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue">Còn như nói chung chung..  </SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"> Tôi chưa thể thảo luận....</SPAN></U></FONT></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333>Kính.</FONT></SPAN></P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"><FONT color=#333333></FONT></SPAN> </P>
<P style="MARGIN: 6pt 0in 0pt; TEXT-INDENT: 0.5in; TEXT-ALIGN: justify" ="Msonormal"><SPAN style="FONT-SIZE: 13pt; COLOR: blue"></SPAN> </P>
 

Facebook Comment

Top